< Tillbaka <
Info om rote

Soldater vid detta torp

A C EKSTRÖM
Anställd utan lega. Erhöll 22/5 1819 befordran till Rustmästare vid 1:e Majorens Comp.
>
Abraham MALMBERG
Befordrad till fourier vid Nyköpings kompani.
>
Abraham SEGERFELT
Efter att hava studerat vid Uppsala universitet och 1696 blivit volontär vid Änkedrottning Hedvig Eleonoras lifreg:te till häst, blev han tygvaktare vid Artilleriet i Stettin 1699 och löjt. vid S.R. 1700. Han deltog [...]
>
Adam Fredrik WRANGEL af FALL
År 1748 blev Wrangel volontär vid S.R., 1751 kadett vid Kadettkåren i Stockholm, men då den upphörde 1756 anbefalldes chefen för S.R. att mottaga honom för att där låta honom förrätta officerstjänst samt efte [...]
>
Adam Jacob von SCHOTING
Utnämnd sergeant 29/10 1747. Se även SR-00-0920-1744.
>
Adam Kristoffer CAMPBELL
Bl a bevistade Campbell pommerska kriget 1757 och begärde s.å. få bliva subalternofficer vid armén i Pommern eller att få gå i utländsk tjänst, vilket ej synes beviljats, då han som fältväbel beordrades göra [...]
>
Adam Ludvig HIULHAMMAR
1/3 1766 erhöll Rustmästar-Caraktär. 12/8 1766 erhöll Förare-Caraktär. 20/8 1766 erhöll Förare-indelning vid Övlt Comp.
>
Adam Ludvig HIULHAMMAR
Hjulhammar blev 1766 förare med rotelön vid S.R., där han s.å. erhöll förareindelning. År 1770 blev han fältväbel vid greve von Lievens reg:te, stabsfänrik och fänrik samt 1772-07-08 transporterad till fänrik [...]
>
Adam von SCHOTING
År 1707 blev han underofficer vid överstelöjt. von Seulenbergs bataljon sachsare i Viborg, där han troligen tjänt sig upp från gemen. Han erhöll sedermera transport till generalmajor Schommers reg:te sachsare i sv [...]
>
Adolf Fredrik BEDAT
Efter diverse uppdrag fr o m 1749 blev Bedat befordrad till kapten och placerad vid S.R. I brev från reg:tschefen 1773-10-26 underrättades han, att denne föreslagit honom till R.S.O. samt att reg:tschefen meddelat de [...]
>
Adolf Fredrik GYLLENHÖK
Befordrad till fänrik 16/7 1781. Se även SR-00-0271.
>
Adolf Fredrik GYLLENHÖÖK
År 1780-05-31 blev han furir vid S.R. och 1781-12-30 fänrik.
>
Adolf Fredrik PÅHLMAN
År 1758 blev Påhlman vid Kronobergs reg:te volontär, sergeant och löjt. Han tjänstgjorde fyra år i franska armén och var 1773 souslieutenant vid reg:te Royal Suédois. Han bevistade 1788-1790 års krig, varunder [...]
>
Adolf GYLLENPISTOL
Friherre. Vid slutet av 1701 blev han musketerare vid överste Axel Faltzburgs värvade reg:te, där han befordrades till korpral och underofficer samt bevistade polska och ryska krigen, varunder han utmärkte sig vid Na [...]
>
Adolf Jakob EHRENPOHL
År 1746 blev Ehrenpohl volontär vid Rutensparres garnisonsreg:te, där han blev fänrik och löjt. Han gjorde tjänst vid svenska armén i Pommern. År 1758 blev han löjt. vid S.R., kommenderades bl a till Anklam, var [...]
>
Adolf PRYTZ
Vid Livgardet var han förare och bevistade polska och ryska kriget samt blev fänrik vid S.R. 1705 och löjt. 1705-06-14. Han stupade 1709-02-06 i Ukrajna, där han förlagts med en mindre avdelning av reg:tet och där [...]
>
Adolf R von BAUMGARTEN
Efter att 1769-12-15 blivit volontär vid Sprengportska reg:tet, blev han sergeant vid S.R. och 1776-12-18 fänrik, vidare förares indelning, stabsfänrik, fältväbels indelning och löjt. 1782-08-23. Tjänstgjorde i [...]
>
Adolf Teodor ADELSWÄRD
Friherre Adelswärd blev kadett vid Karlberg 1850, utexaminerades därifrån 1857 och blev underlöjt. i S.R. 1857. Han befordrades till 1. löjt. 1871, sedermera kapten av 1. kl. och chef för Livkompaniet 1879. Ägde [...]
>
Adolf Urban HJULHAMMAR
År 1764 blev han volontär vid S.R., 1770 förare, 1775 fänrik i armén och erhöll 1776 undervisning i det nya exercisreglementet i Stockholm.
>
Adolf von ROXENDORFF
Friherre von Roxendorff blev 1749 volontär vid Åbo läns reg:te. Han var sedermera kommenderad till Pommern, deltog i anfallet på Anklam, gjorde 1761-1762 års vinterfälttåg i Mecklenburg mm. Han var 1768 och 1769 [...]
>
Adolf von SNOILSKY
År 1688 blev han volontär vid Livgardet, 1690 fänrik vid Tiesenhausens reg:te, 1695-12-05 reg:tskvartermästare vid generalguvernören, fältmarskalken Mellins reg:te, vid vilket han ännu var i tjänst 1697-05-03. Ha [...]
>
Adolph Fredric von FUHRMAN
Transporterad till Opp. C. 15/5 1780. Befordrad till adjutant 31/8 1778 och Sec. adj. 15/5 1780.
>
Adolph GROCOPA
Tp till Serg indelning vid Maj Comp 19/8 1749. Var volontär, förmedelst Herr Överstens fullmakt erhållit sergeants caracter här.
>
Adolph Hendric LJUNGMAN
Transport till Sec.Maj.comp. 1795-12-10.
>
Adolph MARCKS von WÜRTENBERG
Baron. Gjorde tjänstebyte med Engström Jonas, serg vid Oppunda komp.
>
Alex. Samuel von HAULTHAUSEN
Befordrad till fänrik 31/8 1778. Tjänstebyte vid Jönköpings regemente med G. S. Carlgren SR-00-0252-1780.
>
Alexander ALMROTH
Fick 19/1 1770 fullmakt med rotelön. 23/2 flyttat till Furirs indelning vid kompaniet genom tjänstebyte med Föraren Winblad. Se även SR-00-0561-1769. Finns uppgift om att han blivit sergeant.
>
Alexander Magnus SILFVERBRAND
Silfverbrand blev volontär vid S.R. 1750 och befordrades till förare 1751. Han var 1755 kommenderad på fästningsarbete i Lovisa i Finland och bevistade pommerska kriget 1757-1762. Under kriget hade han 1759 befordrat [...]
>
Alexander Magnus SILFVERBRAND
Bliven volontär med rotelön vid S.R. 1774 och furir 1778, befordrades han till fänrik i reg:tet s.å. samt erhöll förareindelning 1782. Han bevistade 1788-1790 års krig i Finland. Under kriget hade han 1789 bllvit [...]
>
Alexander Magnus SILFVERBRAND
Befordrad till Fänrik i Regementet 31/8 1778. Erhöll underofficersindelning vid Nyköpings Komp. Se även SR-00-0368-1776. Transport till Nyköpings komp 22/1 1782 från 368. 353 = Väla, Sköldinge.
>
Alexis Edvard Ul KUYLENSTIERNA
30/6 1881 förordnad till volontärkorpral.
>
Anders ANDERSSON
Andersson blev kadett vid Karlberg 1814 och utexaminerades därifrån 1816. Han blev fänrik i S.R. s.å., genomgick de mindre graderna vid Andra gardet och erhöll penningelön vid S.R. 1818. Sedermera befordrades han t [...]
>
Anders BERGSCHYLT
1741 till Finland. Avancerad till Interims-Rustmästare vid Nyköpings kompani.
>
Anders BLIX
År 1677 kom han i tjänst som musketerare vid Livgardet, bevistade slaget vid Landskrona, blev sergeant vid S.R. och som sådan 1699 kommenderad i Anklam, där han även tidvis 1700 och 1701 låg i garnison. Han blev f [...]
>
Anders BORGSTEDT
Sergeant och fältväbel vid överste Sinclairs bataljon. Blev 1711 fänrik vid S.R., med vilket han s.å. följde till Pommern och deltog i slaget vid Gadebusch 1712. Vid Tönningen blev han 1713 tillfångatagen och fö [...]
>
Anders DIMMING
Dimming befordrades till furir 1709 vid S.R. samt till fänrik därstädes 1710-05-18. År 1722 synes han blivit efterlyst för något begånget dråp. S.å. bevistade han Bohuslänska fälttåget, följde reg:tet till [...]
>
Anders Edvard RENVALL
Förordnad 28/3 -83 till Volontär-Corporal. Se även SR-00-0534-1880. Nr 548 = Ökna, Björnlunda.
>
Anders FALK
Corporal 2/10 1741. Se även SR-00-1076-1741. Befordrad till rustm med dessförra lön 28/6 1769.
>
Anders FORSMARK
Född i Västergötland. Efter att hava blivit volontär 1710, antogs han till furir vid S.R. i maj 1712 och blev 2. förare i mars 1713 samt 2. fänrik 1714. I april s.å. blev han 2. fältväbel och 1715-12-20 fältvä [...]
>
Anders Fredrik LINDSFELT
Efter att hava blivit volontär vid S.R. 1772, furir 1774 och erhållit rustmästareindelning 1775, blev han 1778 adjut. och 1785 fänrik i reg:tet. Han bevistade 1788 års fälttåg, 1789 var han hempermitterad till Sve [...]
>
Anders Fredrik SCHULTZ
År 1780 blev Schultz 2. fänrik vid Kalmar reg:te, 1783 fänrik med rotelön vid S.R., var frånvarande som sjuk vid generalmönstringen i juni 1788 samt erhöll avsked s.å.
>
Anders Gustaf ZETTERVALL
Vistades i hemorten 25/7 1809. Namnbyte 1809 från "Sten" till "Zettervall". Corporal 1/5 1815. Fånge. Flydde. Furir 1837. Kvarbodde till sin död. Medalj för tapperhet 1845. Erbjöds ett Sergeantboställe i Dunker 18 [...]
>
Anders HEDENVY
Befordrad till corporal vid mönstringen i Strengnäs 1709. Befordrad till rustmästare 1710 efter Herr Överstens order. Eget kompani. 680 = Hagby, Härad.
>
Anders HELAND
Befordrad till sergeant vid kompaniet. Se även SR-00-0466-1744.
>
Anders HERLIN
Herlin blev 1711 volontär vid S.R., var 1712 2. förare och befordrades s.å. i november till 1. förare samt bevistade slaget vid Gadebusch. I februari 1714 blev han sergeant, deltog i fälttåget till Norge 1718 och d [...]
>
Anders Johan STORM
Löjt. vid Dellwigs reg:te 1676, blev reg:tskvartermästare vid S.R. 1676-12-20, kapten och kompanichef 1677-10-23 samt bevistade danska kriget och låg därunder bland annat i fältlägret i Uddevalla 1679. Han blev che [...]
>
Anders Niclas ORREUS
Fd Volontär. Avancerat till Rustmästare - Indelning.
>
Anders Olof HERNOD
Befordrad till Rustmästare med indelning vid detta komp.
>
Anders PALMBERG
År 1710 kom Palmberg som sergeant i tjänst vid S.R., bevistade slaget vid Hälsingborg, medföljde reg:tet över till Pommern samt deltog som 2. fältväbel i slaget vid Gadebusch, där han sårades. Han befordrades ti [...]
>
Anders Petter ADLERS
7/7 1870 befordrad till furir utan lön. Vid anställningen kallas han "F.d. Bevärings-Eliten Adlers".
>
Anders PRYTZ
Föd.året ev. 1662. År 1686-08-10 blev Prytz furir vid S.R., 1688 förare, 1695 sergeant samt var i slutet av 1699 och tidvis 1700 och 1701 kommenderad i Wolgast. Han befordrades 1700 till fältväbel och 1704 till f [...]
>
Anders REHN
Förordnad till 2:e furir vid Nyköpings komp. Se även SR-00-0923-1855.
>
Anders Rudolf du RIETZ
Friherre Du Rietz af Hedensberg blev 1739 kommenderad hos överståthållaren friherre Fuchs och erhöll av honom det vitsordet, att han därvid "icke allenast ådagalagt skicklighet och berömvärd exactitude utan äfve [...]
>
Anders Rudolf LINDBOM
Befordrad till Furir "med sin förra lön" 1780-06-06.
>
Anders Rudolph LUNDBOM
Efternamnet kan vara Lindbom. Befordrad till Rustmästares Karaktär 1771-12-16.
>
Anders SCHRÖDER
Är efter Hans Kongl. Majts Förordning till Furirskytt antagen och införd uti det ställe han efter underofficerarne bör stå. Ny utr = 501.
>
Anders TILLMAN
I tjänst 1739.
>
Anders TROLLENFELT
Enligt Anrep var Trollenfelt född 1682 i Göteborg. År 1709 kom han i tjänst och blev volontär vid överste von Faltzburgs reg:te, erhöll 1710 avsked från Skånska kavallerireg:tet samt blev s.å. fänrik vid S.R. [...]
>
Anders Vilhelm CRONEBORG
Arenderade Wrå i Hölö.
>
Anders von HAGEN
Tjänade 1689 som fänrik under överste "Camphusen", där han som fänrik varit anställd i åtta år, då han 1689-04-27 antogs till kapten för ett av de vid S.R. s.å. uppsatta extra kompanierna, men fick avsked där [...]
>
Anders Wilhelm MODIN
Förordnad till Furir på Livkomp 5/7 1864. Se även SR-00-0801-1859.
>
Anders ZIERMAN
"Läser och skriver." Avancerat till Rustmästare vid Öster Rekarne kompani.
>
Anthon SAHLSTEDT
Befordrad till Fourier 23/6 1759.
>
Anton Adolf af WASABORG
Greve af Wasaborg kom 1710 i piemontesisk tjänst samt 1711 i preussisk tjänst. I svensk tjänst blev han 1716 ryttmästare vid Västgöta kavalleri, bevistade fälttåget i Norge 1718 och därunder belägringen av Fred [...]
>
Anton Adolf NAUCKHOFF
Efter att 1760 blivit volontär vid S.R., befordrades han till förare 1761. Han erhöll 1764 sergeants karaktär, blev 1771 stabsfänrik, 1778 stabslöjt. och befordrades 1781-12-19 till stabskapten. År 1788 tilldelad [...]
>
Arvid Fredrik von PLATZBECH
von Platzbech hade från 1700 tjänat sig upp från gemen genom korprals- och alla underofficersgraderna och blev 1705 fänrik i Livland. Han tjänstgjorde där och i Kurland fram till 1710, då han erhöll avsked. S.å [...]
>
August AHLSTRÖM
Förordnad till furir vid Lif-Compagniet 3/7 1840.
>
August Fredrik PALMFELT
År 1767 blev han volontär vid Savolaks lätta inf.-reg:te och tjänstgjorde framöver i Finland. Han utnämndes 1789 till kapten och chef för Oppunda kompani vid S.R. Palmfelt befordrades 1790 till major i armén och [...]
>
August Konrad FALKENBERG
15/11 1878 i Nåder utnämnd till Underlöjtnant utan lön och placerad på kompaniet. Se även SR-00-0106-1873. Friherre.
>
August Vilhelm QUECKFELT
År 1800 blev Queckfelt rustmästare vid Jönköpings reg:te, sergeant och fanj. Han transporterades till lönlös fänrik vid S.R. 1807, bevistade 1808 års fälttåg i Norge och var vid utmarschen dit placerad som fän [...]
>
August Wilhelm EKENGREN
Förordnad till furir vid kompaniet 29/6 1855. Se även SR-00-0801-1853.
>
August Wolfgang von BALTZAR
>
Axel EHRENPOHL
Ehrenpohl kom i tjänst 1746, blev kapten och chef för Nyköpings kompani av S.R. 1765, chef för Oppunda kompani 1766 samt chef för Öster Rekarne kompani s.å. Han befordrades till major i reg:tet 1766-10-16 med tur [...]
>
Axel Erik GYLLENSTIERNA
Gyllenstierna af Lundholm, friherre, blev volontär 1697 vid Livgardet, korpral vid Livreg:tet till häst 1699 och livdrabant 1700. Han bevistade slaget vid Narva, där han illa sårades, slagen vid Clissov och Pultusk s [...]
>
Axel Erik ROOS
"Hans hela levnad var en kedja av dygd, ära och hjältebedrifter och hans personlighet en fulländad typ av karolinernas hjältesläkt". "Han blev sexton gånger blesserad, och hans levnad var en fullständig hjältesag [...]
>
Axel Ferdinand SANTESSON
Född i Jordsboda i Björkvik. Blev fanjunkare vid regementet.
>
Axel Fredric BERG
Tidigare Volontär vid nr 212.
>
Axel Fredrik STIERNFELT
Efter att hava blivit volontär vid Dalreg:tet 1783 blev Stiernfelt sedermera fänrik i S.R. År 1801 var han kommenderad till Malmby gästgivargård för att som ordonnans medfölja arvprinsen och arvprinsessan av Baden [...]
>
Axel Gottlieb PALBITZKI
Friherre Palbitzki blev 1748 volontär vid S.R., 1749 kadett vid Kadettkåren och 1756 fänrik vid Drottningens livreg:te. Han bevistade pommerska kriget 1757-1761, blev 1757-11-29 konstituerad fänrik och placerad till [...]
>
Axel Gustav KURCK
Friherre. Efter hava blivit fänrik vid Jämtlands reg:te 1686-09-27, blev han 1689-04-27 antagen till löjt. vid ett av de s.å. uppsatta fyra extra kompanierna vid S.R., med avskedades därifrån sedan kompaniet upplö [...]
>
Axel Gustav KURCK
Friherre Kurck kom 1722 i tjänst, blev 1723 volontär vid Livgardet, 1728 livdrabant och 1734 löjtnant vid S.R. Han beordrades 1743 till Stockholm vid arbete, blev interimskapten s.å., reg:tskvartermästare och erhöl [...]
>
Axel Gustav LYBECKER
Friherre Lybecker blev 1781 sergeant i Kalmar reg:te, befordrades 1782 till stabsfänrik med rustmästareindelning vid S.R. Han bevistade 1788-1790 års krig och hade tidvis tjänstgjort som kompanibefälhavare.
>
Axel Julius Henrik NIEROTH
Född i Livland, ev. 1690. Nieroth blev i mars 1708 antagen som musketerare och som korpral vid Västgöta kavallerireg:te följde han 1711 med till Pommern. Han befordrades 1712 till 2. löjt. vid S.R., blev s.å. i j [...]
>
Axel LILLIE
af Greger Mattsons ätt. Var musketerare vid Livgardet 1681-07-04, blev fänrik vid S.R. 1682-07-01, löjt. 1689-04-27 vid ett av de fyra s.å. uppsatta extra kompanierna vid reg:tet, men avskedades därifrån sedan komp [...]
>
Axel Magnus BLIX
Född i Hälsingland. Efter hava blivit volontär vid S.R., bevistat fälttåget i Norge 1718 och striden vid Södra Stäket 1719, blev han rustmästare samt erhöll avsked på julafton s.å. Han blev därefter kornett [...]
>
Axel Patrik THOMSON
Vid Livgardet tjänade han 1685-1688, blev sekundfänrik vid S.R. 1688, anställdes vid Livreg:tet till 1694 och var livdrabant 1694. Han bevistade danska kriget och medföljde konung Karl XII på hans ritt till Köpenha [...]
>
Axel RIBBING af KOBERG
Friherre Ribbing blev 1762 sergeant vid Älvsborgs reg:te, 1771 2. adjutant vid Jämtlands dragoner, 1775 löjt. och 1777 transporterad till löjt. vid S.R.
>
Axel STENQUIST
Avsked från SR-00-0567 17/3 1817. Står även på SR-00-0534 - avsked 17/3 1817!
>
Axel Vilhelm von HAUSWOLFF
Efter att hava studerat vid universitetet i Uppsala blev han kanslist vid inrikesexpeditionen, förare vid Dal:reg:tet och stabsfänrik vid S.R. 1769. År 1771 transporterades han till livdrabant och erhöll kaptens avsk [...]
>
B W A R HEIJKENSKJÖLD
Heter i förnamn: Bror Wolfgang Adolf Richard. Transporterad från Oppunda kompani. 27/10 1877 utexaminerad från Krigsskolan. 31/12 1877 underlöjtnant på V-Norrlands Bevärings-Bataljon. Se även SR-00-1136-1877.
>
Bengt Eric Ludvig SPARRE
Befordrad till fänrik i regementet 18/10 1805. I "krigstjänst" sedan 1795! Förare 20/6 1798!
>
Bengt Eric Ludvig SPARRE
Befordrad till fänrik i regementet 18/10 1805. I "krigstjänst" sedan 1795! Förare 20/6 1798! Se även SR-00-1137-1804.
>
Benjamin FABRITIUS / FABRICE
Fänrik vid generalguvernören greve Nils Bielkes reg:te 1688-12-31 samt tjänade i holländska kriget 1689-1698, vilket senare år han var kapten vid Gyllenstiernska reg:tet och hade då förut varit i tjänst vid Mackl [...]
>
Benkt E L SPARRE af ROSSVIK
År 1795 antogs Sparre i krigstjänst, blev 1798 förare vid S.R. och fick 1804 lön av roten n:r 1137. Han bevistade 1805-1807 års krig, blev 1805 fänrik i reg:tet, var dels kommenderad på reg:tets jägare och dels p [...]
>
Benkt E SPARRE af ROSSVIK
Friherre, greve Sparre af Rossvik, (Franc-Sparre), Benkt Erland studerade vid Uppsala universitet, blev 1785 fänrik i S.R., och konduktör vid Fortifikationen 1793 och tjänstgjorde vid fortifikationskontoret i Stockhol [...]
>
Benkt LINDBERG
Förut kallad Hällberg. Värvades till fältväbel vid S.R. 1704 i december, blev reg:tsadjut. i april 1705 och kaptenlöjt. 1709-04-24. Han bevistade polska och ryska krigen och deltog i slaget vid Poltava, där han ti [...]
>
Benkt RIBBING af KOBERG
Friherre Ribbing blev 1763 sergeant vid Älvsborgs reg:te, erhöll 1773 fänriksindelning samt befordrades 1774 till löjt. S.å. transporterades han till löjt. vid S.R. och blev 1776-10-22 stabskapten. Han blev 1780-03 [...]
>
Benkt STRAND
Strand var född omkring 1780. Anställd som fänrik vid S.R. råkade han i duell och måste lämna Sverige samt blev sedan övervaktmästare i holländsk tjänst.
>
Berndt Fredrik J STACKELBERG
Friherre Stackelberg var född 1733-12-04 enligt betyg från Björneborgs reg:te, men själv uppgiver han 1755 sig vara född 1722-02-11, "men vet ej om det är rätt". Han ingick 1756 i fransk tjänst vid reg:tet Roya [...]
>
Bernhard Axel FLEETWOOD
Friherre Fleetwood blev 1767 frivolontär vid S.R., 1769-12-23 furir och 1771-05-25 sergeant utan lön samt s.å. i december stabsfänrik med fältväbelsindelning.
>
Bernhard Benjamin von CEDER
År 1745 blev han volontär vid Hessensteinska reg:tet och var därstädes underofficer under tiden 1745-1761 och låg då i garnison på Karlstens fästning, Bohus och i Göteborg. Han blev 1761 livdrabant och 1766-11-1 [...]
>
Bernhard David ESCHLER
Eschler blev 1719 i januari rustmästare vid Livgardet, där han befordrades till furir och 1727 till fältväbel, varifrån han blev löjt. vid S.R. Han bevistade finska kriget och avled 1742 i Finland, där hans kvarl [...]
>
Bertil HUFVUDSKÅTT
Var furir vid S.R. 1699 och i slutet av detta år samt i början av 1700-talet komm. i Anklam. Efter att hava varit sergeant vid ett av reg:tets fördubblingskompanier, blev han sergeant vid ett av de ordinarie kompanier [...]
>
BLOMSTEDT
-02 minderårig. Bef till Fänrik i Reg.
>
Botvid STIERNSTOLPE
Stiernstolpe kom i tjänst som fältväbel vid S.R. Han blev efter 1/2 år adjut., befordrades 1705 till fänrik och blev 1. fänrik s.å., bevistade slaget vid Fraustadt samt tillfångatogs av ryssarna 1709. Han hemkom [...]
>
Bror Gabriel I G BRÄNDSTRÖM
Studerade vid privatskolan vid Barnängen, avlade studentexamen 1854. Brändström blev furir i S.R. 1859 och underlöjt. i reg:tet 1860.
>
BRUNO
>
C F A SPARRE
Befordrad till furir vid Liv-kompaniet. Se även SR-00-0918-1836.
>
C F SILFVERHIELM
>
C G LJUNGKVIST
Befordrad till rustmästare vid V. Rekarne kompani 23/8 1817.
>
Carl Adam von SCHOTING
Beofrdrad till rustmästare 1767-11-19. 1768 sjuk i Kvarteret. Erhöll segeants karaktär 1771-03-29. Bef. till Stabsfänrik vid Komp. med Furirs indelning vid Livkomp. 1776-10-22.
>
Carl Adolph WATTRANG
17/2 1750 undfått fullmakt att vara tjänstgörande Förare vid kompaniet med denna roten. Se även SR-00-0908-1749.
>
Carl Albert FORSSBOM
Förordnad till Furir 14/9 1872. Se även SR-00-0801-1870.
>
Carl Anders LJUNG
Utnämnd till Furir vid Secund-Majorens Kompani 1802-12-18. Skriven på rote SR-00-0156 och SR-00-0205.
>
Carl Anders LJUNG
Tp fr Sec. Maj. C. 10/9 1800 till SR-00-0237. Tp fr SR-00-0237 till Furir vid Secund Majorens Compagnie. Befordrad 18/12 1802. Står även som Rustmästare vid SR-00-1059 från 18/12 1802. Tp till nr 1081 30/11 1803.
>
Carl August HOLMBERG
Befordrad till Furir på stat å Livkompaniet. Se även SR-00-0600-1872.
>
Carl August PETTERSSON
29/4 1861 förordnad till furir vid kompaniet. Se även SR-00-1136-1857.
>
Carl August Viktor NORÉUS
16/11 1877 i Nåder befordrad till Underlöjtnant över stat och placerad på Kompaniet.
>
Carl BAGGENSTIERNA
1741 kommenderad på Galéer-Esquadern. Befordrad till Rustmästare vid Livkompaniet.
>
Carl BJÖRKMAN
>
Carl BLOMBERG
GM -68: Volontär-Corporal. Befordrad till Rustmästares Karaktär 1766-03-06.
>
Carl BREHMER
Befordrad till Rustmästare 1/1 1795 vid Övlt:s Comp. Se även SR-00-0858-1793.
>
Carl Christopher von FUHRMAN
Befordrad till rustmästare vid Överstelöjtnants compani 26/1 1725.
>
Carl David Rickard HERMELIN
Friherre. 1883 förordnad till sergeant i regementet. Se även SR-00-1131-1880.
>
Carl Edvard Wilhelm HAHR
Förordnad till furir med 1.e furirs lön vid kompaniet 14/10 -50.
>
Carl Emil BRUNOV
Född i Finland. Miste rotelönen vid GM-93. Fänrik 7/7 1789! Var 9 år! Blev major 1814.
>
Carl Emil BRUNOV
Född i Finland. Miste rotelönen vid GM-93. Fänrik 7/7 1789! Var 9 år! Blev major 1814. Se även SR-00-0900-1790.
>
Carl Emil Rickard NYBERG
Furir 1/1 1915. Förrådsfurir 1923. Vicekorpral 18/10 1901, korpral 23/6 1904. Se även SR-00-0266-1899.
>
Carl Eric BIÖRCKSTRAND
Kommer från nr 211. Befordrad till Rustm 1782-08-20.
>
Carl Eric RIDDERHIERTA
Avancerat till sergeant 18/4 1764 och befordrad till Kongl Lifdrabant 10/12 1766. (Var i tjänst här 1762). Roten vacant.
>
Carl Eric SCHÄL
Befordrad till furir vid regementet 2/12 1848. Utflyttad t Torshälla.
>
Carl Erik LINDBLOM
Utnämnd furir utan lön. Se även SR-00-0923-1862.
>
Carl Fabian HOLMESTEDT
Befordrad till Rustm 1739.
>
Carl Fr. KÖHLER
>
Carl Fredric BROMS
Befordrad till Rustmästare vid Nyköpings kompani. Soldat vid SR-00-1146-1803.
>
Carl Fredric KIHLBLOM
Befordrad till lön vid kompaniet 15/7 1793.
>
Carl Fredric LIUNG
Volontär utan lega. Befordrad 25/5 1771 till sergeant vid Ö. Rekarne kompani. Se även SR-00-0885-1768.--+-+
>
Carl Fredric TELLSTRÖM
Befordrad till Fältväbel inom kompaniet 31/12 1804.
>
Carl Fredric TELLSTRÖM
Befordrad till Fältväbel inom kompaniet 31/12 1804.
>
Carl Fredrik MALMBERG
Står som Förare 1790, 1793.
>
Carl Fredrik MALMBERG
G. Befordrad till rustmästare 22/6 1789. Se även SR-00-0251-1779.
>
Carl Georg LUNDBORG
1817 sjuk på stället. Rotebyte 14/12 1818.
>
Carl Georg LUNDBORG
Befordrad till rustmästare med indelning vid V. Rekarne kompani. 1820 sjuk hemma.
>
Carl Gustaf CAMPBELL
Kommer från torp 211. Vingåkers kompani. Bef till Rustm 1772-09-24 och till Furir 1773-10-12, samt till Sergeant med indelning vid detta kompani 1774-03-29. Bodde han kvar på torpet efter 72? /Ros
>
Carl Gustaf GOËS
Se även SR-00-0818-1770.
>
Carl Gustaf LUND
Efter Kungl. Majts Nådigste förordning antagen till Furir-skytt. Se även SR-00-0598.
>
Carl Gustaf MARCKS von WÜRTENBERG
Fänrik 31/8 1778. Tjänstebyte med Stabsfänrik Hans Hindric von Keij. Se även SR-00-1081-1776.
>
Carl Gustaf Oscar ANKARCRONA
15/11 1878 i Nåder utnämnd till underlöjtnant utan lön på detta kompani. Se även SR-00-0566-1875.
>
Carl Gustaf REUTERSCHÖLD
1772-09-26 utnämnd sergeant vid Lif.C. med denna rotelön (SR-00-0858-1768). Utnämnd till kornett vid K. Lif.DragonRegementet.
>
Carl Gustaf SILFWERSVÄRD
1877-07-29 befordrad till sergeant utan lön.
>
Carl Gustaf WARENBERG
Vid GM-74 sjuk. Befordrad till rustmästare 23/5 1771.
>
Carl HELLSTEN
Grad: Rustmästare 1774-06-29, sergeant 1789-12-18 -- 1798-12-08.
>
Carl J von ESSEN
Utsedd till adjutant 1781-07-16. Antagen: Transport från Oppunda komp. Avsked: Befordrad till Fänrik med indelning vid Liv.komp.
>
Carl Jacob REHNSTRAHL
Tp fr Lif.C. 29/6 1774. 12/9-76 avancerat till serg och 22/10-76 till stabsfänrik vid Majorens Comp.
>
Carl Johan Birger SERGEL
25/11 1881 befordrad till underlöjtnant över stat och placerad på Ö. Rekarne komp. Se även SR-00-0880-1880.
>
Carl Johan LINDFORSS
Skräddargesäll. Förordnad till Furir utan lön på kompaniet. Se även SR-00-0600-1859.
>
Carl Johan LINDQVIST
Förordnad till volontär-korpral och transporterad till nr 1213.
>
Carl Johan LUNDGREN
10/2 -43 befordrad till 1:e furir vid Oppunda komp. Se även SR-00-1136-1841.
>
Carl Johan Otto KJELLSTRÖM
9/1 1875 furir vid kompaniet. Se även SR-00-1136-1871.
>
Carl Johan von ESSEN
GM-74 sjuk och frånvarande. Antagen och befordrad till Förare 26/2 1771 med denna rotelön och den 12/10 1772 till sergeant. Se även SR-00-0367-1771.
>
Carl KÖHLER
>
Carl L TÖRNER
>
Carl LINDBERG
GM-02 Avsked.
>
Carl LINDQUIST
Befordrad till Förare med indelning vid Oppunda kompani. Se även SR-00-1137-1790.
>
Carl MORDBERG
Avangerat till rustmästare vid detta compagnie.
>
Carl Oscar Henric FORSS
Fördordnad till Furir vid Kompaniet 31/10 1836. Se även SR-00-0358-1834.
>
Carl Otto August von SYDOW
Född i Vedeby, Björkvik. 25/5 1883 i Nåder utnämnd och förordnad till underlöjtnant över stat å Livkomp. Se även SR-00-0460-1879.
>
Carl Otto CAVALLI
>
Carl Philip Alexius OHLSSON
Avlagt underofficersexamen 14/5 1862. Förordnad till 2.e furir vid V Rekarne kompani 4/7 1865.
>
Carl REHNSTRAHL
Avancerat till Rustm vid Nyköpings Kompani 18/6 1740.
>
Carl Reinhold EDMAN
Befordrad till Fältväbel vid Övlt Compani 15/12 1791. Se även SR-00-0907-1791.
>
Carl Reinhold EDMAN
Befordrad till Fältväbel vid Övlt Compani 15/12 1791. Se även SR-00-0907-1791.
>
Carl RIDDERGROLL
Avancerad till Rustmästare vid Öster Rekarne kompani. Se även SR-00-0876.
>
Carl RINGBERG
GM-33: Beskylld för att ha begått dråp; i arrest på Uppsala slott. Tidigare furir-skytt, på Hans Kungl Höghet Arvprinsens Nådiga befallning återinsatt å denna rote. Bef till corporal å nr 651.
>
Carl SOHLSTEDT
Befordrad till furir vid Liv.komp.
>
Carl STRÖMBOM
1763 undfår Corporals lön vid a:a Corporalskapet, men behåller sitt nuvarande nummer. Rustmästare 20/12 1777. Sergeant 15/10 1788. Kallas före 1802 Näsbom. Bevistade 1788--1790 års krig. Nr 91 = Kjulesta, Stigto [...]
>
Carl Volter KUHLHIELM
27/8 1748 avancerat till Interims Förare vid detta kompani och sedermera den 15/4 1749 uppflyttad till 3:de Corps indelning vid Övlt:s kompani. Se även SR-00-0908-1743.
>
Carl Wilhelm GRIPENSTIERNA
Befordrad till Stabsfänrik vid Secund-Majorens Kompani. Fänrik 18/12 1776. Baron. Se även SR-00-0359-1776.
>
Carl Wilhelm STIERNSTOLPE
Förare med Corporals lön. Löjtnants avsked från Närke-Värmlands reg 27/11 1771. Skatteköpte Malma Rusthåll 10/5 1777. Roten vacant.
>
Christ von SHAUDEN
Befordrad till Rustmästare vid Nyköpings kompani.
>
Christian HÖRNING
Avancerat till tjänstgörande Rustmästare vid kompaniet 29/4 1749 med denna korpralslön. 1034 = Tuna Ytter-Enhörna. Se även SR-00-0901-1738.
>
Christopher von STAUDEN
>
Claes Arvid KURK
Född å Hedensö, Näshulta. Baron. Fänrik 16/7 1781. "Studerar vid Åbo Academi". Blev president i Kammarrätten 1832.
>
Claes Gustaf CARLSSON
1879 till Karlsborg. Förordnad till "volontär-Corpral" vid Lif-Compagniet 28/9 1881.
>
Claes MOSBERG
Befordrad till sergeant vid detta Compagnie.
>
Conrad Henric FALKENBERG
Anställd 28/1 1878, avsked 23/3 1878. Därefter åter anställd 16/5 1878 med avsked 1881. Underlöjtnant 17/11 1882. Kapten 1900, avsked 1909. Arrenderade Vik i Lerbo sn 1885-1888. Flyttade till Värmland. Var riksda [...]
>
Daniel BERGLUND
Befordrad 17/12 1770 till Rustmästare vid kompaniet.
>
Daniel EKSTRÖM
Kan läsa och skriva. Ny utrustning 1718 = 651. Bantler och Gehäng förslitet. Granadeurs-Taska sönderskjuten. Handskar o. Fängnålar förkomna vid Stäket 1719. Befordrad till Furir vid Kompaniet.
>
Daniel FRÖBERG
Ankom Pommern från Sverige 1758-08-12. Förordnad att göra Interims Under-officers tjänst 1761-01-05. Avancerad till Rustm-indelningen vid detta komp 1762-03-06. Roten vacant.
>
David Emanuel THELIN
>
Eberhard MARCKS von WÜRTENBERG
År 1750 blev han volontär vid Jämtlands dragonreg:te samt gjorde tjänst vid Fortifikationen till slutet av 1754. Han var under denna tid även uppsyningsman vid Sveaborgs fästning, blev 1753 sergeant vid S.R., s.å. [...]
>
Edvard Reinhold GYLLENCREUTZ
I Nåder utnämnd till underlöjtnant vid Gotlands National Beväring.
>
Edvard Vilhelm BRANNI
Branni var sergeant vid Svea art.-reg.te, blev 1831 sergeant med fanj. karaktär vid S.R. År 1840 befordrades han till 1. löjt. och 1843 var han kompanichef vid kronoarbetskompaniet å Vaxholm. S.å. avled han på garn [...]
>
Elias ALSBECK
Född i Finland. Bevistade slaget vid Narva, där han fick ena benet avbräckt av en styckekula och blev av en muskötkula träffad i huvudet fram i pannan. Begärde avsked och underhåll, vilket beviljades i februari [...]
>
Elias Jesper EHRENCREUTZ
Efter att tidigare varit vid Livgardet, blev Ehrencreutz fänrik vid S.R., bevistade fälttåget i Norge 1716 och stupade därunder.
>
Elias NORLIN
Från sergeant i arméns flotta blev han 1797 fänrik på e. stat vid S.R., transporterades 1798 till fänrik vid Göta garde. Under kriget 1809 sårades han i bröstet av en kosack och bars som död från slagfältet m [...]
>
Elof Fredrik von CELSING
Innehar Biby, samt huset Linnégata 85 i Sthlm som fidekommiss.
>
Engel BELLENDORF
I slutet av 1699 och i början av 1700-talet låg han i garnison i Anklam samt bevistade polska kriget, varunder han från sachsarne intog batterier vid Warschau 1704-10-16. Vid avskedet fick han vitsordet att alltid ha [...]
>
Eric AHLSTRÖM
Soldat utan lega.
>
Eric Albert LUNDQVIST
Förordnad till Furir med lön på Strängnäs Kompani. Se även SR-00-0600-1863.
>
Eric BANCHS
Var soldat utan lega. Befordrar till furir vid Gripsholms kompani 14/6 1805.
>
Eric BRANDBERG
Befordrad till Interims-Rustmästare vid Nyköpings Komp. 1743-05-17. Avsked vid GM.
>
Eric BRUN
Avancerat till Corporal 29/4 1749. 1759 sjuk i kvarteret. 18/12 1760 förordnad att göra underofficers-tjänst vid kompaniet. Rustmästare 15/10 1765. Uppflyttad till Rustm-indelning 14/10 1766. Vid SR-00-0917 från 14/ [...]
>
Eric FREDENDAHL
>
Eric SUNDSTRÖM
Befordrad till Rustmästare med korprals lön vid Majorens kompani.
>
Erich BERGUDD
Avsked 17/12 1709. Avancerat till Corporal vid 326.
>
Erich FRIDENDAHL
1761 gör uofftjänst vid Kompaniet. Avancerat till Förare med Rustmästarlön.
>
Erik Alfred LUNDQVIST
-76 Karlsborag. 25/10 -78 befordrad till sergeant av 2:a klass på Strängnäs kompani. Se även SR-00-0899-1873.
>
Erik BJÖRN
Vid sitt antagande som sergeant vid S.R. kunde han både läsa och skriva. År 1710-02-15 blev han fältväbel, bevistade s.å. slaget vid Hälsingborg, där han sårades i munnen, var med reg:tet i Pommern samt blev 171 [...]
>
Erik DAHLBERGH
Förutom otaliga resor, kommenderingar och utnämningar fick Dahlberg 1666 tillstånd att mot till honom donerade skattehemman i Vingåkers socken få tillbyta sig några militiehemman. Han ägde Skenäs i Södermanland, [...]
>
Erik Didrik TROLLENFELT
Efter att 1740 blivit volontär vid S.R., blev Trollenfelt 1741 interimsförare, bevistade 1742 års fälttåg i Finland och 1743 fälttåget i Västergötland. S.å.befordrades han till interimssergeant, fick avsked fr [...]
>
Erik DJURMAN / DIURMAN
Född 1671 / 1672. År 1691 blev han volontär vid S.R., 1695 korpral, 1698-12-14 rustmästare, 1699-09-09 furir samt 1700-01-30 förare. Under vissa tider 1699 och 1700 var han kommenderad i Anklam och bevistade däref [...]
>
Erik Georg ULFSPARRE
Friherre Ulfsparre blev 1782 sergeant vid Östgöta inf.-reg:te. Han befordrades 1803 till kapten i armén och under början av 1808-1809 års krig i Finland var han adjut. hos fältmarskalken greve Klingspor samt utmär [...]
>
Erik GRANROT
Granrot blev löjt. vid S.R. 1709, 2. kapten 1710-02-11 samt deltog i slaget vid Hälsingborg och avled av sina i slaget erhållna sår.
>
Erik Gustav de la GRANGE
År 1781 blev han volontär vid S.R., där han i december samma år befordrades till fänrik med rotelön och varifrån han transporterades till Kalmar reg:te.
>
Erik Gustav TRANEFELT
Tranefelt blev förare vid S.R. 1716 och 2. sergeant 1717, bevistade norska fälttåget 1718 och därunder belägringen vid Fredrikshald. Året därpå befordrades han till 1. fältväbel, deltog i striden vid Södra St [...]
>
Erik Göran FITINGHOFF
Friherre. År 1678 anställdes han som volontär vid Livgardet, där han blev musketerare 1682-02-06, var pikenerare 1683-12-11, blev rustmästare 1684-05-05 och förare 1685-11-04. Tjänstgjorde utomlands. I brev frå [...]
>
Erik i Prästebol GIERS
Soldat vid S.R. 1687, korpral 1688, rustmästare 1695-07-23 och furir 1699-09-09. I slutet av sistnämnda år och i början av 1700 var han komm. i Wolgast, var sergeant s.å., blev fältväbel 1700-09-18 och fänrik 170 [...]
>
Erik Johan FLEETWOOD
Friherre Fleetwood blev 1767 frivolontär vid S.R., 1769-12-22 förare, 1770-11-11 livdrabant samt 1771-07-10 stabsfänrik med fältväbelsindelning vid S.R., där han fick furirindelning 1776-07-29 och s.å. avsked med [...]
>
Erik Karl Gustav ALMQUIST
Almquist blev volontär vid Livreg:tets grenadjärkår 1880. Efter flera olika examina blev han underlöjt. vid S.R. 1893, löjt. i reg:tet s.å. och befälhavare för Nyköpings kompaniområde n:r 110. Sedermera kapten [...]
>
Erik KUHLHIELM
Furir vid S.R. 1701-08-10, fänrik 1703, löjt. 1704-09-29 och bevistade polska och ryska krigen. Han befordrades till ryttmästare vid Östgöta kavalleri sistnämnda år, var drabant 1705-04-19 - 1708 samt deltog i sla [...]
>
Erik LENNGREN
År 1709 antogs Lenngren till sergeant vid S.R. och omtalades då såsom förut varande "herretjänare" och var kunnig i läsning och skrivning. Han bevistade slagen vid Hälsingborg och Gadebusch, var med i flera skärm [...]
>
Erik LINDAHL
År 1688 kom Lindahl i tjänst och blev 1708-09-05 2. fänrik vid S.R., bevistade slaget vid Poltava, där han blev fången. Till Sverige hemkom han ur fångenskapen 1723 samt erhöll s.å. avsked med fänriks pension oc [...]
>
Erik LUND
Volontär vid S.R. 1675, furir 1675-06-08, förare, bevistade belägringen av Anklam 1676 samt var sergeant 1677. Han deltog i danska kriget och därunder i intagandet av Kristianopel och Karlshamn sistnämnda år, blev [...]
>
Erik Magnus STAËL von HOLSTEIN
Efter att 1762 blivit volontär vid Östgöta inf.reg:te, sergeant och stabsfänrik befordrades han till löjt. i armén 1772. Staël blev 1773 löjt. vid S.R., kammarherre hos drottningen och reste 1776 med permission u [...]
>
Erik PIPER
Greve Erik Piper blev 1781 fänrik utan lön vid S.R. och transporterades 1783 till kornett vid Livhusarerna eller Lätta livdragonreg:tet.
>
Erik ROSENHOLM
Antogs som kapten för ett de fyra extra s.å. uppsatta kompanierna vid S.R., men blev avskedad s.å. sedan kompaniet upplösts efter 1689-07-20 med löfte om "nådigste hogkomst till befordran framför andra", samt erh [...]
>
Erik SCHÖN
Befordrad till Corporal 1817-06-20, till Furir 1835-06-13 och till Segeant 1840-05-23. Avsked som Sergeant 1846-07-27. Tillerkändes Medalj för tapperhet i fält (Leipzig). Bodde under denna period på militiebostä [...]
>
Erik SOOP
Friherre. I sin ungdom gjorde han vidsträckta utländska resor, erhöll fullmakt att vara kapten 1672-03-06 samt var "medh dhe uth commenderade Wästgiötar" till Karlsburg i Bremen s.å. i april, blev kapten vid S.R. [...]
>
Erik ULFSPARRE af BROXVIK
Friherre Ulfsparre var född i Jämtland. År 1702 kom han i tjänst, bevistade belägringen av Thorn 1703 samt blev fänrik vid S.R. 1704-09-29 och deltog i slaget vid Fraustadt 1706. Han befordrades till löjt. 1708, b [...]
>
Erik von LANTINGHAUSEN
Friherre och greve Erik Albrekt von L. blev fänrik vid S.R. 1786 och vid Svea livgarde 1799.
>
Erik von WEIDENHAIJN
Fältväbel vid S.R. 1705, blev fänrik vid ett av fördubblingskompanierna av reg:tet, löjt. 1706-01-31, kapten vid överste Gyllenstiernas dragonreg:te 1708-03-16 samt (enl. Anrep) bevistade slaget vid Poltava, där h [...]
>
Erland HEDERSTIERNA
Hederstierna kom i tjänst år 1773, blev 1774 volontär vid Kronobergs reg:te, erhöll 1775 transport till S.R., blev förare 1776 vid Konungens eget värvade reg:te samt erhöll 1777 transport till S.R. Han blev där s [...]
>
Erland HEDERSTIERNA
Befordrad till fänrik vid Nyköpings kompani 31/8 1778 med bibehållande av lönen. Se även SR-00-1132-1776.
>
Ernst / Joakim von CALLSOU
von Callsou (von Kalsou, von Kalsow) blev 1711-04-04 löjt. vid överste Wrangels reg:tes pommerska lantvärnsmilis i Stralsund, där han tjänade 1712. Han blev kapten vid S.R. 1713, fången vid Tönningen s.å., men bl [...]
>
Esaias HUMBLE
Efter att hava kommit i tjänst 1702, blev han som sergeant vid Bergsreg:tet kommenderad 1704 att utföra rekryter till S.R., där han 1705 blev fältväbel samt 1706-01-31 fänrik. Han hade närvarit vid försvaret av W [...]
>
ESPING
Befordrad till Rustmästares indelning.
>
F G MARCKS von WÜRTENBERG
Efter att friherre Fredrik Gustav M.v.Würtenberg studerat vid fortifikationskontoret och avlagt examen, blev han1764 volontär vid Fortifikationen. År 1769 blev han fänrik vid S.R., där han 1774 gjorde tjänst vid [...]
>
Fabian Kasper von TIESENHAUSEN
Vid S.R. under olika perioder: fänrik 1677-03-01, antogs 1689-04-27 till kapten för ett av de fyra extra kompanierna vid S.R. men avskedades därifrån, då kompaniet upplösts efter 1689-07-20 med löfte om "nådigste [...]
>
Fabian PALMSTRUCH
År 1690 blev han musketerare vid Svea livgarde, 1691-09-20 pikenerare, 1692-05-31 rustmästare och var 1693-01-10 furir samt 1695-03-05 sergeant. Han bevistade utrikes fälttåg och deltog bland annat 1695 i belägringe [...]
>
Fabian ULFSPARRE af BROXVIK
Efter att hava blivit student i Uppsala 1780 och page hos änkedrottning Lovisa Ulrika, blev han fänrik i S.R. Han hade s.å. examinerats av majoren friherre von Roxendorff, som gav honom det vitsordet att hava "någon [...]
>
Ferdinand RÖPER
Röper, var fanj. vid Mörnerska husarerna, blev sergeant utan lön vid S.R. 1811, fanj. 1812, kommenderad på sjöexpeditionen till Karlskrona 1812, konstituerad fänrik utan lön s.å., varpå han erhöll konfirmation [...]
>
Ferdinand von SIEGROTH
von Siegroth, österrikisk friherre, blev 1783 kadett i den österrikiska armén, där han 1785 befordrades till fanj. Han blev 1787 löjt. i S.R. och erhöll 1788 löjt:s indelning. Som stabslöjt. hos generallöjt. fri [...]
>
Filip FRANKENBERG
-79 kommenderad till vol.skolan Karlsborg. 1879-09-17 förordnad till volontärkorpral på Öster-Rekarne kompani.
>
Filip Jakob GRAVELL
Gravell var löjt. vid Wismarska inf.-reg:tet och blev därifrån enligt arvfurstens order oindelt löjt. vid S.R.
>
Frans Henrik TETENGREN
Tetengren (Teetgren) blev fänrik vid S.R. 1699-08-19, omkring 1700 komm. i Wolgast, löjt. 1700-12-28 och bevistade polska kriget. Han befordrades 1705-05-08 till ryttmästare under Smålands kavallerireg:te, duellerade [...]
>
Franz JERLSTRÖM
Befordrad till Sergeants indelning vid Vingåkers kompani. Har tidigare varit Rustmästare och soldat vid SR-00-0205, SR-00-0067 och SR-00-0237. Verkar ha tjänat vid tre Rotar samtidigt ??
>
Fred W FREDRICKSSON
Erhöll underofficers nummer år 1806.
>
Fred Wilhelm FREDRIKSSON
Även som soldat SR-00-1011-1805. Rustmästare vid SR-00-0901-1805.
>
Fredric Wilhelm KÖHLER
Befordrad till Fältväbel med indelning 18/12 1792. Se även SR-00-0557-1789.
>
Fredric Wilhelm KÖHLER
Befordrad till Fältväbel med indelning 18/12 1792. Se även SR-00-0557-1789.
>
Fredrik Adolf von FURMAN
von Furman blev 1769 volontär vid S.R., 1771-12-20 sergeant, erhöll 1774-06-29 rotelön, blev 1778-08-31 e. adjut. med rotelön samt 1780-03-15 2. adjut. med sergeants indelning. Han medföljde reg:tet till Finland 17 [...]
>
Fredrik August CEDERSCHIÖLD
>
Fredrik August LILJENCRANTZ
Kapten Liljencrantz transporterades 1805 från Finska gardesreg:tet till kapten i S.R., bevistade 1805 års och en del av 1806 års fälttåg i Pommern dels som kompanichef och dels en kortare tid som bataljonschef. Han [...]
>
Fredrik du RIETZ
Under pommerska kriget hade Du Rietz 1760-03-07 blivit stabslöjt. och erhållit löjt:s indelning 1761. Han befordrades 1771-06-05 till stabskapten, blev 1772-07-08 reg:tskvartermästare, utnämndes 1779-01-24 till R.S. [...]
>
Fredrik FLEMING af LIEBLITZ
Friherre Fleming var fänrik utan lön vid Jägerhornska värvade reg:tet 1803-03-09. då han s.d. blev fänrik utan lön vid S.R., där han erhöll fänriks indelning 1804. Under 1805-1807 års krig blev han i april 180 [...]
>
Fredrik Gideon PALBITZKI
Friherre Palbitzki blev 1736 livdrabant, avgick 1737 från Livdrabantkåren och blev 1742 löjt. vid S.R. Han kommenderades på galäreskadern till Åland 1743 samt s.å. till Vänersborg.
>
Fredrik Johan TIGERSTEDT
Tigerstedt blev 1751 volontär vid generalen greve Hamiltons reg:te. År 1756 var han kommenderad på fästningsabete i Finland och 1757 till Stockholm samt blev s.å. förare och sergeant. Han permitterades 1758 till ar [...]
>
Fredrik Kristoffer RAMFELT
År 1692 blev Ramfelt fänrik och 1710 major vid S.R., varpå han fick konfirmation 1711. Generalkrigsrätten i Halmstad hade 1711-08-16 dömt i mål, som angick Ramfelt för det han 1) begagnat kronans folk i sin ege [...]
>
Fredrik Rudolf von NORRMAN
von Norrman var fanjunkare i preussisk tjänst samt transporterades som tjänstgörande fänrik till S.R. 1758, dit han ankom i december. Under pommerska kriget var han 1759 kommenderad med de sjuka i Bergen och s.å. i [...]
>
Fredrik Vilhelm CEDERBLAD
Volontär vid reg 1873. Utex från Karlberg 1876. Tjänstgjorde endast 1890 vid regementet.
>
Fredrik Vilhelm KÖHLER
Efter att 1759 blivit volontär vid S.R., blev Köhler 1764 rustmästare. Han var 1765 kommenderad på fästningsarbete i Karlskrona, blev 1766 förare, 1768 sergeant, 1770 fältväbel i reg:tet och 1776 vid reg:tet. H [...]
>
Fredrik Vilhelm REUTERSKIÖLD
År 1742 blev Reuterskiöld volontär vid S.R. och 1743 interimsförare samt var s.å. kommenderad vid Dalupproret i Stockholm. Han befordrades 1757 till sergeant och bevistade pommerska kriget till dess slut. Under tide [...]
>
Fredrik von YSEDOM
von Ysedom var 1753 volontär vid ett värvat reg:te, bevistade pommerska kriget, varunder han deltog i många träffningar, var förare, blev 1762 konstituerad fänrik, varpå han fick konfirmation och placerades till t [...]
>
Fredrik Wilhelm CEDERBLAD
GM -76: elev vid Krigsskolan. 1876-11-24 i Nåder utnämnd och förordnad till underlöjtnant utan lön vid regementet.
>
Friedric Johan GYLLENRAM
28/5 1768 Förares caractere. Se även SR-00-0367-1765.
>
Friedric KÖHLER
Volontär utan lega. Befordrad till Rustmästare 28/9 1765. Se även SR-00-0534-1762. Nr 541 = Eneby, Runtuna.
>
Fritz JOHANSSON
1876 elev vid Krigsskolan. 18/5 1877 i nåder befordrad till underlöjtnant och placerad på Oppunda kompani. Kapten 1894. Chef Gripsholms Comp 1896-1899; Lifkomp 1899-1900. Åter Gripsholms Comp 1900-1904, då han tog a [...]
>
G AQUILON
>
G E ULFSPARRE af BROXVIK
Gustav Erland Ulfsparre blev 1793 volontär vid S.R., 1794 förare med rotelön, 1797 fänrik utan lön samt 1802 fänrik vid Upplands reg:te.
>
G Er ULFSPARRE
Befordrad till Fänrik utan lön.
>
G H SILFVERHJELM
Extra fänrik. -93 idkar studier. Förlustig rotelönen enligt författningarna. (SR-00-1089-1791).
>
G R MARCKS von WÜRTENBERG
Gustav Reinhold Marcks von Würtenberg blev 1757 volontär vid Kalmar reg:te, 1758 vid S.R. och var s.å. lönlös sergeant samt erhöll även rustmästares indelning. Han bevistade kriget i Pommern. År 1761 hade han bl [...]
>
G S CARLGREN
Se SR-00-0252-1780.
>
Gabriel AQUILON
Efter att tidigare varit vid örlogsflottan blev Aquilon furir med rotelön vid S.R. 1791, senare arbetskommenderad vid Drottningholm, Kungsträdgården i Stockholm och vid Haga...... Bevistade striden vid Säfvar, blev [...]
>
Gabriel BOBÄCK
Tjänstgöring utan lega. Befordrad till sergeant vid kompaniet.
>
Gabriel du RIETZ
Innan han inträdde i tjänst vid S.R. som fänrik, hade han varit löjt. i fransk tjänst. Han erhöll redan 1749 avsked, blev sinnessvag och insattes för statsbrott på Varbergs fästning.
>
Gabriel LILLIEHÖÖK af Fårdala
Bevistade polska kriget, blev överste och chef för Kronobergs reg:te 1703.
>
Gabriel ORM
År 1686 kom han i tjänst, var 1700 korpral vid S.R., blev furir s.å., sergeant 1704, fältväbel 1706 och bevistade slaget vid Fraustadt. Han befordrades 1708-12-05 till 1. fänrik och deltog i slaget vid Poltava, dä [...]
>
Gabriel Petter FALKENBERG
Falkenberg af Trystorp blev fänrik vid S.R. 1709, 1710-02-11 löjt. samt bevistade slaget vid Helsingborg, efter vilket han i september befordrades till 2. kapten. Han transporterades 1712 till kaptenlöjt. vid Östgöt [...]
>
Gabriel REHN
Rehn kom i tjänst 1700 först vid Livgardet, där han var sergeant, och därefter vid Art. i Polen, där han tjänade sig upp genom alla graderna till adjutant och varifrån han hade goda lovord. Han deltog i alla Artil [...]
>
Gabriel RIBBING af ZERNAVA
Friherre Ribbing blev korpral vid Blå husarreg:tet (Kronprinsens husarer) 1765, 1776 löjt. i armén samt 1777 stabskapten vid S.R. År 1781 utnämndes han till kavaljer hos kronprinsen och befordrades i december s.å. [...]
>
Gabriel SILANDER
Silander blev 1743 volontär och vice korpral vid Livreg:tet till häst, erhöll 1744 korpralsindelning vid Smålands kavalleri, befordrades 1748 till fänrik vid Hessensteinska reg:tet samt erhöll 1749 avsked. Han för [...]
>
Gabriel SPARRE af ROSSVIK
Efter att hava blivit volontär vid Livgardet 1747 förordnades han sedermera till stabskapten vid S.R. 1765. Han utnämndes 1767 tilll R.S.O., blev kapten och chef för Gripsholms kompani 1770-08-06 samt fick 1773 trans [...]
>
Gabriel STARCK
Var volontär på nr 353. Bytte rote med Jöns Röberg. Furir 1774-06-29.
>
Gabriel STARK
Avancerat till rustmästare lön 30/10 1776. Förordnad att göra uofftjänst vid Cap Kuhlhielms Comp 19/3 1761. Rustm Caracter 20/5 1765. Mönstrad i Stockholm -50. Sergeant 17/12 1770.
>
Gabriel WIGELSTIERNA
År 1712 blev Wigelstierna volontär vid Livgardet, befordrades 1714 till förare. Han blev 1717 2. fänrik vid S.R. och bevistade 1718 års fälttåg i Norge. I approcherna, där han var kommenderad i och för arbete, b [...]
>
Georg Fredrik von TIESENHAUSEN
Värvades till sergeant vid S.R. 1686-08-10, blev fältväbel 1694-08-28 och var omkring 1700 komm. i Anklam. Han blev fänrik 1700-04-30, bevistade polska och ryska krigen, blev löjt. 1702-09-30 samt befordrades till k [...]
>
Georg Gustav von GERTTEN
År 1782 antogs han som volontär vid Savolaks inf.-reg:te och var mestadels i tjänst i Finland. Han hade 1810 blivit R.S.O. och blev 1811-03-19 kapten i S.R. med exspektanslön och placerad på reg:tet, varifrån han [...]
>
Georg Harald SCHRÖDER
1881-11-25 i Nåder utnämnd och förordnad till underlöjtnan utan lön vid regementet.
>
Georg OXENSTIERNA
Greve Georg Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född i Västergötland, blev 1717 sergeant vid Smålands femmänningsreg:te och var bl a i fransk tjänst fram till 1722. Han blev fänrik vid generalmajor von Schwerins v [...]
>
Georg SCHNELL
Vid sitt antagande till förare vid S.R. 1709 var Schnell boktryckare. I slaget vid Hälsingborg deltog han och i december 1710 var han sergeant och efterlystes 1711 för något begånget dråp samt befordrades till 2. f [...]
>
Georg SNECKENBERG
Efter att hava blivit volontär vid Västmanlands reg:te 1763 utnämndes han sedermera till fänrik i armén, blev fänrik med förareindelning vid S.R. 1777 och erhöll avsked 1779.
>
Georg STIERNHOFF
Stiernhoff blev 1812 volontär vid Livgardet till häst. livdrabant och 1813 fänrik utan lön vid S.R. Han bevistade 1813 och 1814 års krig samt erhöll avsked med löjt:s n.h.o.v. och med tillstånd som fänrik kvarst [...]
>
Georg UGGLA
Fänrik vid ett av fördubblingskompanierna av S.R. 1700, blev löjt. därstädes 1700-12-17 och var i början av 1700-talet komm. i Pommern samt blev kapten 1704-08-11. Han blev 1707-05-04 ryttmästare vid Norra skånsk [...]
>
Georg Wilhelm PAGELS
-76 elev vid Kungl. Krigsskolan. 1876-11-24 i Nåder utnämnd till underlöjtnant utan lön vid regementet.
>
Gerhard GRUNDEL
Efter att hava varit fältväbel vid Upplands femmänningsreg:te till fot, blev friherre Grundel fänrik vid S.R. Han bevistade slaget vid Hälsingborg 1710, där han sårades mycket illa, blev löjt. s.å., följde reg: [...]
>
Gerhard WULFF
Wulff var född i Kurland. Vid hans antagande som furir vid S.R. 1710 antecknades om honom, att han "warit tillförende Conterfejare, kan läsa och skrifva". S.å. blev han 2. fänrik, 1712 fänrik vid Gripsholms kompani [...]
>
GRUBB
Volontär vid Livgardet, då han 1689-04-27 antogs till fänrik vid ett av de s.å. S.R. uppsatta fyra extra kompanierna, men avskedades sedan kompaniet upplösts efter 1689-07-20 med löfte om "nådigaste hogkomst till [...]
>
Gunnar ROOS
Blev reformerad löjt. vid S.R. 1662 och tjänstgjorde som sådan på 1660-talet i Pommern, varifrån han återvände till Sverige 1668 och avled strax efter hemkomsten.
>
Gustaf Adolf NAUCKHOFF
1789 minderårig volontär hemma. 25/1 1793 befordrad till Fänrik. Se även SR-00-0108.
>
Gustaf Adolph HJULHAMMAR
Befordrad 1801-03-01.
>
Gustaf Adolph KRUSE
Befordrad 10/12 1795 befordrad till Rustmästare vid V. Rekarne Kompani.
>
Gustaf Adolph von FUHRMAN
Vid sin död löjtnant.
>
Gustaf Albreckt SILFVERBRAND
Hittransporterad. 15/5 -47 befordrad till 2:e furir vid Västra Rekarne kompani. Se även SR-00-1136-1843.
>
Gustaf Anton HÖGQVIST
Förberedande kropralskola 1900, Korpralskola 1901. Vicekropral 18/10 1901, Korpral 14/5 1905. Distinktionskorpral 10/9 1913, Furir 1/1 1915. Se även SR-00-0284-1898.
>
Gustaf DUWALL
Baron. Avancerat till fourier vid detta kompani.
>
Gustaf Erik WIBERG
År 1796 blev Wiberg e. rustmästare vid S.R., blev 1798 sergeant, befordrades 1802 till fältväbel, bevistade 1805-1806 års fälttåg i Pommern samt blev 1806 fanj. Han följde sedermera reg:tet till Åland, där ha [...]
>
Gustaf Erland ULFSPARRE
1789 "minderårig volontär". Förare 1/1 1794. Baron.
>
Gustaf Harald HOFSTEDT
Förordnad till Furir vid V. Rekarne Komp 7/10 1875. Se SR-00-0405-1872.
>
Gustaf Ivar von CEDERWALD
>
Gustaf Ludvig R RIDDERHJERTA
Förordnad till Furir vid Ö. Rekarne komp 19/7 1857. Se även SR-00-0801-1855. Gustaf Ludvig Reinh. (fick inte plats i namnrutan).
>
Gustaf Ludvig ROSENIUS
Corprals lön. Tidigare anställd som volontär från den 30/12 1774 på rote Svista 503. Inget avskedsdatum återfinns. Därefter anställd på nytt från 8/6 1788 som rustmästare.
>
Gustaf LÜTGEN
>
Gustaf LÜTGEN
>
Gustaf Magnus SILFVERBRAND
Befordrad till förare 5/9 1776 med rustm. indelning vid kompaniet.
>
Gustaf Magnus SILFVERBRAND
Befordrad till Förare vid Oppunda Compagnie. Drunknade i Händösjön, Dunker.
>
Gustaf Robert TÄCKHOLM
Befordrad till furir vid Öster Rekarne komp. Se även SR-00-0923-1871.
>
Gustaf Theodor MELEN
Befordrad till furir på Vingåkers Kompani. Se även SR-00-0918-1872.
>
Gustaf Wilhelm TIBELL
Född: Malma Rusthåll, Lilla Malma. Befordrad till Rustmästare 5/6 1788, Generallöjtnant 14/3 1824. Adlad af Tibell 1/3 1805.
>
Gustaf Wilhelm TIBELL
Född: Malma Rusthåll, Lilla Malma. Befordrad till Rustmästare 1788-06-05, Generallöjtnant 1824-03-14. Adlad af Tibell 1805-03-01.
>
Gustav Adolf NAUCKHOFF
Olika uppgifter om föd.år förekommer. Från volontär vid S.R. blev Nauckhoff 1792-12-20 lönlös fänrik samt 1793-01-25 fänrik vid reg:tet. Han passerade graderna vid Svea art.reg:te fem månader 1805, bevistade f [...]
>
Gustav Adolf von FURMAN
År 1746 blef von Furman rustmästare vid S.R., avancerade till furir, sergeant och fältväbel. 1759 hade han blivit 2. adjut. och senare fänrik och stabslöjt. 1771.
>
Gustav Adolf von SIEGROTH
Romersk Kejserlig friherre, Gustav Adolf von Siegroth studerade i Uppsala matematik, histora och lagerfarenhet, men hans håg låg åt krigaryrket. År 1734 antogs han som volontär vid Livregementet till häst. År 1744 [...]
>
Gustav CARLGREN
Carlgren blev sergeant vid S.R. 1813, bevistade 1813 - 1814 års krig i Tyskland och Norge och blev sistnämnda år fänrik. År 1818 var han kommenderad till konung Karl XIII:s begravning och till konung Karl XIV Johans [...]
>
Gustav DUWALL
Född på 1660-talet; friherre. Vid S.R. blev han fänrik 1681-04-28 och hade förut varit anställd vid Livgardet samt blev 1684-03-20 (1684-04-07) löjt. vid Dalreg:tet.
>
Gustav F MUNCK af FULKILA
År 1778 blev han kvartermästare vid Adelsfanan, s.å. page vid hovet och 1782 fänrik vid S.R., med vilket han 1784 var kommenderad på fästningsarbete i Kristianstad, samt befordrades 1786 till löjt. vid Åbo läns [...]
>
Gustav Helmut WENDEL
Wendel var 1710 förare vid S.R., där han befordrades till sergeant s.å. och var fältväbel 1712 samt blev 2. fänrik i augusti och var kommenderad med reg:tet i Stralsund. Han blev i oktober fänrik samt befordrades [...]
>
Gustav Henrik SILFVERHIELM
Silfverhielm blev 1784 e. fänrik med rotelön vid S.R. och tjänstgjorde 1793 vid Skaraborgs reg:te, vilket år han miste rotelön.
>
Gustav INSENSTIERNA
År 1766 blev han volontär i Livgardet, 1768 förare utan lön, 1772 page hos konungen och 1776 fänrik i S.R. Han transporterades 1778 till fänrik vid generalmajoren greve von Saltzas reg:te. Han bevistade sedermera [...]
>
Gustav K von SCHREITERFELT
von Schreiterfelt blev 1710 antagen som volontär av överste Zeedtz och tjänade som sådan och som underofficer några år i livländska armén, varifrån han 1711 befordrades till löjt. vid S.R., som han följde till [...]
>
Gustav Leonard MONTGOMERY
År 1789 blev han antagen till kadett vid Amiralitetet, befordrades 1790 till fänrik vid arméns flotta samt bevistade detta år sjöslaget vid Svensksund och erhöll därför svensksundsmedaljen i guld. År 1795 blev [...]
>
Gustav M SPARRE af ROSSVIK
Sparre blev kadett vid Karlberg 1795 och utexaminerad därifrån 1797 och blev s.å. fänrik utan lön vid S.R. Han var 1801 kommenderad på Stockholmseskadern av arméns flotta och transporterades till kornett vid Livre [...]
>
Gustav Mauritz POSSE af SÄBY
Efter hatt hava blivit volontär vid Skaraborgs reg:te 1779, blev friherre Posse fänrik vid Björneborgs reg:te och stabsfänrik vid S.R. 1794. Han blev löjt. i armén 1802, löjt. vid reg:tet 1804, stabslöjt. 1806 oc [...]
>
Gustav Mikael DUWALL
Friherre Duwall, född omkring 1720, blev volontär vid S.R., furir 1738-10-13 och kommenderad 1739 till Finland. Han befordrades 1741-09-22 till sergeant, bevistade finska kriget och deltog därunder i framryckningen mo [...]
>
Gustav Miles FLEETWOOD
Friherre Fleetwood erhöll 1731 avsked från Jönköpings reg:te och blev s.d. förare vid S.R, där han i november utnämndes till sergeant, erhöll 1732 förarindelning och sergeantsindelning samt befordrades 1734 till [...]
>
Gustav NAUCKHOFF
Var 1697-10-07 furir vid S.R. samt blev 1700-04-30 fänrik vid ett av fördubblingskompanierna vid reg:tet och i början av 1700-talet komm. i Pommern. Han bevistade polska och ryska krigen, blev löjt. 1703-03-04, draba [...]
>
Gustav Reinhold de CHARLIÈRE
År 1709 i okt. blev han sergeant vid S.R., 1710-02-11 fänrik och bevistade som sådan slaget vid Hälsingborg s.å. och norska fälttåget 1711, varefter han följde reg:tet s.å. till Pommern och bevistade Stralsunds [...]
>
Gustav SILFVERBRAND
Silfverbrand blev 1753 volontär vid S.R., 1754 förare samt var 1755 kommenderad på galärskjulsplanering i Stockholm. Han bevistade pommerska kriget 1757 till dess slut. År 1759 hade han blivit sergeant och 1760 kons [...]
>
Gustav Ulrik von EHRENHEIM
År 1771 blev han volontär vid S.R., 1773-10-12 furir med rotelön, 1774 förare, 1775-08-20 sergeant, 1776-10-22 2. adjut., 1780-03-15 fänrik och 1784-10-25 löjt. Han var 1786 på arbetskommendering vid Haga och 178 [...]
>
Gustav Ulrik WATTRANG
Efter att hava blivit volontär vid Livgardet 1745 och underofficer 1746, blev han fänrik vid S.R. 1748. Under pommerska kriget hade han 1758 blivit stabslöjt., och 1761 och 1762 tjänstgjort som reg:tskvartermästare [...]
>
Gustav Vilhelm af TIBELL
Efter att 1779 blivit volontär vid S.R., befordrades Tibell 1788 till rustmästare och 1789 till furir. Han bevistade 1788-1790 års krig. varunder han bl a deltog i striden vid Keltis baracker, där han tjänstgjorde v [...]
>
Gustav Vilhelm COYET
Friherre. Efter att ha varit kapten vid olika reg:ten, blev Coyet överstelöjt. vid S.R. Under marschen med reg:tet till Skåne s.å. var han med en mindre avdelning därav samt något kavalleri kommenderad till Norra [...]
>
Gustav Vilhelm von REHAUSEN
Född i Finland. År 1795 blev han rustmästare vid Nylands inf.-reg:te och 1801 fänrik vid dess vargering. Transporterad till fänrik med exspektanslön vid S.R. 1810, befordrades han s.å. till löjt. i armén samt b [...]
>
Gustav Vilhelm WIJNBLAD
År 1765 blev Wijnblad kadett vid Amiralitetets kadettkår, 1766 volontär vid S.R., s.å. rustmästare, 1768 förare samt 1770 livdrabant. Han transporterades s.å. till 2. adjut. vid S.R., blev 1771 1. adjut. och erhö [...]
>
Gustav ÖRNHIELM
Fänrik vid den i Sverige upprättade bataljonen Bergsknektar och fick konfirmation därpå 1703-12-30. Han blev fänrik vid S.R. 1704-09-29, bevistade polska och ryska krigen, blev löjt. 1705-01-21, var reg:tskvarterm [...]
>
Göran H FLEMING af LIEBELITZ
Friherre Fleming bevistade slaget vid Holofzin och vid Poltava, där han svårt sårades av en styckekula i höften och ena knäet, blev tillfångatagen och förd till Soliwetschegatskoj samt hemkom 1722. År 1737 blev [...]
>
H G MELIN
Se även SR-00-0372.
>
Hans Ernst von BUGGENHAGEN
Värvades till fänrik vid S.R. 1700-12-28 samt hade därförut bevistat åtskilliga aktioner i Brabant och var väl hemma i fortifikationskonsten. Han var i början av 1700-talet komm. i Pommern, blev löjt. 1702-09-17, [...]
>
Hans Georg FUCHS
Född i Skåne. I slaget vid Poltava sårades Fuchs illa och blev fången. Han utnämndes till kapten med majors karaktär 1721 och s.å. till chef för Väster Rekarne kompani samt blev vid 1723 års placering kaptenl [...]
>
Hans Gustaf HOLLSTRÖM
1789 minderårig.
>
Hans Harald von KEY
Bliven sergeant vid S.R. 1773, befordrades Key 1776-12-18 till fänrik i reg:tet. Han var kommenderad på fästningsarbete i Kristianstad året därpå, blev stabsfänrik med förareindelning 1780, erhöll rotelön 1782 [...]
>
Hans Hindric SÖDERBERG
>
Hans Hindric von KEIJ
Tjänstebyte efter SR-00-1081-1776 Carl Gustaf Marchs von Würtenberg. Se SR-00-1081-1782. Stabsfänrik. Till Jönköpings reg.
>
Hans HÅRD / HÅHL
Hård i Fröslunda sedermera i Åsby, blev soldat vid S.R. 1679, korpral 1690 och förare 1700-04-30 samt var i början av 1700-talet komm. i Tyskland, där han bland annat låg i garnison i Wolgast, Bremen och Peenemün [...]
>
Hans Jakob WIJGER
Wijger hade förmodligen blivit fången vid Tönningen 1713 som 2. löjt. vid S.R. Han erhöll 1714-06-22 1/2 års fälttraktamente.
>
Hans MOBERG
Befordrad till Rustmästare med bibehållande av samma lön 1801-05-22. Blev "Lif-Drabant" 1801-09-09.
>
Hans WATTRANG
Wattrang blev 1747 volontär vid Livgardet, 1749 rustmästare och s.å. rustmästare vid S.R., där han i november erhöll sergeants karaktär och 1750 reg:tsadjut. därstädes. Han var kommenderad på fästningsarbete p [...]
>
Harald Erik FLEETWOOD
Friherre. Efter att hava blivit volontär vid art. 1696 och förare vid Älfsborgs reg:te 1698, transporterades han till förare vid S.R. 1701 i juni och blev fältväbel vid ett av reg:tets fördubblingskompanier 1701-0 [...]
>
Harald Isak GRÜNER
Grüner blev 1808 drabant vid hertig Karls av Södermanland drabantkår, och 1809 kornett i armén samt placerad fänrik vid S.R. Han passerade graderna vid Svea art.reg:te 1810 och gjorde där officerstjänst samt erhö [...]
>
Harald OXE
>
Harlad Gustaf GRÜNER
År 1749 befordrades Grüner till fänrik vid S.R., var s.å. kommenderad på slussarbete i Stockholm och 1755 på fästningsarbete vid Lovisa i Finland samt medföljde reg:tet till Pommern 1757, men fick under överfart [...]
>
HELAND
Se SR-00-0404-1793.
>
Henrik Andersson SWART
Kom i tjänst som soldat 1667, blev furir vid S.R. 1669-09-14, var förare 1670 och tidvis på 1670-talet komm. i Anklam, vars belägring han bevistade 1676. Han blev fältväbel 1676-10-30, fänrik 1677-01-16, deltog i [...]
>
Henrik DREFFENFELT
År 1709 i november blev han löjt. vid S.R. och 1710-02-11 kapten samt bevistade slaget vid Hälsingborg, där han erhöll flera blessyrer, av vilka han avled s.å.
>
Henrik Georg af MELIN
Efter att 1779 blivit volontär vid Fortifikationen, blev han 1783 kadett därstädes samt 1784 fänrik med rotelön vid S.R. Han bevistade 1788-1790 års krig och under kriget hade han blivit 2. löjt. 1788. Han blev [...]
>
Henrik Gustav Adolf HOLMSTEDT
Holmstedt blev 1734-05-04 rustmästare vid S.R., där han 1739 befordrades till förare och 1741 till fältväbel. Han bevistade pommerska kriget från medlet av 1758, blev stabsfänrik i juni, och avled i Pommern s.å.
>
Henrik HAIJ
Vid S.R. tjänade han som gemen och underofficer till 1669, då han blev fänrik därstädes, fick 1672 transport som fänrik till hertigens av Holstein-Gottorp garde.
>
Henrik HAMMAR
Hammar tjänade som gemen, rustmästare, fältväbel; sergeant, fänrik och 2. löjt. vid Livkompaniet. År 1712 var han 1. löjt. vid S.R. och avled s.å.
>
Henrik Johan von ESSEN
von Essen började tjäna som volontär vid Livgardet 1688. Han begav sig 1693 utomlands och tog tjänst i Holland vid överste von Tiesenhausens svenska regemente, där han blev fänrik och löjtnant samt bevistade för [...]
>
Henrik Johan von FURMAN
von Furman blev 1736 volontär vid S.R. Han bevistade bl a finska kriget 1741 till dess slut, 1743 Dalupproret. 1750-09-19 blev han kapten och chef för Gripsholms kompani, deltog i pommerska kriget. Under 1757, 1760 oc [...]
>
Henrik S ROSENCRANTZ
År 1740 blev han volontär vid Hamiltonska reg:tet. Rosencrantz befordrades 1763 till stabskapten, transporterades1767 till stabskapten vid S.R. och till Hessensteinska värvade reg:tet.
>
Henrik TÖRNER
Törner blev 2. fänrik vid S.R. 1712-12-09, fången vid Tönningen 1713 och hemkom ur fångenskapen 1714 i februari. Han erhöll transport som 1. fänrik till Jönköpings reg:te 1715. I november månad tillfångatogs h [...]
>
Henrik Vilhelm BLOMSTEDT
Blomstedt kom till S.R. som minderårig volontär 1792, blev sergeant i reg:tet 1804 och fänrik 1805. Han var 1807 arbetskommenderad till Södertälje kanal för bevakning över där förlagda franska krigsfångar. Vida [...]
>
Henrik Vilhelm von STRÖMBORG
Efter att hava varit student i Uppsala blev von Strömborg volontär vid fortifikationskontoret i Stockholm 1707, sergeant vid Livgardet 1709 samt var med den kommendering av Livgardet, som från Riga i juni 1710 avgick [...]
>
Henrik von WEGNER
År 1701 kom von Wegner i fransk tjänst och 1705 i svenska rikets tjänst. Han deltog i marschen till Polen 1710 och blev 1711 fången i Preussen av ryssarna. Efter att 1715 kommit ur fångenskapen, tog han tjänst hos [...]
>
Herman Alexander ANDERSSON
Efter olika uppdrag befordrades Andersson till stabskapten 1808-08-13, bevistade fälttåget i Norge s.å. och deltog därunder i striderna vid Lund. Han gjorde fälttåget på Åland och blev under reträtten därifrån [...]
>
Herman Alexander von ANDERSSON
Grad: Extra förare. Befordrad till fänrik vid Väster Rekarne 1796. Blev med tiden Major och R.S.O.
>
Herman BONANDER
År 1759-09-11 blev han volontär vid Livreg:tet till häst, erhöll 1764 tranport till S.R., där han fick rotelön 1765-06-28 samt sergeants karaktär 1766-01-07. Han var s.å. kommenderad på vakthållning i Stockholm [...]
>
Herman BONANDER
GM-68. Sjuk på roten. Befordrad till stabs-fendrick vid Second-majorens comp 26/1 1770, men behåller sin corporalslön här. Flyttar till Rustm-Indelningen vid Oppunda Comp 28/5 1773 och erhåller serg vid nr 52 denna [...]
>
Herman Henrik von BAUMAN
Herman Henrik (Fredrik) von Bauman blev 1712-12-30 fänrik vid S.R.
>
Hindric Johan von FUHRMAN
Avsked: Befordrad till Rustmästare vid Nyköpings Compagnie.
>
HINDRICKSSON
Befordrad till Förare vid W. Rek. Comp.
>
Hjalmar Oscar SCHMIDT
1876 elev vid Krigsskolan. 21/12 1877 i Nåder utnämnd till underlöjtnant utan lön och placerad på detta kompani. Major 1909.
>
Håkan GALLE
Kom i tjänst som soldat vid S.R. 1643, blev korpral 1659 och furir 1661. Han var tidvis på 1660- och 1670-talen komm. i Pommern samt befordrades 1665 till förare, 1675 till sergeant och till fältväbel samt 1677-05-1 [...]
>
Håkan KRAAK
Löjt. vid S.R. 1677 och bevistade danska kriget samt låg bland annat i garnison i Halmstad och Bohus fästning. Han var kaptenlöjt. 1684 och erhöll avsked 1696-08-11 samt var död efter 1700-02-09. Kraak erhöll 169 [...]
>
Håkan PYTT
Begärde avsked 1683 och hade då tjänat 54 år samt var "medellös och utfattig" och skulle få underhåll av krigsmanshuskassan. (Förmodligen samme som föregående eller Håkan Bengtsson Galle, oaktadt uppgifterna e [...]
>
HÅRD
>
Ingel Erik JERNFELTZ
Efter att 1768 blivit volontär vid Livreg:tet till häst och korpral 1772, blev han 1776 fältväbel vid S.R., s.å. 1. adjut. med fältväbels indelning vid nämnda reg:te, med vilket han var kommenderad på fästnings [...]
>
Isak BREHMER
Efter många olika uppdrag utomlands blev han fältväbel med rustmästareindelning vid S.R. 1773, erhöll sergeants indelning 1776-04-16 och blev adjut. vid reg:tets art. s.å. Erhöll 1780 tillstånd att låta trycka [...]
>
Isak Vilhelm LOWISIN
Friherre Lowisin blev sergeant vid S.R. 1783 och fänrik i reg:tet i juli s.å. Han blev kvarkommenderad i Sverige, när reg:tet avgick till Finland 1788 för att vid behov framdeles överföra rekryter. Han blev 1793 2 [...]
>
Israël Leopold TROLLE
År 1791 blev Trolle volontär vid Jönköpings reg:te, blev sedermera löjt. vid S.R. 1801 och erhöll fänriks indelning vid S.R. 1807. Han blev stabskapten 1808, bevistade 1808 års fälttåg i Norge, där han deltog [...]
>
J D LINDEGREN
Befordrad till Rustmästare vid 2:a Majorens Compani.
>
J G LÖNNGREN
Corporal 28/9 1839.
>
Jacob Fredric PANTZARHJELM
Var vid anställningen här 1766-06-27 "Volontär sedan 8 år", m.a.o. "född volontär". 1768 sjuk. Befordrad till Rustm 1773-10-12 och till Furir 1774-03-29 med denna Rotelön. Befordrad till Fänrik 1778-08-21 med bib [...]
>
Jacob Fredric SCHEPNER
Befordrad till Corporal 1776-05-31; Befordrad till sergeant och fänrik vid Gripsholms C.
>
Jacob Fredric SCHEPNER
Befordrad till Corporal 1776-05-31; Befordrad till sergeant och fänrik vid Gripsholms C.
>
Jacues A De GEER till Finspång
Friherre. Skötte Stjärnholm i S:t Nikolai sn.
>
Jakob BENTZELIUS
Fänrik 1704-09-29.
>
Jakob Ernst GYLDENHOFF
Friherre Gyldenhoff (Güldenhoff), ev född 1688, kom i tjänst 1705 och bevistade slaget vid Fraustadt 1706. Han blev fänrik vid S.R. 1708 samt efter slaget vid Poltava tillfångatagen vid Dnjepr. Han fördes därefter [...]
>
Jakob Fredrik PANTZARHJELM
År 1766 blev han volontär vid S.R., 1773 rustmästare och 1774 furir med rotelön. År 1777 var han kommenderad på fästningsarbete i Kristianstad, blev 1778 -08-31 fänrik med sistnämnda lön och 1782-03-20 livdraba [...]
>
Jakob Fredrik SCHEPPNER
Efter att 1773 blivit volontär vid S.R., och 1776 korpral med rotelön, blev han 1777 sergeant. Han var s.å. kommenderad på fästningsarbete i Landskrona och 1786 vid Haga. Under 1788-1790 års krig, där han en gån [...]
>
Jakob Ludvig HAMILTON
Friherre Jakob Ludvig Hamilton af Hageby var underofficer vid Smålands femmänningsreg:te till fot, då han 1712 blev fänrik och 1716 löjt. därstädes. Han transporterades 1717 till kapten vid S.R., blev 1718 kapten [...]
>
Jakob LUND
Innan Lund antogs vid S.R., hade han tjänat i åtta år. Vid S.R. blev han sergeant s.å., bevistade slaget vid Hälsingborg 1710 och befordrades i maj till fältväbel. År 1712 blev han fänrik samt deltog i slaget vi [...]
>
Jakob MALM
Efter att 1749 blivit volontär vid Åbo läns reg:te, blev Malm sergeant och fänrik vid Västmanlands reg:te. Han bevistade pommerska kriget och tjänstgjorde i preussiska armén. År 1764 återkom han till Sverige oc [...]
>
Jakob MÖRNER af MORLANDA
Efter att hava blivit musketerare vid Livgardet 1713, blev friherre Mörner därstädes förare, sergeant, fänrik m m. Han befordrades till kapten och kompanichef samt bevistade finska kriget 1741-1742 och expeditionen [...]
>
Jakob PANTZERHIELM
Född ev. 1696. Pantzerhielm blev 1712 volontär vid Livgardet, därifrån han 1713 befordrades till sergeant vid S.R. och i februari året därpå till fältväbel. Han blev 1718-06-26 reg:tsadjut. och deltog i norska [...]
>
Jakob ROAN
Roan antogs som "dalkarl" vid konung Karl XI:s hov och var som sådan i tjänst hos hertigen av Holstein från 1697, följde honom 1698 från Sverige och uppvaktade honom tills han stupade i slaget vid Clissow 1702 samt [...]
>
Jesper Abraham HÅRD af SEGERSTAD
Hård af Segerstad (kallas även Håhl) blev 1704 löjt. vid ett av S.R:s fördubblingskompanier, deltog i slaget vid Fraustadt 1706 och blev s.å. löjt. vid ett av stamkompanierna. Han bevistade ryska kriget samt ble [...]
>
Jesper CRUUS af EDEBY
Bevistade fälttåget 1689 i Brabant som "volontär" hos översten greve Gustaf Lewenhaupt ovh blev 1690-06-01 löjt. med fullmakt av konungen av England samt närvar vid belägringen och intagandet av Mons 1691, varest [...]
>
Joakim Vilhelm MEIJER / MAIJER
År 1756 blev han lärkonstapel vid Art. i Stralsund, konstapel, sergeant och 1760 styckjunkare, "varvid han läst och undergått examen i Byxmesteriet, Fyrverkerien och Mineurkonsten". Han blev 1764 stabsfänrik vid C [...]
>
Johan Adolf ADLERHJELM
Bevistade polska kriget. Kapten 1703-04-02.
>
Johan Adolf PFEIFF
Friherre Pfeiff blev rustmästare vid Finska gardesreg:tet 1794 och fänrik med förares lön s.å. och erhöll transport till S.R. 1801 och blev stabsfänrik 1804. Han bevistade 1805-1807 års krig, deltog i 1808 års f [...]
>
Johan Adolf WIGELSTIERNA
Efter att hava varit volontär, blev Wigelstierna rustmästare vid Livgardet 1788, page hos hertiginnan av Södermanland samt avlade off.-examen 1798. Han blev s.å. kornett vid Södra skånska kavallerireg:tet och där [...]
>
Johan ADSVER
Befordrad till Förare 26/1 1781 med Fouriers indelning vid kompaniet. Osäkerhet ang efternamn Adsver (?).
>
Johan Albrekt TIGERCLOU
Efter att 1776 hava blivit volontär vid S.R. blev Tigerclou rustmästare 1778 och fänrik med rotelön s.å. Kvarkommenderad i Sverige när reg:tet avgick till Finland 1788 för att vid behov framdeles överföra rekryt [...]
>
Johan Albrekt TIGERKLO
Befordrad till Stabs-fänrik vid Lif-C 31/8 1778 med bibehållande av lönen. Stabskapten 1/5 1796. Avsked 4/5 1805. Se även SR-00-1144-1776.
>
Johan Alfred KÅHRLING
1876 vid Carlsborg. 31/12 1877 befordrad till sergeant av 2:dra klassen och placeras på Oppunda compagnie. Se även SR-00-1131-1873.
>
Johan Alfred Laurentius HILDING
Var tidigare i tjänst vid Ing 1. Honnörsbefordrad till furir 1917.
>
Johan Alfred ÅRBERG
30/12 1875 förordnad till Furir vid Nyköpings komp. Se även SR-00-0358-1872.
>
Johan ALSBECK
Sedan 1705 tjänade han vid överste von der Noths reg:te, där han 1706-10-07 blev rustmästare, 1707 furir och 1708 möjligen förare samt kvarstod där ännu 1709 i juni, vilket år han blev förare vid S.R., med vilk [...]
>
Johan Anders BOIJE af Gennäs
Född på Malmö sätesgård, Kvillinge sn. År 1773-11-21 blev han volontär vid Östgöta kavallerireg:te, var därefter sergeant vid S.R., där han 1782-08-23 blev stabsfänrik med furirs indelning. Han var 1784 komm [...]
>
Johan Anders ESPING
Furir i regementet 16/12 1800. Blev Rustmästare 1795-12-10. Död på Håkanstorp i V Vingåker.
>
Johan Artur BÄCKSTRÖM
År 1883 blev Bäckström volontär och sergeant vid S.R.. Han blev löjt. av 2. kl. 1891 och erhöll avsked med tillstånd att till 1899 kvarstå som löjt. i reg:tet. Ägde Julita gård i Julita socken i Södermanland [...]
>
Johan ASKBOM
Avancerad till Rustmästare vid Compagniet. Se även SR-00-0526
>
Johan ASTFER
Bliven volontär vid S.R. 1778-06-29, befordrades han till rustmästare 1781-04-18, blev förare med furirs indelning 1781-05-03 samt bataljonsadjut. 1782-12-12. År 1783 började han undervisa i fäktning och giva dan [...]
>
Johan Axel BANÉR
Friherre. År 1764-09-18 blev han volontär vid S.R., 1765-05-20 rustmästare med rotelön, 1771-09-02 sergeant med förareindelning och 1772-07-17 stabsfänrik.
>
Johan Axel HÄGERFLYCHT
Efter att tre år varit volontär vid Livgardet, blev han fänrik vid S.R. 1684-03-20, löjt. 1693-12-06 samt hade under sin tjänstgöring vid reg:tet sig väl "Comporterat". Han hade bevistat två fälttåg vid Rehn oc [...]
>
Johan BILLE
Befordrad till Rustm. 1728-03-29.
>
Johan BJÖRK
Född i Småland. Var soldat vid S.R. 27/9 1802. Medalj för tapperhet i fält. = nr 553 Tölö. Se även SR-00-0461-1802.
>
Johan BOCK
>
Johan Bogislaus ÖRNEKLOU
Friherre. Vid Livgardet var han i tjänst, bevistade slaget vid Lund, där han sårades svårt, var fänrik då han blev löjt. vid S.R. efter januari 1677, men hade avsked 1678 och blev löjt. vid Livgardet 1678-02-12, [...]
>
Johan CEDERSTIERNA
Adlades för faderns förtjänster 1689-29-01 och introducerades s.å.. Han var fänrik vid S.R. 1700 och bevistade polska kriget samt stupade vid belägringen av Thorn 1703.
>
Johan Daniel BROMS
Broms blev furir vid Livreg:tets grenadjärkår 1857, studerade vid universitetet i Uppsala och kom 1861 som furir till S.R. Sedermera befordrades han 1872 till löjt. och var s.å. kommenderad vid konung Karl XV:s begra [...]
>
Johan Daniel BROMS
Chef för Gripsholms kompani 1912. Major i Armén 1916, då han flyttade till Livreg. Grenadjärer.
>
Johan Daniel STIERNEROOS
Efter att hava idkat studier och varit bokhållare vid Fortifikationen blev han 1741 volontär dästädes samt 1743 fänrik med sergeantsindelning vid S.R, med vilket han gjorde expeditionen till Kalrskrona s.å. Han var [...]
>
Johan David GRANATH
Granath transporterades från Upplands reg:te till S.R. 1802, blev överjägmästare i Södermanland 1803, och erhöll avsked med hovjägmästares n.h.o.v.1819. Ägde Ryningsberg, Lundby och Årby i Husby Rekarne socken [...]
>
Johan Didrik GARDTMAN
Enl. Knutsby sockens födelse- och dopbok var Gardtman född 1714-06-14. Innan han inträdde i krigstjänst, idkade han åtta års studier i Uppsala, där han ägnade sig åt matematiska vetenskaperna samt "architectura [...]
>
Johan Didrik von KÖHLER
År 1702 blev friherre von Köhler volontär vid Västgöta tremänningsreg:te till fot. Han bevistade bl a svenska fälttågen 1715 och 1716 samt deltog i träffningen vid Lucke Hölands prästgård 1716 och åtskillig [...]
>
Johan Eberhard von RAPPHOLT
Efter att 1770 blivit page hos konungen, blev von Rappholt 1776 fänrik i S.R., där han 1778 befordrades till stabsfänrik och erhöll 1780-05-20 fänriks indelning. Han blev löjt. vid Närke-Värmlands reg:te 1786.
>
Johan EKFELT
Efter att hava studerat i Uppsala, blev han 1709 rustmästare vid S.R., där han sedermera befordrades till furir, förare och sergeant. Han bevistade slaget vid Hälsingborg 1710, följde reg:tet till Pommern, deltog i [...]
>
Johan Eric MELLERBORG
Befordrad till 2:e furir vid Strengnäs compagnie 27/7 1846.
>
Johan Erik KUHLHIELM
Ev. född 1719-03-12. Efter att 1737 blivit volontär vid S.R., var Kuhlhielm 1740 volontär vid Amiralitetet och blev 1741 förare vid S.R. Bliven interimssergeant 1742, var han 1743 bl a kommenderad vid Dalupproret i [...]
>
Johan FALK
Befordrad till munsterskrivare på extra stat.
>
Johan Filip STRALENBERG
År 1694 kom Stralenberg i tjänst, blev 1695 förare vid överste Makelèers reg:te, 1697 underkonduktör vid Fortfikationen i Stralsund och 1698 löjt. vid Fortfikationen i Wismar. Han transporterades 1701 till reg:tsk [...]
>
Johan FLODBERG
28/5 1773 erhöll Flodberg corporalslön efter fänrik Bonander.
>
Johan Fredric HECTOR
Befordrad till furir vid Lif-Compagniet 19/7 1857.
>
Johan Fredric LITHMANG
Hade corporalslön, befordrad till Förare med samma lön 20/12 1777. Se även SR-00-0108-1773.
>
Johan Fredrik ALMGREN
Född (ev 1774-09-04) i Hälsinge socken i Finland. År 1794-10-30 blev han mönsterskrivare på e. stat vid Finska art.-reg:tet, 1795-06-15 furir med lön samt erhöll transport till Livdrabantkåren 1798-03-29. Med bib [...]
>
Johan Fredrik KURCK
Friherre Kurck kom i tjänst 1783 och blev sergeant vid Konungens eget värvade reg:te samt 1788 fänrik i S.R. Han bevistade 1788-1790 års krig och för sitt välförhållande under kriget benådades han med en värja [...]
>
Johan Fredrik LUNDGREN
Efter att hava blivit volontär utan lön vid S.R. 1772 och furir med rotelön 1774, blev Lundgren s.å. befalld till tjänstgöring vid reg:tets art. År 1776 erhöll han furirs indelning, blev 1780 förare med nämnda [...]
>
Johan Fredrik MORGONSTIERNA
Morgonstierna blev 1709 fältväbel vid S.R., 1710 fänrik och bevistade slaget vid Hälsingborg s.å., där han blev mycket illa skjuten genom bröstet och var ännu 1712 ej återställd därifrån. Han befordrades 17 [...]
>
Johan Fredrik NORLIN
Efter att 1775 blivit volontär vid Upplands reg:te, befordrades han 1784 till rustmästare. Han bevistade 1788 och 1789 års fälttåg i Finland, blev tillfångatagen i slaget vid Svensksund och förd till Oranienbaum o [...]
>
Johan Fredrik RIDDERHJERTA
År 1748 blev han volontär vid S.R., 1755 förare och bevistade pommerska kriget 1757 till dess slut. Ridderhjerta blev sergeant 1759, konstituerad fänrik 1760 och erhöll konfirmationsfullmakt därpå 1763. Han trans [...]
>
Johan Frithioff HAGSTRÖM
2/12 -71 förordnad till 2:e furir vid Nyköpings kompani. Se även SR-00-1136-1867.
>
Johan FRÖBERG
"Öfwerårig och tillräckelig Volontaire". Befordrad till Förare vid kompaniet. Roten vacant. Se SR-00-0871-1775.
>
Johan FRÖBERG
Bef till Fourir 30/9 1794.
>
Johan G von SILBERANCKER
År 1729-11-25 blev han rustmästare vid S.R., 1733 förare samt 1740 interimsförare vid kommenderingen till Finland, där han 1741 tjänstgjorde som fältväbel samt adjut. och utnämndes till fältväbel s.å. Han var [...]
>
Johan Gabriel von WEIDENHAIJN
Fänrik vid S.R. 1701-06-19, komm. i Pommern i början av 1700-talet och avled 1703-02-24.
>
Johan Gabriel WALLANDER
Efter att 1782 blivit frivolontär vid Östgöta inf.-reg:te och 1787 furir utan lön, blev Wallander 1789 fänrik i armén. Han blev 1784 fänrik i S.R., s.å. 2.adjut., befordrades 1799 till löjt. i armén och erhöl [...]
>
Johan Georg STERNLEUW
Efter att hava idkat studier och företagit resor, blev Sternleuw 1710 auditör vid greve Karl Lewenhaupts bataljon i Stade. Vid belägringen av Stade 1712 blev han fången av danskarna men lyckades sedermera fly från L [...]
>
Johan GRAVELIUS
Hade tjänat vid Livgardet och var fänrik, då han 1689-04-27 antogs till löjt. vid ett av de så. vid S.R. uppsatta extra kompanierna, varifrån han, sedan kompaniet upplösts efter 1689-07-20, erhöll löfte om "nåd [...]
>
Johan Gustav ROSENHANE
Friherre Rosenhane blev 1769 volontär vid Sprengportens reg:te, s.å. korpral vid Östgöta kavalleri och 1775 sergeant vid S.R. Året därpå i november befordrades han till fältväbel och fänrik samt 1780-03-15 till [...]
>
Johan Gustav SIEFVERTZ
Efter att 1776-06-01 blivit volontär vid S.R. och 1783 fänrik, var Siefvertz kommenderad på fästningsarbete i Kristianstad 1784, vilket år han blev fänrik i reg:tet. Han bevistade 1788-1790 års krig. Efter freden [...]
>
Johan Göran LUNDBORG
1789 till Sveaborg. Befordrad till Fältväbel med Förarelön vid Liv-Compagniet. Även som furir på SR-00-1118-1789.
>
Johan HEDERSKÖLD
Efter att hava varit volontär vid Upplands reg:te, blev han 1714 förste fältväbel vid S.R. och 1715-08-30 lönlös fänrik samt fick konfirmation därpå 1717. Han befordrades s.å. till fänrik med lön samt 1718-09 [...]
>
Johan Henrik ADLERCREUTZ
Friherre Adlercreutz idkade studier vid universitetet i Uppsala 1814-1817; blev löjt. i S.R. 1826 och kapten i reg:tet s.å.. Han erhöll avsked med tillstånd att som major i armén kvarstå.
>
Johan Henrik NAUCKHOFF
Född i Estland. Efter att som volontär kommit i tjänst 1702, blev han fänrik s.å. och löjt. 1704. Han var kommenderad till Lithauen och Wilna. I slaget vid Ljesna 1708 sårades han i vänstra foten, var s.å. med [...]
>
Johan HÄGER
Befordrad till underofficer med Corporals lön 38/4 1789. Se även SR-00-0808.
>
Johan Jakob BILANG
Efter olika tjänster utomlands återvände von Bilang till Sverige 1762, erhöll 1766 för utrikes resa stipendium på 1000 plåtar samt fick löjt:s fullmakt i svensk tjänst 1770-01-25. S.å. placerades han på S.R., [...]
>
Johan Jakob von DAHLHEIM
Född i Pommern. von Dalheim placerades så småningom som fänrik utan lön på S.R. 1763, varest han blev stabslöjt. med fänriksindelning 1770-01-26 samt erhöll avsked s.å.
>
Johan Karl BRANDENBURG
Fältväbel vid S.R. 1702 och sekundlöjt. 1705-06-06 samt bevistade polska och ryska krigen, under vilket sistnämnda krig han deltog i slaget vid Poltava. Tillfångatagen fördes han sedemera till Klinoff, som han läm [...]
>
Johan Karl KUHLHIELM
Vid S.R. blev Kuhlhielm förare 1713 i mars, sekundfänrik 1718-09-13 och bevistade belägringen av Spånvikens skans och Fredrikshald s.å. Efter att hava deltagit i striden vid Södra Stäket 1719, erhöll han interim [...]
>
Johan Karl von ESSEN
von Essen blev sergeant vid S.R. År 1745 begärde han att på två år få taga anställning i fransk tjänst på erbjudna fördelaktiga villkor för att göra sig skicklig till K. M:ts tjänst och ingick s.å. vid reg: [...]
>
Johan Karlsson PRINTZENSKÖLD
År 1736 blev han volontär vid Zanderska reg:tet, fältväbel och 1743 fänrik. Han bevistade som flygeladjut. hos generallöjt. Didron bohuslänska fälttåget 1743, blev löjt. 1747 samt kapten och chef för Nyköping [...]
>
Johan Kristoffer WEDEMAN
Wedeman (Wejdman, Weideman) som 1706 blev volontär vid S.R. bevistade polska kriget och deltog därunder i slaget vid Fraustadt samt befordrades 1707 till fältväbel, i mars 1708 till adjut. och s.å. till 2. fänrik. [...]
>
Johan KUHLHIELM
Vid S.R. blev Kuhlhielm fältväbel 1681 och fänrik 1690. Han var i slutet av 1699 och tidvis 1700 och 1701 kommenderad i Anklam, blev löjt. 1700-04-30 och bevistade polska kriget, varunder han deltog i belägringarna [...]
>
Johan KUHLHIELM
Började tjäna i Pommern som volontär vid S.R. 1665 i mars, blev förare s.å., sergeant 1668 i maj samt var i början av juni 1670 komm. i Malmö och kallades då Kulinius. I medlet av 1670-talet var han komm. i Tyskl [...]
>
Johan LUND
>
Johan LYBKE
År 1706 i september blev han volontär i Stralsund samt 1709 underofficer vid K. M:ts värvade livreg:te till fot. Han bevistade slaget vid Gadebusch 1712 samt tillfångatogs vid Tönningen 1713, vilket år han blev 2. [...]
>
Johan LÖTQVIST
Rustm 1811-09-30.
>
Johan Magnus EHRENMALM
Född omkring 1770. År 1789 blev han löjt. vid Sandels jägarebataljon, 1791 placerad löjt. vid S.R., varifrån han erhöll avsked 1793. Han blev struken ur reg:tets rullor, emedan han på lång tid ej anmält sig ti [...]
>
Johan Mauritz A von AXELSON
von Axelson blev kadett vid Karlberg 1853 och utexaminerades därifrån 1857 och blev s.å. underlöjt. vid S.R. Han var med reg:tet vid konung Karl XV:s kröning 1860, var honnörsvakt vid Gripsholms slott 1873; blev 1 [...]
>
Johan Mauritz FITINGHOFF
Efter att hava blivit furir vid Livgardet 1680 i februari, befordrades han till fänrik vid S.R. s.å. och till löjt. 1682-07-01. På den i Bettna kyrka uppsatta Fitinghoffska vapenskölden kallas han för "Troo-Tjena [...]
>
Johan NORRMAN
Efter att hava varit student i Uppsala, blev han förare vid S.R. 1709, bevistade slaget vid Hälsingborg 1710, blev sergeant s.å. i juni samt fänrik 1711-10-23. Han stupade i slaget vid Gadebusch (dödsdatum ev 1712- [...]
>
Johan O WRANGEL af SAUSIS
Greve Wrangel blev 1783 volontär vid Jönköpings reg:te, 1784 sergeant, 1785 fänrik utan lön samt 1789 fänrik utan lön vid S.R., där han 1792 erhöll stabsfänriks indelning, blev 1794 fänrik med indelning och va [...]
>
Johan Olof HOLM
Förordnad till 1:e furir vid Gripskomps kompani. Se även SR-00-0923-1853.
>
Johan Olof TALLBERG
Tallberg blev 1764 volontär vid Upplands reg:te och 1770 sergeant vid Jämtlands dragoner, blev han 1772 förare vid S.R., s.å. sergeant och 1773 fältväbel. Han var 1777 kommenderad på fästningsbyggnad i Kristianst [...]
>
Johan PRYTZ
(Enligt Anrep var Prytz född 1680-01-29 på Jonsberg i Östergötland); År 1700 blev han fänrik vid Östgöta och Södermanlands tremänningsreg:te till fot, bevistade slaget vid Narva, befordrades 1702 till löjt. o [...]
>
Johan RASE
Född i Västergötland. Är 21/10 1747 förordnad till Interims-Rustmästare med denna lön. Soldat se SR-00-1131-1743.
>
Johan RIDDERBOLL
Säges även vara född 1687 i Sverige och uppgives av Anrep vara född 1682 -02-12 i Öregrund. Efter att hava idkat studier i Uppsala, blev han volontär vid Smålands femmänningsreg:te till fot 1707, sedermera under [...]
>
Johan Robert STUART
År 1704 blev Stuart konduktör vid Fortifikationen, var sedan löjt. vid major Seulenburgs tyska bataljon, varifrån han tog avsked 1708, blev kapten vid S.R. 1709 och 1710 2. ryttmästare vid Västgöta kavalleri.
>
Johan ROSENQVIST af Åkershult
Blev fänrik vid S.R. 1674-10-16. Sköt ihjäl sig.
>
Johan SIFVERT / SIFVERS
Sifvert var förare vid Upplands femmänningsreg:te till fot och blev 1709 löjt. vid S.R. Han deltog ej i slaget vid Hälsingborg, utan var i stället kommenderad föra de sjuka till Lund, men var sedermera med reg:tet [...]
>
Johan SPARRE af ROSSVIK
Vid ett av fördubblingskompanierna av S.R. blev han fältväbel 1701-06-16, fänrik 1701-06-30 samt var tidvis 1701 komm. i Anklam. Han bevistade polska och ryska krigen, blev kaptenlöjtnant 1703-04-02, reg:tskvarterm [...]
>
Johan STENIUS
Vid rubbningen 1723-08-26 från Rustm med indelning hit satt som Förare. 1724-11-24 återfordrad som Rustm med indelning.
>
Johan THUN
Bliven förare vid S.R. 1717, befordrades Thun 1718-04-18 till sergeant och s.å. till fänrik. Han bevistade fälttåget i Norge och därunder belägringen av Fredrikshald samt deltog 1719 i striden vid Södra Stäket o [...]
>
Johan TOLKIEN
Befordrad 29/5 1716 till Rustmästare här vid companiet. Erhöll avsked 22/5 1719.
>
Johan Vilhelm ARFWEDSON
Arfwedson blev volontär i S.R. 1875, var elev vid Karlberg, utexaminerades därifrån 1879 och blev underlöjt. i reg:tet s.å. Sedermera blev han 1902 chef för Öster Rekarne kompani och erhöll avsked med skyldighe [...]
>
Johan Vilhelm RIDDERBOLL
År 1735 blev han volontär vid Livreg:tet, 1738 förare vid S.R. och 1739 sergeant. Han bevistade finska kriget 1741 till dess slut och blev illa sårad i striden vid Willmanstrand och blev s.å. interimsfänrik. Ridder [...]
>
Johan WELLINGK
1700 löjt. vid ett av fördubblingskompanierna av S.R., komm. i Pommern s.å.
>
Johan Wentzell ROTKIRCH
Efter att hava varit page vid hovet, blev han volontär vid Livgardet och 1716 furir därstädes. År 1718 blev Rotkirch löjt. vid S.R. samt bevistade norska fälttåget s.å. och deltog därunder i Fredrikshalds beläg [...]
>
Johan WINGSTRÖM
20-12-1777 Befordrad till Fältväbel.
>
Johan WÄLLFELDT
Befordrad 1788-12-10. 1789 till Sveaborg.
>
Jokum Wulf von SCHWERING
Värvades till rustmästare vid S.R. 1674-05-09, blev furir 1676, fänrik efter 1676-11-09 samt bevistade danska kriget, varunder han 1678 var komm. i Bohus fästning. Han blev löjt. vid Skaraborgs reg:te före 1678-09 [...]
>
Jon. Niclas HERNOD
11:4. Befordrad till Furir med corporalslön vid Övlt:s compagnie 7/6 1780. Se även SR-00-0770-1776.
>
Jonas EEN
Sjuk i kvarteret 1759.
>
Jonas EHNBOM
Efter att hava kommit i tjänst 1700, blev han fältväbel vid S.R. och 1705-06-06 fänrik vid ett av reg:tets fördubblingskompanier samt deltog i polska kriget och därunder i slaget vid Fraustadt 1706. Han befordrades [...]
>
Jonas Fredrik MAIDEL
Maidel blev volontär 1735, rustmästare, förare och löjt. vid Västmanlands reg:te. Han transporterades genom byte till S.R. 1747 samt erhöll där sergeantsindelning s.å. Han fick avsked med kaptens karaktär 1749 o [...]
>
Jonas FRÖBERG
Befordrad till Fourier Indelningen vid Oppunda kompani. Var tidigare Rustmästare.
>
Jonas Henning BEHMER
Erhöll kaptens "titel, heder och gage" 1677-09-22, kompanichef och major 1678-10-17 och var 1697 befälhavare för reg:tets kommendering i Bohus fästning.
>
Jonas LAGERBÄCK
GM-88. Avancerad till förare.
>
Jonas LUND
Efter studier begav sig Lund 1706 till armén och tog anställning vid S.R., där han 1708-12-05 blev adjutant, samt deltog med reg:tet i ryska kriget och blev, då han i november s.å. var kommenderad på bagagetäcknin [...]
>
Jonas Petter INGMAN
Efter att 1787 och 1788 gjort sjöresa till Frankrike och Spanien, avlagt examen i navigation och sedermera sergeant i Västgötadals reg:te befordrades Ingman till stabsfänrik vid S.R., därifrån han transporterades t [...]
>
Jonas Petter ÖHMAN
Öhman blev musketerare vid Livgardet 1707, korpral 1709, var 1710 sedan i maj kommenderad med kapten Fleming till Riga och blev i november 2. förare. År 1712 befordrades han till fänrik vid Östgöta och Södermanlan [...]
>
Jonas SVANSTRÖM
Befordrad till Rustmästare med rotelön vid Oppunda Compagnie.
>
Jonas SVANSTRÖM
Erhöll Förare-fullmakt 9/5 1798 samt befordrad till Fourirs indelning vid kompaniet 24/3 1802. Befordrad till Rustmästare 1/1 1795.
>
Jonas SVANSTRÖM
Erhöll Förare-fullmakt 9/5 1798 samt befordrad till Fourirs indelning vid kompaniet 24/3 1802.
>
Jonas SVINHUFWUD
Befordrad till rustmästare vid Comp. Kan skriva.
>
Jonas WAHLBERG
Wahlberg kom som volontär i tjänst vid Dalreg:tet 1706, deltog med detsamma i flera träffningar i Polen och blev fången i slaget vid Poltava samt därefter förd till Sibirien. Härifrån lyckades han efter fem års [...]
>
Josef ORELL
Orell hade efter "vederbörandes order" oindelt lön vid S.R. 1719 och var då löjt. därstädes.
>
Josef ÅSTRÖM
Korpral 5/6 1767. Rustmästare 29/6 1774. Avsked på egen begäran. Anställdes som volontär 1763 och "i nummer" 11/3 1766. Se även SR-00-0876-1767.
>
Joseph WELLENIUS
Befordrad till furir 24/5 1743. Se även SR-00-0905-1743.
>
Josia ORRAEUS
Furir med denna lön 1770-11-20, Förare 1773-10-12, samt fick Furirs indelning 1773-12-31. Vac.
>
Josias GRÖNING
Okt 1739 kommenderad till Finland.
>
Jost KRUSELL
Krusell blev 1706-07-01 kapten under generalmajor von K.? och erhöll 1709 transport till S.R. och Gripsholms kompani.
>
Julius HVASSER
År 1734 i augusti blev Hvasser volontär vid överste Horns värvade reg:te, 1738 mönsterskrivare och 1740 förare vid samma reg:te. Han befordrades 1741 till sergeant med indelning vid S.R., 1742 till fältväbel och [...]
>
Justus Christopher von SCHOTING
>
Justus MEIJERCRANTZ
Var löjt. vid ett av fördubblingskompanierna av S.R. 1700 och erhöll avksed s.å.
>
Jöns BORG
Borg blev konstituerad fänrik 1761-10-24, erhöll konfirmation därpå 1763-09-21 samt s.å. placerad vid S.R. År 1766-10-24 erhöll han permission för att inträda i rysk tjänst, där han vistades ännu 1772, och f [...]
>
Jöns Fredric SILFVERBRAND
Efter att hava blivit volontär vid S.R. 1750, förare 1753, blev Silfverbrand sergeant 1755. Han bevistade pommerska kriget 1757-1762, varunder han bl a deltog i blockaden av Demmin 1757, låg i garnison i Altefehr och [...]
>
Jöran RUVIUS
Ruvius kom i tjänst 1693 som volontär i Riga och blev underofficer där. År 1701 blev han kaptenlöjt. vid överstelöjt. Buddenbrocks bataljon i Pernau. Han befordrades 1706 till kapten och avsändes sedermera i reg: [...]
>
K E MARCKS von WÜRTENBERG
Friherre Karl Eugén Marcks von Würtenberg var kadett på Karlberg och blev därifrån utexaminerad 1806 och blev fänrik vid Änkedrottningens livreg:te och vid S.R. Han bevistade 1808 års fälttåg i Norge och delt [...]
>
K G MARCKS von WÜRTENBERG
År 1744 blev han volontär vid Kalmar reg:te, befordrades till förare och blev 1752 sergeant samt 1754 sergeant med rotelön vid S.R., där han 1755 erhöll fänriks indelning. Han bevistade pommerska kriget varunder [...]
>
K G MARCKS von WÜRTENBERG
Karl Gustav Marcks von Würtenberg blev 1776 volontär vid S.R., där han 1778 befordrades till rustmästare, s.å. till fänrik med rotelön samt 1782 till stabsfänrik med förareindelning. År 1783 examinerades han av [...]
>
K G PERESWETOFF-MORATH
Efter att 1737 blivit volontär vid Bousquets reg:te, där Karl Gustav Pereswetoff-Morath 1741 var förare, blev han s.å. fältväbel vid S.R., varest han i oktober befordrades till interimsfänrik. Befordrad till fän [...]
>
K J WRANGEL af LUDENHOFF
Friherre Wrangel blev musketerare vid generallöjt. Skyttes inf.-reg:te i Livland 1701, korpral och underofficer 1702 och adjutant och fänrik 1703 samt bevistade polska kriget och därunder belägringen av Dorpat 1704, [...]
>
K U MEIJENDORFF von YXKULL
Friherre Konrad Ulrik är ev född 1765-06-10. År 1776 blev han fanjunkare vid Husarreg:tet, 1779 kornett i Östgöta kavallerireg:te och 1786 fänrik i S.R. När reg:tet överfördes till Finland 1788, kvarkommenderad [...]
>
Karl Adam von SCHOTING
Efter att 1764 blivit volontär vid S.R., blev von Schoting 1767 rustmästare. År 1770 var han kommenderad på den galäreskader, som överförde prins Henrik av Preussen till Åbo, blev 1771 sergeant och var kommendera [...]
>
Karl ADLERBERG
Avled i fångenskap.
>
Karl Adolf AMMILON
Ammilon blev kadett vid Karlberg 1844 och utexaminerades därifrån 1851. Han blev underlöjt. i S.R. 1852, var med reg:tet vid konung KXV:s kröning 1860, befordrades till 2. kapten 1871 och erhöll s.å. avsked.
>
Karl Adolf KAGG
Efter att i nio år varit underofficer vid Lifgardet, där han ännu i februari 1743 var rustmästare, s.å. i mars furir och förare, blev han 1749 fänrik vid S.R. Därefter inträdde han i fransk tjänst samt erhöll [...]
>
Karl Adolf SILFVERSWÄRD
År 1802 antogs Silfverswärd till kadett vid Karlberg, varifrån han utexaminerades 1807. Han befordrades 1814 till kapten i Livreg:tsbrigadens grenadjärkår, blev 1815 kapten utan lön vid S.R. samt erhöll s.å. avsk [...]
>
Karl Adolph Georg MALM
Född i Ulfhäll, Strängnäs. 1789 "minderårig". Befordrad till Fänrik vid regementet. Befordrad 16/7 1781. Avsked som "Löjtnant i armén 16/12 1802".
>
Karl Alexander MONTAN
Montan blev volontär 1703 och tjänstgjorde sedan som mönsterskrivare och underofficer vid åtskilliga arméer till 1711. Han blev sekundfänrik vid S.R. 1711, löjt. vid lantmilisen och enrolleringen på Dal 1712. Ha [...]
>
Karl Benjamin CANTERSTÉN
Canterstén blev 1710 2. kapten vid S.R., 1712-11-14 kapten vid Oppunda kompani, bevistade slaget vid Gadebusch och befordrades s.å. till chef för Oppunda kompani, varpå han erhöll konfirmation först 1716-03-18. Vi [...]
>
Karl COLLING
Efter att 1709 i september (december) blivit furir vid S.R.och 1710-02-15 förare därstädes, bevistade han s.å. slaget vid Hälsingborg, där han blev skjuten i ena foten. Colling blev sedermera 1713 i maj fången av [...]
>
Karl de MARÉ
Hade tjänst i Holland och var 1694 ryttare vid Östgöta kavallerireg:te samt 1697 furir vid överste Gustav Makeléers reg:te i Göteborg eller Svenska livreg:tet till fot. Han blev fänrilk vid Östgöta- och Söderma [...]
>
Karl Emil BRUNOW
År 1788 blev han volontär vid S.R., 1789-01-01 sergeant utan lön och i juli s.å. fänrik med rotelön. Han erhöll 1799 transport som lönlös adjut. till Nylands dragoner.
>
Karl Evald FOCK
Efter att 1710 blivit fänrik vid Stockholms enrolleringsmanskap eller vid det i huvudstaden patrullerande manskapet, blev han 1711 fänrik vid S.R. I slaget vid Gadebusch deltog han och befordrades s.å. i december till [...]
>
Karl Filip PATKULL
Värvades till fältväbel vid S.R. 1703-11-06, bevistade polska och ryska krigen, blev fänrik vid ett av fördubblingskompanierna av reg:tet 1704-02-02 och löjt. 1705-08-14.
>
Karl Fredrik BERGENSTRÅHLE
År 1779 antogs han i krigstjänst; befordrades 1805-03-25 till kapten i armén, placerades 1810-03-19 på exspektanslön vid S.R. och transporterades s.å. i oktober till Upplands reg:te.
>
Karl Fredrik DUNKER
Dunker var kadett vid K. ryska Bergskadettkåren i S:t Petersburg 1809-1815. Han erhöll 1816 permission för resa till Sverige och blev sergeant i S.R. 1816. År 1818 var han kommenderad till konung Karl XIV Johans krö [...]
>
Karl Fredrik FREDRIKSSON
Fredriksson blev 1809 fänrik i armén, tjänstgjorde 1809 vid kustarméns artilleri och bevistade expeditionen till Västerbotten, varunder han deltog i stormningen av Djäkneboda samt förde i striden vid Säfvar befä [...]
>
Karl Fredrik RICHELL / RIECHELL
Richell blev efter arvfurstens order 1719-08-22 löjt. vid S.R., vars chef s.å. anhöll, att han som varande "beskedlig och duktig officer" skulle få kvarstå med oindelt lön tills indelt sådan kunde beredas honom.
>
Karl Fredrik SILFVERHIELM
År 1784 blev han volontär vid S.R., s.å. underofficer och fänrik med rotelön. Han bevistade 1788-1790 års krig. Sistnämnda år i augusti blev han löjt. i reg:tet, erhöll 1791 transport till Skaraborgs reg:te. S [...]
>
Karl Fredrik STIERNEROOS
Stierneroos förvärvade sig kunskaper i de till fortifikationen och militära arkitekturen hörande vetenskaper. Han blev 1742 2. löjt. vid S.R., kapten och chef för Väster Rekarne kompani 1748-05-17 och var 1751, [...]
>
Karl Fredrik STUART
Tjänade två år som soldat vid Livgardet, blev förare vid S.R. 1681-03-18, fältväbel 1686, fänrik 1689-03-04 samt var omkring 1700 komm. i Anklam och erhöll löjt:s avsked 1700-07-31. (Han blev 1703-03-02 löjt. v [...]
>
Karl Fredrik von SCHOTING
Efter att 1737 blivit rustmästare vid S.R. och 1740 sergeant, blev von Schoting interimsfänrik. Han bevistade finska kriget från 1741 i september till dess slut och var 1743 kommenderad vid Dalupproret i Stockholm. Å [...]
>
Karl FUNCK
Friherre. Efter att i många år varit vid Artilleriet, blev Funck 1758 överstelöjt. vid S.R. Han deltog flitigt i riksdagsarbetet, var 1765-1769 riksråd och hade i synnerhet vid 1765 års riksdag stort inflytande oc [...]
>
Karl Gabriel SPENS
Greve Spens blev 1767 förare utan lön vid Närke-Värmlands reg:te, erhöll 1768 furirs indelning och blev 1769 2. adjut. Han blev fänrik utan lön vid S.R. 1771, erhöll fänriks indelning 1773-12-15 och befordrades [...]
>
Karl Georg Adolf MALM
Malm blev 1776 volontär vid S.R. och 1781 fänrik med rotelön. Han bevistade 1788-1790 års krig, varunder han 1789 erhöll sergeants och fänriks indelning. Han befordrades 1793-09-18 till löjt., blev 1794 stabslöjt [...]
>
Karl Georg STAËL von HOLSTEIN
Efter att hava varit student i Uppsala blev han sergeant och underlöjt. samt avlade officersexamen vid Art. 1787. Han bevistade 1789-1790 års fälttåg och blev 1790 adjut. hos generalen friherre Armfelt. Staël blev s [...]
>
Karl GIÖDING
Blev mönsterskrivare vid Upplands reg:te 1702-04-20, sekundfältväbel 1703-06-27 samt befordrades till fänrik vid S.R. 1705-01-21 och s.å. till reg:tskvartermästare vid överste Marschalls dragoner.
>
Karl Gottfried von DRACHSTEDT
År 1709 hade von Drachstedt erhållit avsked från reg:tet sachsar i svensk tjänst. S.å. blev han kaptenlöjt. vid S.R., kapten 1710-02-11 och bevistade slaget vid Hälsingborg samt befordrades till kapten och chef f [...]
>
Karl GREN
Antogs vid Livgardet 1686 och blev från pikenerare furir därstädes 1693-07-30. Vid S.R. blev han förare 1695-07-23, fältväbel 1700-04-30, fänrik 1702-09-30 och var i slutet av 1690- och början av 1700-talet komm. [...]
>
Karl Gustaf S de BRONIKOWSKY
de Bronikowsky blev 1807 volontär vid S.R., bevistade 1808 års fälttåg i Norge, följde reg:tet till Åland och expeditionen till Västerbotten. Han deltog i striderna vid Säfvar och Ratan, bevistade 1813 och 1814 [...]
>
Karl Gustav CAMPBELL
År 1770 blev han volontär vid S.R., 1772-09-24 rustmästare med rotelön, 1773-10-12 furir och 1774-03-29 sergeant. Han var 1775, 1777 och 1784 kommenderad på fästningsarbete i Kristianstad samt 1787 på arbetskommen [...]
>
Karl Gustav F HORN af RANTZIEN
Friherre Horn af Rantzien befordrades 1770 till stabsfänrik vid Kalmar reg:te och därifrån erhöll han 1771 transport till S.R. Han var s.å. kommenderad på skeppsdocksbyggnad i Karlskrona, fick fänriks indelning 17 [...]
>
Karl Gustav FORSS
År 1792 blev han förare på e. stat vid S.R., 1793-09-18 fänrik och 1803-03-30 löjt. Forss befordrades 1809-02-09 till stabskapten, bevistade expeditionen till Västerbotten s.å. och deltog i striderna vid Säfvar o [...]
>
Karl Gustav GRISSBACH
Grissbach blev 1679 gemen ryttare, tjänstgjorde och "steg i graderna" vid Dalreg:tet. Han deltog i slagen vid Narva, Riga och vid Holofzin 1708 och blev s.å. överstelöjt. vid S.R. Han hade under krigen sårats i ena [...]
>
Karl Gustav GYLLENHAMMAR
Gyllenhammar blev 1759 volontär vid Fortifikationen, 1762 kadett vid Amiralitetet, 1765 korpral vid Livreg:tet till häst. Han var kommenderad vid kröningen 1772 och följde konungen till och från Karlskrona s.å. År [...]
>
Karl Gustav KLINGSPOR
Klingspor blev 1771 volontär vid S.R., erhöll 1773 furirs karaktär och blev s.å. förare. Han var 1776 kommenderad på arbetskommendering i Södertälje, blev 1776 fältväbel och stabsfänrik med fältväbels indeln [...]
>
Karl Gustav KUHLHIELM
År 1711 kom Kuhlhielm i tjänst, var underofficer redan 1714 och blev som sergeant vid Östgöta och Södermanlands femmänningsreg:te till fot 2. sergeant vid S.R. 1716. Efter att 1723 blivit placerad på fänriksexspe [...]
>
Karl Gustav NYGREN
Efter att 1709 blivit fältväbel vid S.R., befordrades han till fänrik 1710, deltog i slaget vid Hälsingborg samt följde reg:tet 1711 till Pommern. År 1712 blev han 2. löjt. vid ett av reg:tets fördubblingskompani [...]
>
Karl Gustav O ANKARCRONA
Ankarcrona blev volontär vid S.R. 1875, var elev vid Karlberg, utexaminerades därifrån 1878 och blev s.å. underlöjtn. i reg:tet. År 1879 kom han som underlöjt. till Livreg:tets dragoner. Arrenderat Tullgarns kung [...]
>
Karl Gustav von LIEVEN
Föd.datum kan vara 1748-10-04. Friherre von Lieven tjänstgjorde mestadels utomlands bl a vid reg:tet Royal Suédois. Vid revolutionen 1772 var han, sedan konungen revolutionsdagen hållit sitt tal till de församlade [...]
>
Karl Gustav von SIEGROTH
Vid Livgardet kom han i tjänst 1685, blev sergeant vid S.R. 1688-03-12, fältväbel 1690-09-23, fänrik 1693-12-06, löjt. 1699-03-06 samt var komm. i Anklam tidvis 1700, vilket år han erhöll avsked 12-17. Härefter b [...]
>
Karl Gustav WIJNBLAD
Wijnblad blev kadett vid Amiralitetets kadettkår 1765, förare i S.R. 1768, 2. adjut. med fältväbels indelning 1771, 1. adjut.1771 och fänrik med indelning 1776. Han blev stabslöjt. och 1782 livdrabant. Wijnblad n [...]
>
Karl HACKMAN
Hackman blev från fyrverkare vid Stockholms artillerifältstat 2. löjt. vid S.R. 1709, 1. löjt. 1710-02-25 och blev vid reg:tets överförande till Pommern 1711 kvarkommenderad i Kristianstad, där han mottog reg:tets [...]
>
Karl Hannibal FRANKENBERG
Fältväbel vid ett av fördubblingskompanierna av S.R. och blev fänrik 1706-03-04 samt åter placerad på fördubblingen 1706-12-21. Han bevistade ryska kriget och finnes upptagen som 1.fänrik vid Väster Rekarne komp [...]
>
Karl HEDERSKÖLD
Hedersköld kallas i september 1709 för fältvärvare vid S.R., där han s.å. blev fänrik, och bevistade som sådan slaget vid Hälsingborg samt befordrades 1710-09-26 till löjt. I slutet af året 1711 blev han kapte [...]
>
Karl Henrik POSSE af SÄBY
Friherre greve Posse af Säby blev 1776 volontär vid Skaraborgs reg:te, sedermera sergeant, fänrik, löjt. och kapten. Han utnämndes 1790 till R.S.O., befordrades till 2. major i S.R. och chef för Väster Rekarne kom [...]
>
Karl Henrik von der OSTEN
von der Osten tjänade först som volontär vid överste von Fersens dragonreg:te, var 1718 19 år gammal och blev i början av 1716 sergeant vid S.R. Han hade 1718 tjänat 1 1/2 år, blev fänrik 1718-06-26 och bevistad [...]
>
Karl HORN af RANTZIEN
Var fältväbel vid ett av fördubblingskompanierna av S.R., blev fänrik 1703-04-02; löjt. vid Livdragonerna 1704 i november, kapten 1708-03-04 och deltog i slaget vid Poltava, där han blev fången och död.
>
Karl Isaac BRUMMER
Brummer blev fänrik 1782 vid S.R. samt var 1784 kommenderad på fästningsbyggnad i Kristianstad och 1787 på arbetskommendering vid Haga och Drottningholm, deltog i striden vid Keltis baracker 1790, där han förde bef [...]
>
Karl Jakob REHNSTRAHL
Efter att 1772 blivit volontär vid S.R., 1775 sergeant, 1776 stabsfänrik blev Rehnstrahl 1785 stabslöjt. År 1783 hade han examinerats av majoren friherre von Roxendorff, som funnit att han sedan sista mötet vinnlagt [...]
>
Karl Johan von BECKER
Med anledning av Beckers placering på S.R. skrev reg:tschefen i augusti s.å. till K. M:t, vilket syntes hava föranlett K. M:t att gottgöra en mot reg:tet visad orättvisa. Becker flyttades 1772-12-26 till Åbo läns [...]
>
Karl Johan von ESSEN
År 1769 blev von Essen volontär vid S.R., 1771-02-26 förare, 1773-10-18 sergeant samt 1781-07-16 adjut. År 1783 blev han examinerad av majoren friherre von Roxendorff, varvid han erhöll det vitsordet att bliva "hurt [...]
>
Karl Konstantin de CARNALL
Född i Skåne. Efter otaliga utnämningar och uppdrag blev de Carnall 1762 överstelöjtn vid S.R. År 1764 transporterades han till Tavastehus reg:te. Han var en av stiftarna av den rojalistiska adelsklubben "Svenska [...]
>
Karl Kristian STIERNEFELT
Stiernefelt blev 1766 volontär vid S.R., där han 1769 befordrades till sergeant, blev s.å. livdrabant och 1770 fänrik vid S.R. samt kommenderad på galärerna, vilka förde prins Henrik av Preussen från Sverige till [...]
>
Karl Kristoffer FREIDENFELT
Född i Österbotten. Från att ha varit vid Österbottens reg:te transporterades han 1800 till reg:tskvartermästare vid S.R. Freidenfelt bevistade 1805-1807 års krig dels som reg:tskvartermästare och dels en kortar [...]
>
Karl Kristoffer PORATH
År 1778 kom Porath i krigstjänst, blev 1779 korpral vid Livreg:tet, 1784 förare och 1785 bataljonsadjut. vid S.R., där han s.å. i april befordrades till fänrik i reg:tet. Han undervisade, efter fänriken Astfers d [...]
>
Karl König HILLESTRÖM
Hilleström blev 1774 sergeant med rotelön vid S.R., kommenderad vid arbete på kronobränneriet vid Gripsholm 1778, erhöll 1780 rustmästareindelning och blev 1782 adjut. vid reg:ts art. med sin förra indelning. Vid [...]
>
Karl LEWENHAUPT
Greve. Efter att 1690 blivit fänrik vid greve G.M.Lewenhaupts (sedermera K.V.Sparres) svenska reg:te i holländsk tjänst, blef han 1693-11-11 löjt. vid greve Niels Bielkes reg:te i holländsk tjänst samt 1694 kapten [...]
>
Karl Lorentzson CLERCK
Clerck blev kapten och chef för Nyköpings kompani 1716. Han bevistade s.å. norska fälttåget, var 1718 i augusti kommenderad till Göteborg att hämta munderingar samt erhöll det vitsordet att var en "hurtig och til [...]
>
Karl Ludvig FALKENSTEN
Falkensten (Falck von Falkenstein) var 1700 löjt. vid ett av fördubblingskompanierna vid S.R. och erhöll avsked s.å. Han blev 1701-01-30 kapten vid Västmanlands reg:te.
>
Karl Magnus de la MOTTE
Född i Finland. Från att ha varit volontär vid Livgardet, tjänat sig upp till sergeant, blev han 1716 2. löjt. vid S.R. och 1717-10-25 löjt. Han bevistade norska fälttåget 1718 och därunder Fredrikshalds beläg [...]
>
Karl Magnus LODE
Lode från Liffland, Karl Magnus. Lode värvades 1699-03-06 till fänrik vid S.R., låg omkring 1700 komm. i Anklam, blev löjt. 1700-04-30 samt befordrades till kaptenlöjt. vid överste Palmqvists värvade reg:te 1700 [...]
>
Karl Magnus von KOCKEN
År 1700 blev von Kocken volontär vid generalmajor H.R. Horns reg:te i Narva. Sedermera, efter att 1708 bevistat slaget vid Ljesna och där blivit fången, fördes han till Wologda i Ryssland samt hemkom från fångensk [...]
>
Karl Niklas REHNSTRAHL
Rehnstrahl komi tjänst 1704 och var 1705 soldat vid Livreg:tet samt bevistade som volontär vid Livdragonerna slaget vid Fraustadt 1706 och sändes som kurir från fältmarskalken greve Rehnsköld med berättelse om sla [...]
>
Karl Otto LILJENCRANTZ
Friherre Liljencrantz blev 1782 kvartermästare vid Södra skånska kavalleriet och s.å. fänrik vid S.R., där han blev stabsfänrik 1787 och erhöll furirs indelning 1790. Han transporterades till fänrik vid Livgarde [...]
>
Karl Otto von BAUMGARTEN
von Baumgarten blev sergeant 1813 vid Jönköpings reg:te. Han var med till Norge 1814 och avlade under fälttåget examen. Han blev sergeant och fänrik vi S.R. 1816, fick penningelön 1819 och erhöll avsked från reg: [...]
>
Karl PAPKE
Efter att hava blivit kadett 1779, varit sergeant vid Kronobergs reg:te, blivit stabsfänrik och stabslöjt., bevistade han 1788-1790 års krig. Under kriget hade han blivit stabskapten, reg:tskvartermästare och 1795-12 [...]
>
Karl Petter LOHM
År 1774 blev han volontär vid S.R., 1775 rustmästare med rotelön och 1776 furir. Som bataljonsadjut. och mönsterskrivare var han kommenderad på arbetskommendering till Kristianstad och till Drottningholm 1787, vilk [...]
>
Karl R VULT von STEIJERN
Efter att 1717 blivit volontär vid Livgardet, bevistade Vult norska fälttåget 1718 och därunder belägringen av Fredrikshald samt deltog sedermera i striden vid Södra Stäket 1719, vilket år han blev fänrik vid S. [...]
>
Karl REHNSTRAHL
Rehnstrahl blev 1737 volontär vid S.R., med vilket han bevistade finska kriget, varunder han sårades i högra benet. Han blev rustmästare 1740, furir och interimssergeant 1741, interimsfältväbel 1742 och fältväbel [...]
>
Karl Reinhold EDMAN
Edman blev furir med rotelön vid S.R., i december s.å. fältväbel med rotelön, erhöll 1792-02-15 förarindelning, blev 1792-12-18 stabsfänrik och erhöll 1795 avsked.
>
Karl Reinhold von VICKEN
År 1704 blev von Vicken lärfyrverkare vid Art. i Karlskrona. Han bevistade slaget vid Hälsingborg 1710 och efter att hava deltagit i slaget vid Gadebusch 1712 , blev han 2. kapten vid S.R. Sedermera blev han fången v [...]
>
Karl RIDDERHJERTA
Säger sig själv vara född 1709. Efter att 1730-06-08 blivit rustmästare vid S.R. och 1733 furir, blev han 1738 förare. År 1741 hade han blivit fältväbel och interimsfänrik, 1743 fänrik och befordrades 1749-04- [...]
>
Karl Robert Sten BOGMAN
Bogman blev rustmästare vid S.R. 1826 och fänrik 1828. Sedermera blev han löjt., 1844 2. kapten och 1846 chef för Oppunda kompani.
>
Karl ROSSFELT
Efter att hava varit sergeant vid Livgardet, blev Rossfelt 1704 löjt. vid ett av fördubblingskompanierna vid S.R. och löjt. vid ett av stamkompanierna 1705. Han bevistade polska och ryska krigen och deltog därunder b [...]
>
Karl Sigismund von FERNTHEIL
Född i Schlesien. Efter att hava varit page hos hertigen av Holstein, blev han 1709 fänrik vid S.R., 1710-02-11 löjt. och deltog i slaget vid Hälsingborg, varefter han 1711 följde reg:tet till Pommern, bevistade be [...]
>
Karl TROTZ
Trotz var född på 1680-talet. Antagligen 1704 blev han underofficer vid Västgöta femmänningsreg:te till fot, där han blev sergeant, fältväbel, fänrik och löjt. Han tjänstgjorde vid S.R. och vid Gripsholms komp [...]
>
Karl Ulrik BERGENSTRÅHLE
År 1795-12-20 blev han fänrik utan lön vid S.R. från att hava varit sergeant samt transporterades 1799-04-04 till fänrik vid Konungens Göta gardesreg:te.
>
Karl Ulrik SVENSKE
Efter att hava blivit sergeant vid Änkedrottningens livreg:te 1781, fältväbel 1784 och erhållit avsked därifrån 1788, blev han s.å. rustmästare vid S.R. Han bevistade 1788-1790 års krig, varunder han deltog i la [...]
>
Karl Vilhelm DRAKENHIELM
Efter att hava blivit förare vid Östgöta och Södermanlands tremänningsreg:te till fot, vilket han var 1714, och sedermera 1. sergeant och 1716-12-26 fänrik vid Upplands reg:te, befordrades han 1718 till löjt. vid [...]
>
Karl Vilhelm GRIPENSTIERNA
Friherre Gripenstierna blev volontär 1764 vid Livdragonerna och 1771 sergeant med rotelön vid S.R. År 1776-12-18 blev han fänrik i reg:tet, 1780 stabsfänrik och hade 1781 furirs indelning. Han blev s.å. livdraban [...]
>
Karl Vilhelm STACKELBERG
Fältväbel vid S.R.1695-07-23, fänrik 1695-08-11 samt var omkring 1700 komm. i Anklam och blev löjt. 1700-04-30. Han bevistade polska och ryska krigen, blev kaptenlöjt. 1702-09-17, kapten och kompanichef vid ett av f [...]
>
Karl Vilhelm STIERNSTOLPE
Stiernstolpe blev 1750 volontär vid S.R. och 1757 rustmästare, 1758 furir och 1759 förare. År 1763 var han sergeant och hade sistnämnda år gjort flera kommenderingar och ägde "mycken skicklighet och god konduite". [...]
>
Karl von CARLSSON
Efter att 1744 blivit volontär vid Östgöta kavalleri, blev han 1750 volontär vid S.R. von Carlsson, som "alltid fördt sig skickligit och vigilant i tiensten", hade under kriget blivit konstiuerad fänrik 1758-07-06 [...]
>
Karl von GÜNTHERSBERCH
Karl Kristoffer von G. var 1717 sergeant vid S.R. och blev där s.å. fänrik. Reg:tschefen gav honom 1718 det vitsordet att vara en "ung tilltagande officer". Han bevistade s.å. norska fälttåget och stupade under Fre [...]
>
Karl von SCHMIDT
von Schmidt blev 1712 volontär vid överste Bennets kavalleri och 1713 vid Livgardet, där han genomgick alla graderna till och med sergeant samt befordrades 1714 till 2. löjt. vid S.R., med vilket han gjorde fälttåg [...]
>
Kasper Adolf WENDEL
Döpt 1689-08-23 på Torp i Björkviks socken i Södermanland. Han värvades till förare vid S.R. 1707-10-21, hade innan 1708-07-30 blivit sergeant och var vid övergången av Weichsel nära att omkomma i det att brygga [...]
>
KIHLBOM
>
Kjell Magnus SILFVERSPARRE
Var korpral vid Livgardet, blev sekundfänrik vid S.R. 1704-09-29 och bevistade ryska kriget, varunder han 1708-03-16 befordrades till 1. löjt. Efter slaget vid Poltava, vilket han bevistade, följde han med konungen ti [...]
>
Klas Arvid KURCK
Friherre Kurck blev som minderårig volontär vid S.R. 1781 och fänrik s.å., men tjänstgjorde aldrig på den militära banan utan var redan 1788 auskultant i Göta hovrätt.
>
Klas Gabriel RIDDERHJERTA
År 1754 blev han volontär vid S.R., 1755 korpral samt fick 1757 rustmästares karaktär. I juli 1758 blev han furir med rustmästareindelning och stabsfänrik 1764-05-02. Ridderhjerta erhöll 1771 transport till Kalmar [...]
>
Klas PRYTZ
(Prytz säges 1737 vara 53 år). Efter att hava kommit i tjänst 1700 och bevistat belägringen av Riga s.å., blev han fänrik vid Upplands tremänningsreg:te till fot 1702 och löjt. 1705. Han bevistade polska och rys [...]
>
Klas Robert FAVORIN
>
Klas YOUNG
Befordrades till löjt. 1677 i januari, transporterades som löjt. vid S.R. s.å., bevistade undsättningen av Bohus fästning och belägringen av Uddevalla skans samt gjorde reg:tskvartermästaretjänst 1678 i juli och [...]
>
Knut Gustaf Axel LEIJONHUFVUD
>
Knut Henning LENNMARK
Furir 1915. Har tidigare tjänat vid Svea livgarde i 4 år. Har skyttemedalj. Se även SR-00-0599-1898.
>
Knut KURCK
Friherre Kurck blev 1771-12-17 rustmästare vid S.R. och efter att ha varit kadett vid krigsakademien i Berlin, blev han livdrabant och stabsfänrik med furirs indelning vid S.R. 1781 samt löjt. 1782. För reg:tets ko [...]
>
Konrad Fredrik GRAAK / GRACK
Född (1692) i Estland. Graak blev löjt. vid Östgöta och Södermanlands tremänningsreg:te till fot 1712-08-06 och erhöll konfirmation därpå 1713. År 1712 hade han bevistat striden på Lant-Rügen och blev efter [...]
>
Konrad Johan von SCHALL
Fältväbel vid ett av fördubblingskompanierna av S.R. 1700-04-30, var omkring 1700 komm. i Pommern och befordrades 1703-04-02 till kapten. På den från Moslva till reg:tet hemsända och 1711-03-08 daterade specifikati [...]
>
Konrad Kristoffer von BLIXEN
Förare vid ett av S.R:s fördubblingskompanier 1702 och bevistade polska kriget, varunder han blev fänrik s.å. och löjt. vid fördubblingen 1704. Han är förmodligen samme person som den Konrad Krostoffer von Blixe [...]
>
Kornelius Ulrik KRUSE
Kruse erhöll fänriks indelning vid Västmanlands reg:te 1767. År 1771 var han fänrik vid S.R., varifrån han s.å. återgick till sitt förra reg:te.
>
Krister Lindorm POSSE af SÄBY
Föd.datum ev. 1740-01-24. Friherre Posse blev 1754 kadett vid konung Adolf Fredriks kadettkår; han blev fänrik och löjt. År 1767 blev han, efter Garnisonsreg:tets i Stralsund reducering, placerad vid Hessensteinska [...]
>
Krister POSSE af SÄBY
Friherre Posse af Säby kom 1780 i krigstjänst, blev 1791 volontär vid Skaraborgs reg:te, s.å. sergeant och 1793 fänrik utan lön vid S.R. År 1796 var han kommenderad till Skeppsholmen och transporterades 1797 till [...]
>
Kristian Eberhard von SCHANTZ
Efter att 1738 blivit volontär vid S.R., deltog han i finska kriget och bevistade därunder striden vid Willmanstrand, där han sårades svårt i högra sidan. Han hade 1740 blivit förare, 1741 sergeant och s.å. inter [...]
>
Kristian Ludvig APIARIE
Födelseåret 1695? Efter att 1710 kommit i tjänst vid S.R., blev han förare vid Östgöta och Södermanlands tremänningsreg:te till fot samt 1714 i april förare vid S.R., s.å. i juli sergeant samt 1718-06-26 fänr [...]
>
Kristian Magnus von ELWERN
Värvades till sergeant vid S.R. 1700-07-31, låg komm. i Pommern i början av 1700-talet, blev fänrik vid ett av reg:tets fördubblingskompanier 1700-12-17 samt bevistade polska och ryska krigen. Han var en "oförtrute [...]
>
Kristoffer Adolf WENDEL
Löjt. vid S.R. på hösten 1677, bevistade belägringen av Bohus fästning, blev reg:tskvartermästare 1688-08-14, anhöll få bliva erkänd adelsman och antecknad som sådan i Sveriges adelsmatrikel, skrev sig före ad [...]
>
Kristoffer Johan TIBELL
Efter slutade studier vid universitetet i Uppsala blev Tibell 1745 kadett vid Art. i Stockholm , avlade examen i det s.k. "Byxmästeriet" 1746, blev överfyrverkare 1749 samt sergeant vid Upplands reg:te 1754. År 1758 v [...]
>
L ÅKERHIELM af BLOMBACKA
Friherre Lars Åkerhielm blev 1710 volontär vid Livgardet samt 1711 fänrik vid S.R., med vilket han följde till Stralsund och Holstein, bevistade slaget vid Gadebusch 1712 och blev vid Tönningen fången 1713 samt f [...]
>
Lars BENZELSTIERNA
>
Lars BERGNEHR
Under finska kriget bl a kommenderad till Hangö udd och Gustavsvärns fästningar och gjorde därifrån rekognosceringar till i november till ryska flottorna, som kryssade mellan Reval och Hangö. Bergnehr kommenderade [...]
>
Lars Christopher LJUNG
Rustm med corporals lön se SR-00-1141-1757. 1763 mönstrad såsom underofficer, befordras till förare med Fouriers indelning vid Wäster Rekarne Comp 12/9 1766.
>
Lars Daniel STENBERG
>
Lars DETTERBERG
Efter att ha tjänat som volontär och förare hade han tänkt begiva sig till armén, men råkade ut för den olyckan att bryta sitt ben och var i följd därav nödsakad stanna hemma. Han blev 1709 fältväbel vid S.R [...]
>
Lars FARNDAHL
Befordrad till Profoss 1789-12-18.
>
Lars Fredrik BENZELSTIERNA
Studerade vid akademien till sitt 20. år och blev 1779 volontär vid S.R., 1779-12-13 sergeant och 1780-05-20 fänrik med rotelön. Han blev 1786-09-31 fänrik vid Amiralitetet och var i febuari 1789 i begrepp att i Kö [...]
>
Lars HALLMAN
År 1772 blev han volontär vid S.R., 1774 förare utan lön, 1775 arklimästare vid Amiralitetet samt var s.å. kommenderad på örlogsskeppet "Prins Karl" på expedition till Marocko. Han blev 1776 förare vid S.R., va [...]
>
Lars HIERTA
Friherre Hierta transporterades 1790 till reg:tskvartermästare vid S.R., blev 1792 tjänstgörande kavaljer hos hertigen Fredrik Adolf av Östergötland, befordrades 1795 till major och 1796 till 2. major vid reg:tet. H [...]
>
Lars LUNDQVIST
>
Lars MÖLLER
År 1714 kom Möller i tjänst, var 1716 1. förare vid S.R., där han s.å. blev 2. sergeant och 2. fältväbel. Han blev 1717 1. fältväbel, bevistade striden vid Södra Stäket, erhöll sergeantsindelning 1723, fält [...]
>
Lars RADHE / RADDE
Födelseåret kan vara 1691. Radhe blev i augusti 1710 rustmästare vid Skaraborgs reg:te, sedermera sergeant, fälväbel, fänrik samt löjt. Han blev löjt. med fänriksindelning vid S.R. 1749 samt begärde avsked s. [...]
>
Lars SKILLER / SCHILLER
Furir vid S.R. 1686-08-10, sergeant 1688-08-02, fältväbel 1695-07-23 och omkring 1700 komm. i Anklam. Han bevistade polska och ryska krigen, blev fänrik 1704-09-29, löjt. 1706-03-04 och avled 1709-02-00 enligt den fr [...]
>
Lars STEN
Förordnad till 2:e furir vid kompaniet 19/5 1847.
>
Lars WESSMAN
Corporal 29/12 1806. Befordrad till Rustmästare 19/2 1816. Tilldelad tapperhetsmedalj och medalj för trogen tjänst vid Konungens egen grenadjärbataljon. Se även SR-00-0259-1791. Inflyttad fr V. Vingåker.
>
Lars WIPP
Erhöll sitt soldatnamn 1688.
>
Lars ÖIJERSTEDT
Bevistade 1788-90 års krig, där han utmärkte sig för tapperhet för vilket han erhöll Silvermedalj för tapperhet i fält. Rustmästare 2/5 1791. Furir 10/12 1795. Corporal 5/6 1788. Se även SR-00-0801-1777.
>
Lars ÖIJERSTEDT
Bevistade 1788-90 års krig, där han utmärkte sig för tapperhet för vilket han erhöll Silvermedalj för tapperhet i fält. Rustmästare 2/5 1791. Furir 10/12 1795. Corporal 5/6 1788. Se även SR-00-0801-1777.
>
Leonard Adolf REHNSTRAHL
Efter att 1742 blivit volontär och interimsförare, blev han 1743 förare. Rehnstrahl blev 1748 fältväbel och erhöll fältväbels indelning 1749. Han bevistade pommerska kriget 1757 till dess slut och deltog därunde [...]
>
Leonard Alexander HERCULES
Efter att hava blivit rustmästare vid S.R. 1733-06-16 och förare med indelning 1736, blev Hercules livdrabant s.å. men åter anställd vid S.R. 1741-03-05 och då som fänrik med indelning. Han bevistade finska krige [...]
>
Leonard Per CARLGREN
Carlgren transporterades 1780 till fänrik vid S.R. och erhöll 1784-10-25 fänriks indelning. I 1788-1790 års krig deltog han i landstigningen vid Fredrikshamn 1788-08-03, blev löjt. 1789-07-07 och kompanibefälhavare [...]
>
LIDBERG
>
LILLIEGREN
Antogs 1689-04-27 som kapten för ett av de fyra s.å. uppsatta extra kompanierna av S.R., men avskedades s.å., sedan kompaniet upplösts efter 1689-07-20 med löfte om "nådigste hogkomst til befordran framför andre". [...]
>
LJUNGMAN
>
Lorens ESTMAN
Var furir vid S.R. 1700 och komm. i början av 1700-talet i Pommern samt bevistade polska och ryska krigen. Efter att hava befordrats till förare 1702-09-30 och till fältväbel 1704-12-12, blev han 1705-06-06 fänrik v [...]
>
Lorens SIÖHÄST
Siöhäst kom i tjänst som gemen 1677 vid Gardet och var sedan underofficer vid flera reg:ten i svensk tjänst. Därefter hade han anställning i de kejserliga och franska arméerna och tjänade i Frankrike och Holland [...]
>
Lorentz Johan CREUTZ
Greve. Bevistade 1813--14 års krig i Tyskland och närvarade vid slagen vid Groobeeren, Dennewitz och Leipzig.. Deltog i kriget i Norge 1814.
>
Lorentz Magnus DIDRON
Född omkring 1670. Vid S.R. blev han fältväbel 1688-03-05 och hade förut tjänat vid Livgardet. Till fänrik befordrades han 1694-07-28 och till löjt. 1699-08-19 samt var i början av 1700-talet komm. i Pommern. Kap [...]
>
Louis de BADE
Angiven som segeant. Tillhörde först rote 194. Utan lön vid detta kompani. Fick å nr 276 korprals lön.
>
Ludvig Karl von SIEGROTH
Från korpral vid Livreg:tet, blev von Siegroth 1718 löjt. vid S.R., bevistade fälttåget i Norge, där han avled s.å. och begrovs å Ids kyrkogård i Norge.
>
Ludvig MÖRNER af TUNA
Efter att hava studerat till krigsvetenskapen hörande ämnen, blev friherre Mörner 1774 kadett vid Art., 1778 fänrik utan lön vid S.R. och 1780-03-15 stabsfänrik med rustmästareindelning. Sedan han tagit avsked st [...]
>
Ludvig Wierich LEWENHAUPT
Greve Lewenhaupt blev student vid universitetet i Uppsala, blev kornett vid Lätta dragonkåren. Han bevistade 1789 och 1790 års fälttåg i Finland och blev 1795 ryttmästare och skvadronschef vid Livhusarreg:tet. År [...]
>
LUNDBERG
Vakant.
>
LÖTHMAN
Löthman erhåller denna rote 1794-01-01 och befordras till Förare 1795-12-10. Roten vakant.
>
LÖTQVIST
>
M A von UNGERN -STERNBERG
Friherre Mattias Alexander von Ungern-Sternberg blev 1777 korpral vid Livreg:tet till häst och 1782 stabslöjt. vid S.R. Han var 1784 kommenderad på fästningsarbete i Kristianstad, bevistade 1788 års fälttåg i Finl [...]
>
Magnus Johan STIERNEROOS
Efter att 1769 blivit volontär vid Jönköpings reg:te, blev han 1780 sergeant vid S.R., där han 1780-05-05 befordrades till fänrik. Han avled 1782 utomlands. (Säges i Jönköpings reg:tes rullor avlidit 1783-08-12. [...]
>
Magnus LILLIECREUTZ
Friherre Lilliecreutz var konstapel vid flottan innan han 1710 blev fänrik vid S.R. År 1711 blev han löjt. vid Jönköpings reg:te, deltog 1715 bl a i Stralsunds belägring och kapitulation, varest han blev fången. [...]
>
Magnus Reinhold ELGENSTIERNA
År 1758 blev han volontär vid Upplands reg:te. där han befordrades till förare utan lön. Till Västmanlands reg:te transporterades han som sergeant med rustmästareindelning 1767, blev fältväbel 1769 och fänrik o [...]
>
Magnus ULLQVIST
Innan han kom i tjänst vid S.R. 1709 som sergeant, hade han varit "herretjänare". Med nämnda reg:te deltog han i slaget vid Hälsingborg 1710, där han sårades av en muskötkula och av vilket sår han lång tid hade [...]
>
Martin HERVEGER
>
Mattias PALBITZKI
Friherre Palbitzki var 1802 sergeant vid S.R., där han s.å. blev fänrik i reg:tet likaså stabsfänrik och varifrån han erhöll avsked 1805. Han avled 1851 på sin egendom Julita gård i Södermanland.
>
Mattias Ulrik RYDELL
Han antogs 1782 till timmerman på amiralitetets skeppsvarv och som civil betjänt vid sjömilitärkontoret med extra avlöning. Han blev kadett utan lön 1789 tjänstgörande under kriget med extra avlöning, befordrade [...]
>
Mattz SUNDHOLM
Född på Åland.Kan läsa och skriva. Befordrad till Furir 30/10 1741.
>
Mauritz LEWENHAUPT
Greve. Vid universitetet i Uppsala blev han student 1672-01-30, volontär vid Livgardet 1684, pikenerare 1685 och fänrik 1686-07-06 samt kapten vid greve Nils Bielkes inf.-reg:te 1688-08-10. År 1695-08-26 transporterad [...]
>
Melker WERNSTEDT
1688-01-10 musketerare vid Livgardet, där hans företrädare blev pikenerare 1687-07-20. Han var pikenerare, då han antogs till fänrik vid ett av de fyra extra kompanierna som s.å. uppsattes vid S.R, men avskedades, [...]
>
Måns PRYTZ
Korpral vid S.R. 1662, löjt. 1680-08-18 och erhöll avsked vid 60 års ålder. Han kallades även Pryss, erhöll besittningsrätten på hemmanet Ökna och 1700 för långliga gjorda tjänster och därunder erhållna "b [...]
>
Mårten Anders WIKMAN
År 1783 blev Wikman volontär vid S.R. och 1784 furir. Han blev 1785 förare, var 1787 kommenderad på arbetskommendering till Drottningholm och bevistade 1788-1790 års krig. Han deltog i landstigningen vid Fredriksham [...]
>
Mårten HASSELQVIST
Blev reg:ts adjut. 1705-12-26.
>
Mårten LINDROTH
Blev 1651-05-12 kapten och kompanichef vid S.R., varifrån han tog avsked före 1655-03-03.
>
Mårten SWAN
Fältväbel vid Östgöra inf.-reg:te, blev fänrik vid S.R. 1678-09-23 och utmärkte sig vid Bohus belägring samt blev där skjuten i ena armen. Han var komm. i Göteborg s.å. i oktober, blev föreslagen till löjtn. [...]
>
N G HULT
Transport till Förare vid Kompaniet.
>
Niklas Kristoffer von CRON
År 1707 blev han adlad med namnet von Cron från att förut kallats Crohn, men introducerades ej. Deltog i bl a Stralsunds intagande 1715, där han blev fången. Han flydde 1718 ur fångenskapen och bevistade norska f [...]
>
Nils Ado LILLIEHÖÖK af Fårdala
Lilliehöök var kommenderad med Nylands vargeringsmanskap till Sveaborg, blev fången vid fästningens kapitulation 1808 och förd till Ryssland. År 1811 placerades och förordnades han till fänrik vid S.R. och beordr [...]
>
Nils August ARFWEDSON
Arfwedson avlade mogenhetsexamen 1885 och blev s.å. volontär vid S.R. År 1900 befordrades han till löjt. av 1. kl. och erhöll 1903 avsked med tillstånd att som lönlös löjt. kvarstå i reg:tets reserv. Ägde He [...]
>
Nils BENZELSTIERNA
Efter att 1703 blivit volontär vid Livgardet, befordrades han 1704 till fänrik vid S.R., med vilket han bevistade polska och ryska krigen och deltog därunder i slaget vid Fraustadt 1706 och vid Poltava 1709, efter vil [...]
>
Nils BERGSTRÖM
Avancerad till Rustmästare. Se även SR-00-0251.
>
Nils DIDRON
Född på 1680-talet. Vid S.R. blev han rustmästare 1699-09-30 och fänrik vid ett av reg:tets fördubblingskompanier 1700-04-30. I början av 1700-talet var han komm. i Pommern och bevistade polska kriget. År 1703-04- [...]
>
Nils DIURBERG
Antagen som soldat men samma dag avancerat till corporal. Studerat i Strängnäs och efter han kan läsa och skriva är han av mönsterskrivaren Herr Majoren Ramfeldt vid kompaniet därtill vidare approbation. I slaget v [...]
>
Nils eller Niklas SÖDERBERG
Född i Uppland. 26/7 1789 till Sveaborg. Har varit constituerad sergeant vid Gripsholms Kompani. Befordrad till indelning 20/12 1804. Antecknad som både Corporal och Sergeant.
>
Nils GRASS
År 1743 blev Grass volontär vid S.R., vidare rustmästare, sergeant och fältväbel. I brist på officerare förestod han kompani 1752 och 1753 samt var som officer med 100 man beordrad 1752 att bärga kronovirke, som [...]
>
Nils GRASS
Erhöll interims Rustm caractär 10/7 1745 samt 29/5 1747 avanc till int.serg och uppflyttad till Förareindelning.
>
Nils GRASS
Erhöll interims Rustm caractär 10/7 1745 samt 29/5 1747 avanc till int.serg och uppflyttad till Förareindelning.
>
Nils HALLSTEDT
Interims Rustmästare 17/6 1745 med denna rotelön och 7/12 1748 Fourier med samma lön samt 19/2 1750 befordrad till Förares indelning vid Övlt Comp. Se SR-00-0838-1743.
>
Nils HALLSTEDT
Interims Rustmästare 17/6 1745 med denna rotelön och 7/12 1748 Fourier med samma lön samt 19/2 1750 befordrad till Förares indelning vid Övlt Comp. Se SR-00-0838-1743.
>
Nils HALLSTEDT
Interims Rustmästare 17/6 1745 med denna rotelön och 7/12 1748 Fourier med samma lön samt 19/2 1750 befordrad till Förares indelning vid Övlt Comp. Se SR-00-0838-1743.
>
Nils Johan BERGMAN
>
Nils KLÖFWERBLAD
Efter Hans Kungl Majts Nådigste förordning till Furirskytt antagen 24/5 1718. Se även SR-00-0575-1717.
>
Nils Leonard HÅRD
Secund-Fänrik. Tjänstebyte - tog över efter Stabsfänrik Hans Hindric von Keij, SR-00-1081-1782. Även registrerad på SR-00-1081-1782.
>
Nils Leonard HÅRD af THORESTORP
Hård tjänstgjorde vid Jönköpings reg:te innan han 1782 transporterades till fänrik med rotelön vid S.R. S.å. erhöll han löjt:s avsked.
>
Nils LOHMAN
Flyttar 1788-06-04.
>
Nils Ludvig ARFWEDSON
Arfwedson avlade studentexamen i Uppsala 1848, officersexamen 1849 och blev s.å. furir vid S.R. Efter fångbevaknings- och garnisonskommendering å Långholmen 1852 erhöll han avsked. Ägde Hedensö; var ledamot av S. [...]
>
Nils LUNDBERG
Inflyttad till Bromby 1796. Befordrad till Furir vid Kompaniet.
>
Nils LUNDBERG
Befordrad till Furirs lön inom kompaniet.
>
Nils POSSE
Nils Posse var fänrik vid S.R. 1712, 2. löjt. i oktober s.å. och 1715 kommenderad i Vismar samt då anställd vid överste Boneauskölds reg:te.
>
Nils RAHSE
Rahse blev 1709 i oktober fältväbel vid S.R., 1710-02-11 fänrik och bevistade som sådan slaget vid Hälsingborg samt medföljde troligen reg:tet 1711 till Pommern. Han blev 1712-10-18 2. löjt. och sårades i halsen [...]
>
Nils SKÅNING
Efter att hava tjänat som soldat vid Livgardet, blev han därifrån rustmästare vid S.R. 1695, förare s.å. och fältväbel 1700. Han bevistade polska kriget och deltog i slaget vid Fraustadt 1706. År 1704 hade han b [...]
>
Nils STARE
Kom i tjänst 1666 och var först ryttare, och därefter korpral vid S.R. 1674, blev rustmästare s.å. och i medlet av 1670-talet komm. i Anklam. Han befordrades till furir och blev fältväbel 1677-07-26 samt bevistade [...]
>
Nils STROMBERG
Friherre. Vid generallöjt. friherre Bernhard von Lievens värvade inf.-reg:te var han fänrik 1700 i maj och juni, men uppehöll sig i maj i Sverige samt var i juni frånvarande från reg:tet. Han blev 1700-12-17 löjt [...]
>
Nils SÖDERBERG
Rotelönen anslagen till Söderberg 15/7 1793. Han befordrades sedan till sergeants indelning 20/12 1804. Se även SR-00-0557-1793.
>
Nils von UNGERN -STERNBERG
Friherre Nils von Ungern-Sternberg blev 1710 musketerare. Han befordrades 1716 till kapten vid S.R., blev chef för Oppunda kompani samt transporterades s.å. till kapten vid Livdragonreg:tet.
>
NUANDER
Transport till Rustmästarindelning. Se även SR-00-0260 och SR-00-0261.
>
O L B WRANGEL af LINDEBERG
Friherre Otto Ludvig Benedikt blev kadett vid Fortifikationen 1781 och var 1787 kommenderad på fästningsbyggnad på Sveaborg. Han började 1789 tjänstgöra vid den bataljon av S.R., som var ditkommenderad. Han erhöl [...]
>
O T LUNDBERG
Befordrad till furir vid V. Rekarne kompani. Se även SR-0918-1837.
>
Olof ADLERBERG
Döpt 1691-10-01 i Jönköping. Efter att hava varit volontär vid Fortifikationen, blev han 1707-04-25 fänrik vid Hälsinge och Gästrike tre- och femmänningsbataljon samt transporterades 1709-10-07 till fänrik vid S [...]
>
Olof BOHM
Kapten vid S.R. 1704-09-29. På specifikationen över fångna officerare och underofficerare vid reg:tet, som hemsändes från och som var daterad Moskva 1711-03-08, står han upptagen som 2. kapten vid Öster Rekarne k [...]
>
Olof FLÄCK
Kommenderad till Grisslehamn 1836.
>
Olof FORSSANDER
Fältväbel 18/12 1802. Tp som Furir från nr 1137 26/12 1799 till nr 1059.
>
Olof Fredrik FLODMAN
År 1778 blev Flodman volontär vid Östgöta infanterireg:te. Han bevistade 1788-1790 års krig, varunder han deltog i striden vid Sippola 1789, vid vilken senare strid han, sedan kompanichefen flytt och gömt sig bako [...]
>
Olof Gustaf LJUNG
Befordrad 26/3 1821 till Rustmästare. Som soldat se SR-00-0873-1820.
>
Olof Gustaf NORMAN
>
Olof HÄFLING
Var pikenerare vid Livgardet 1685-09-15 och ännu 1686-11-25 samt blev 1687-10-26 furir vid S.R. där han befordrades till förare 1692-06-13, sergeant 1699-09-09 och fältväbel 1700-07-30. I början av 1700-talet var h [...]
>
Olof HÄSSELDAHL
Constituerad till furir utan lön 5/5 1841.
>
Olof LIND
Är också registrerad i SR-00-0205 som Soldat.
>
Olof LIND
>
Olof Ludvig WETTERBERG
20/12 1777 Fourier. Var 1789 constituerad sergeant. Före 20/12 1777 var han Rustmästare.
>
Olof NYMAN
Kom i tjänst 1675 vid Änkedrottningens livreg:te och var där furir, förare, sergeant och reg:tsadjut. Han blev 1677 reformerad löjt. vid Närke-Värmlands reg:te, bevistade Kristianstads blockad s.å. och var komm. [...]
>
Olof NYMAN
Erhöll korprals lön vid denna rote. På anhållan erhållet avsked.
>
Olof Olofsson STAKE
Värvades till furir vid S.R. 1690-09-23, blev förare 1699-09-09, komm. i Pommern i början av 1700-talet, fältväbel 1700, fänrik vid ett av reg:tets fördubblingskompanier 1703-03-05.
>
Olof SAHLIN
Corporal 27/2 1849. 1851 till Carlsborg. Förordnad till Furir på kompaniet 31/12 1853.
>
Olof STENIUS
I Strängnäs gymnasium studerade han och blev 1709 sergeant vid S.R., där han 1710 i juni blev fältväbel och där han förrättade adjut:s tjänst. Han blev 2. fänrik och adjut. 1712 och var 1714 kommenderad på gal [...]
>
Olof WRETMARK
Befordrad till Sergeant med lön vid Compagniet. Se även SR-00-0504-1790.
>
Oscar Fredric FLODMAN
Förordnad till Furir utan lön på eget kompani. Se även SR-00-0600-1870.
>
Otto Ehrenfried ADELBORG
Adelborg blev kadett vid Karlberg 1865 och utexaminerades därifrån 1869, passerade graderna vid Svea livgarde. Han blev underlöjt. i S.R. 1873, 2. löjt. 1875 och löjt. av 1. kl. 1881 och erhöll avsked med tillstån [...]
>
Otto Gabriel CRONSTEDT
Greve Cronstedt transporterades till överstelöjt. vid S.R. 1793, blev R.S.O. 1796-04-28 och överste i armén 1798-05-25. Cronstedt blev 1808-03-06 chef för reservarméns 2. brigad, bevistade s. års fälttåg i Norg [...]
>
Otto Reinhold DÜCKER
Dücker blev 1709 fänrik vid S.R., deltog i slaget vid Hälsingborg, där han sårades, samt transporterades som löjt. till Smålands kavalleri 1710-04-16. Men som han i följd av medellöshet ej kunde kvarstanna vid k [...]
>
Otto Reinhold ESSEN
Födelsedatum osäkert. von Essen blev 1743 volontär vid S.R., var kommenderad på olika fästningarbeten, bevistade kriget i Pommern, steg i graderna och blev 1774-12-14 kapten i reg:tet. Han hade 1773 av reg:tschefen [...]
>
Otto Reinhold von ESSEN
Avanc. till Int-Furir 1744-02-28 vid V. Rek. Komp. Åtnjuter här rotelön. Har 1745-09-10 undfått Sergeants karaktär och 1746-06-21 befordrad till Furirs indelning vid Övlt:s komp.
>
Otto Reinhold von SYDOW
I Nåder befordrad till Underlöjtnant utan lön. Befordrad 25/11 1881. (Blev överstelöjtnant 12/5 1916).
>
Paul Anton KIÖPKE
År 1763 blev han soldat vid Konungens eget värvade reg:te, 1772 sergeant samt erhöll 1778 tillstånd vara två år i utrikes tjänst, varest han tog anställning i preussiska armén och var junker med "port é pée" v [...]
>
Paul von SCHNEIDER
Född i Svenska Pommern och födelseåret kan var 1696. År 1711 blev von Schneider volontär vid översten greve K.J. Lewenhaupts reg:tes bataljon i Wismar. Han befordrades 1715 till sergeant vid Ture Horns pommerska i [...]
>
PAULI
Tjänade under Livgardet, var drabant, antogs 1689-04-27 till fänrik vid ett av de fyra extra kompanierna, som s.å. uppsattes vid S.R., men avskedades sedan kompaniet upplösts efter 1689-07-20 med löfte om "nådigste [...]
>
Pehr Anders WELIN
Befordrad till Sergeant vid V. Rekarne Compagnie. Se SR-00-0404-1790.
>
Pehr Anders WELIN
Befordrad till Sergeant vid V. Rekarne Compagnie.
>
Pehr Eric SPÅNG
Corporal 20/7 1817.
>
Pehr Fredric LJUNG
Antagen som Rustm 1802-12-31.
>
Pehr HELLSTRÖM
(Sid VII:131 Reg.hist. 1915). Rustmästare 12/10 1772.
>
Pehr RUNDQVIST
Erhöll lönefullmakt 28/6 1776. Befordrad till Förare. Erhöll Rustm-karaktär med denna rotelön 25/5 1771. Var tidigare volontär på detta nummer.
>
Per Adolf ÖRNEKLOU
Friherre. År 1684-09-02 erhöll han stipendium på 200 daler silvermynt under en tid av tre år och 1684-10-24 pass att resa utrikes. Han var "kadett vid Livgardet" och bevistade kriget i Brabant, blev löjt. vid S.R. s [...]
>
Per BIÖRSON
Befordrad till Furir.
>
Per Fredrik L CEDERSCHIÖLD
Chef Oppunda komp 1878.
>
Per Gotthard WAHLSTRÖM
Förordnad till furir vid Vingåkers kompani. Se även Sr-00-0923-1849.
>
Per GREDIN
År 1745 blev Gredin volontär vid Upplands reg:te och kommenderad vid den stora eldsvådan i Stockholm 1751 samt vid begravningen och kröningen s.å. Han bevistade pommerska kriget och därunder bl a belägringen av M [...]
>
Per Gustav BANÉR
Friherre. Efter att hava blivit page vid hovet 1772-01-22, sergeant utan lön vid S.R. 1773, befordrades han till stabsfänrik med rustmästareindelning 1774-06-06 och var 1775 och 1784 kommenderad på fästningsbyggna [...]
>
Per HELLBERG
Efter att 1778 blivit volontär vid S.R. blev Hellberg 1781 sergeant och var 1787 kommenderad på arbetskommendering på Dalarön. 1789 hade han blivit fänrik i armén med underofficersindelning vid reg:tet och erhöll [...]
>
Per HÅRD af SEGERSTAD
Efter att 1702-03-30 blivit adjut. vid S.R. befordrades han till fänrik 1703-04-02, bevistade polska och ryska krigen och blev löjt. vid ett av reg:tets fördubblingskompanier 1705-04-24. Transporterad till drabant vid [...]
>
Per Johan NAUCKHOFF
År 1749 blev han volontär vid S.R. Han bevistade pommerska kriget. Under kriget hade han blivit furir 1758, förare 1760, i december s.å. konstituerad fänrik, varpå han 1763 erhöll konfirmation. Nauckhoff var 1766 [...]
>
Per KRAAK
Kraak hade 1702-09-30 från förare vid Nyköpings kompani, vilket han förmodligen blivit 1700, befordrats till fältväbel vid ett av fördubblingskompanierna vid reg:tet, 1703-04-02 till adjutant, 1704 i sept. till f [...]
>
Per LILLIESKÖLD
Soldat vid Livgardet ett år, blev förare vid S.R. 1681, fältväbel 1682-09-21, fänrik 1688-08-14, löjt. 1694-05-11 och hade 1698 tjänstledighet för en tid för att i egna angelägenheter vistas på Ösel. Han blev [...]
>
Per MANNERSTEDT
Efter att hava tjänat i Frankrike och Holland blev Mannerstedt 1717 kapten vid Änterkarlreg:tet samt 1719 vid S.R., vars chef anhöll att han såsom varande "beskedlig och duktig officer" skulle få kvarstå med oindel [...]
>
Per MARTIN
Efter att 1777 blivit volontär vid Livreg:tet till häst, befordrades han till korpral och fänrik i Upplands reg:te. Han deltog i 1788 och 1789 års fälttåg och år 1790 gjorde han tjänst som stabsadjut. vid Karelsk [...]
>
Per RIBBING af ZERVANA
Friherre Ribbing blev 1773 förare vid Närke- Värmlands reg:te och tranporterades 1781 till fänrik vid S.R., där han s.å. blev stabslöjt. Han bevistade 1788-1790 års krig och deltog i striden vid Hofjocki bro 1790 [...]
>
Per Samuel CEDERSCHIÖLD
Chef V. Rekarne komp 1840. Ägde Närlunda.
>
Per SCHÖNSTRÖM
Schönström blev 1769 korpral vid Adelsfanan, 1770 kvartermästare, 1771 underofficer och sergeant i S.R., där han 1776 erhöll förareindelning och s.å. blev fänrik i reg:tet. Han blev 1780 stabslöjt. och befordrad [...]
>
Per SILFVERSPARRE
Efter att 1696 blivit volontär vid Livgardet, blev Silfversparre 1697 fänrik vid greve Dahlbergs reg:te i Riga och 1700 löjt. Under ryska kriget bevistade han slaget vid Holofzin 1708, träffningen vid Starodub s.å. [...]
>
Per Ulrik LILJEHORN
Liljehorn blev 1759 hantlangare vid Art., 1764 konstapel, 1766 överingenjör. Han blev 1768 överminör, befordrades 1770 till fänrik vid Livgardet och erhöll 1772 sex månaders utrikes permission "att vidare evertuer [...]
>
Per WALLMAN
Blev Korpral 1804, sedan Furir och slutligen Förare 1816-12-18.
>
Per WESTERLING
År 1700 kom Westerling i tjänst, blev fältväbel vid Upplands tremänningsreg:te till fot och 1705 fänrik därstädes. Han bevistade slagen vid Ljesna och Poltava 1709, där han blev fången samt hemkom från Wologda [...]
>
Per Wilhelm TELIN
-76 Karlsborg. 31/12 1877 befordrad till sergeant av 2:a klassen och placerad på Ö. Rekarne komp. Se även SR-00-0880-1872.
>
Per WINTER
Sergeant vid S.R. 1675 och då komm. i Anklam samt blev fänrik 1675-08-16. År 1677 hade han befälet över 150 wp_registry_knektar från Livgedinget, vilka en tid voro förlagda på Dalarö eller Vaxholm, mönstrades [...]
>
Peter EK
Befordrad till korpral 1794-05-01, till rustmästare 1799-12-26 med rotelön från nr 80 o. nr 82. I tjänst -06. Förare vid Nyköpings komp. 1807-12-10. Avsked 1817-01-10.
>
Peter LOHM
Tveksamhet ang efternamnet Lohm? Befordrad till Furir 18/6 1776 med indelning vid kompaniet. Rustmästare vid SR-00-1091-1776. Se även SR-00-1107-1775.
>
Peter ZETTERSTRÖM
Var volontär vid 448 och uppflyttad till Rustm. indelning 29/11 1746.
>
Petrus Fredrik von CELSING
Hade Biby och 3/3 av Hellefors bruk som fidekommiss.
>
Petter COSSVAD
Efter att hava bevistat slaget vid Narva, övergången vid Düna och deltagit i slaget vid Fraustadt blev Cossvad 1709 fältväbel vid S.R. samt 1710-02-11 2. fänrik. Som sådan bevistade han slaget vid Hälsingborg, d [...]
>
Petter HELLSTRÖM
Undfick Fourirs Caractair 6/6 -80 och befordrades till Rustmästare vid detta kompani 3/5 1783.
>
Petter LINDBERG
Kom i tjänst som volontär vid S.R. 1684, blev fältväbel 1686-08-10, fänrik 1700-07-31 samt bevistade polska kriget.
>
Petter NORSTRÖM
Transporterad till Rustmästare vid kompaniet 14/10 1724.
>
Petter PALM
År 1683 kom han i tjänst som gemen soldat vid S.R., var 1700 korpral och blev s.å. furir. Han var i slutet av 1699 och tidvis 1700 och 1701 kommenderad i Anklam samt var 1702 förare vid ett av fördubblingskompaniern [...]
>
Petter Reinhold VOGEL
År 1731 blev Vogel underofficer vid generallöjt. Bousquets värvade reg:te, där han 1741 var förare. Han blev s.å. fältväbel och reg:tsadjut. vid S.R. Efter att 1746 hava med k. permission inträtt i fransk tjän [...]
>
Petter RUNDBOHM
Var förare vid S.R. 1683 (förmodligen den Petter, som 1682 värvades till f örare), blev sergeant 1695-07-23, fältväbel 1696-08-11, var omkring 1700 komm. i polska och ryska krigen och blev fänrik 1704-09-29. Han b [...]
>
Petter SCHÖNBOM
Efter att några år tjänat som gemen och underofficer vid Livgardet i Polen, blev Schönbom 1706 volontär vid Dalreg:tet, där han befordrades till mönsterskrivare 1708 och bevistade som sådan slagen vid Holofzin oc [...]
>
Petter Sigfrid STRALENBERG
Stralenberg blev 1695 volontär vid överste Klinkowströms reg:te i Stralsund. Han bevistade polska kriget som volontär vid armén samt blev för ådagalagd tapperhet och skicklighet kapten vid S.R. 1704. Han deltog i [...]
>
Petter STARCK
Var 1705 sergeant och s.å. utkommen med S.R:s rekryter, blev från fältväbel 1706-05-30 fänrik vid ett av reg:tets fördubblingskompanier samt 1706-12-21 fänrik vid Väster Rekarne kompani. Han bevistade polska krig [...]
>
Petter ZETTERSTRÖM
Zetterström (ev. född 1722) blev 1742 volontär vid S.R. och 1743 interimsrustmästare. Han blev sergeant 1745 och gick i fransk tjänst på en tid av tre år. Han fick rustmästareindelning vid S.R. 1746, blev fänri [...]
>
Philip Eric FLACK
Förordnad till furir vid Lifcompaniet. Se även SR-00-0923-1846.
>
Raguel KINMAN
1768 sjuk i Upsala. Avancerat till Rustmästare med Indelning vid Oppunda Comp 7/12 1770.
>
Reinhold NAUCKHOFF
Vid S.R. blev han furir 1698-09-06, fänrik 1700-04-30 och var i början av 1700-talet komm. i Pommern samt bevistade polska och ryska krigen. Vid ett av fördubblingskompanierna vid reg:tet var han fänrik 1702, blev l [...]
>
Reinhold STACKELBERG
Greve. Befordrad till Furir. Se även SR-00-0485-1839. 509 = Holmby, Ripsa.
>
Reinhold von LIEVEN
Friherre. Bliven fänrik vid Livgardet 1673, befordrades han 1675-09-10 till löjt. och var kapten 1676 - 1686. Han bevistade slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona samt blev 1686-05-11 överstelöjt. vid Åbo läns re [...]
>
Reinhold ZELOW
Även omnämnd som Seehl, Siehl, Zehl, Zeel, Zelo.
>
Robert SÖDERBERG
>
ROSENDAHL von HOLTHAUSEN
Alexander Samuel Rosendahl von Holthausen blev 1760 volontär vid Jönköpings reg:te. År 1774 erhöll han rotelön vid S.R. som sergeant samt hade från 1778 ett års permission. Han hade 1775 varit förare vid Konunge [...]
>
Rudolf August von ZEIGNER
von Zeigner var född i Wolffenbüttelska landet. Efter att tjänt sig upp till furir vid generalmajor Ekeblads reg:te i Pommern, blev han 1715 sergeant vid S.R., därefter fältväbel och oindelt fänrik efter "höga ve [...]
>
Rutger FUCHS
Rutger Fuchs blev volontär vid Svenska livreg:tet till fot, förare och fänrik vid Västgöta tremänningsreg:te till fot. Han fick ej deltaga i konung Karl XII:s segertåg, utan tjänstgjorde hemma i landet, där han [...]
>
RYMAN
Antogs 1689-04-27 till fänrik vid ett av de fyra extra kompanierna, som s.å. uppsattes vid S.R., men avskedades sedan kompaniet efter 1689-07-20 upplösts med löfte om "nådigste hogkomst til befordran framför andre [...]
>
Salomon A B N von CEDERWALD
Började som Sergeant vid Livbeväringsreg. 1841. Vid SR 1844.
>
Salomon von KÖHLER
Friherre von Köhler blev 1802 2. korpral vid Smålands dragoner, 1804 sergeant vid S.R. och 1805 fänrik i reg:tet. Han bevistade sedan början av november 1806 kriget i Pommern, 1808 års fälttåg. deltog med reg:tet [...]
>
Samuel ARNELL
Efter att hava varit volontär vid Fortifikationen i två år, blev han 1. fänrik vid S.R. 1714-06-22 och bevistade s.å. fälttåget i Roslagen samt gav genom de kunskaper, som han med flit förvärvat sig, gott hopp o [...]
>
Samuel CEDERSTRÖM
Cederström blev 1707 konduktör vid Fortifikationen samt 1709 kapten vid S.R. Han avled 1710 och begrovs i Bromma kyrka, där hans vapen är uppsatt, och på vilket står följande inskription "Kongl. Maj:ts trotjenare [...]
>
Samuel Fredrik FRANC
Efter att hava blivit volontär 1740 i mars, befordrats till korpral, rustmästare, furir och sergeant blev Franc fänrik vid Närke-Värmlands reg:te och löjt. vid S.R. 1749. Efter olika uppdrag hade han 1761-11-20 bl [...]
>
Samuel Fredrik SILFVERSPARRE
Silfversparre var 1788 kammarpage vid hovet och blev s.å. fänrik vid S.R. samt medföljde reg:tets kommendering till Skåne i september och var hemkommen därifrån i slutet av januari 1789. Han medföljde därjämte r [...]
>
SETTERBERG
Avskedsdatum osäkert. Befordrad till Furirs indelning 1816-12-18, därefter uofflön.
>
Simon BERGSKYLT
1749-03-12 avancerad till tjänsgörande Rustm med denna soldatlön från nr 233.
>
Simon SKENBERG
Sedan 1699 var han i tjänst vid S.R., där han 1700 blev korpral och furir. Han bevistade polska kriget, blev fältväbel 1704, 2. fänrik 1708 och deltog i slaget vid Poltava 1709, varefter han blev fången vid Dnjepr. [...]
>
Steffan WINCKELLMAN
Winckellman var 2. fältväbel vid S.R., då han 1712 blev fältväbel. S.å. befordrades han till fänrik och följde reg:tet till Tönningen, där han avled.
>
Steffan ZIPPERNECK
Zipperneck blev förare vid Upplands femmänningsreg:te till fot i december 1709, fänrik 1710 och löjt. 1712. Han transporterades 1717-10-25 till kapten och chef för Majorens kompani vid S.R. och erhöll 1718 det vits [...]
>
Stig Bertil BERNHARDT
Bernhardt blev volontär i S.R. 1897. Efter många genomgångna utbildningar avancerade han till löjt. av 1. kl. 1905, till 1. reg:tsadjut. 1908 och till reg:tskvartermästare 1909. Han blev kapten av 2. kl. 1910 och ch [...]
>
STORMCRANTZ
Var drabant, då han 1689-04-27 antogs till löjtnant vid ett av de fyra extra kompanierna, som s.å. uppsattes vid S.R., men avskedades då kompaniet efter 1689-07-20 upplöstes med löfte om "nådigste hogkomst til bef [...]
>
Svante TIGERHIELM
Vid S.R. blev han rustmästare 1699-09-20, förare 1699-09-30, fänrik 1700-04-30 och var omkring 1700 komm. i Pommern samt befordrades till löjt. 1701-07-15. Han bevistade polska kriget, blev kapten vid överste Karl G [...]
>
Svante UGGLA
Uggla var född på 1670-talet. År 1692 kom han i tjänst och blev 1695 volontär vid K. M:ts svenska värvade livreg:te till fot. Han blev 1709 kapten och chef för Oppunda kompani av S.R. samt deltog i slaget vid Hä [...]
>
Sven August STENQVIST
Tidigare 9 år som trumslagare vid regementet. 30/6 -63 förordnad till furir. Se även SR-00-1136-1862.
>
Sven BJÖRKHOLM
Född på Öland. Vid S.R:s nyuppsättande 1709 antogs han där till förare, kunde då läsa och skriva, befordrades till sergeant 1710-02-15 och till fältväbel 1712-12-16 samt efter "höga vederbörandes" order till [...]
>
Sven David Alfred HERMELIN
Friherre. -76 elev vid Krigsskolan. 24/11 1876 i Nåder befordrad till Underlöjtnant över stat och placerad på Livkomp.
>
Sven KJULMAN / KUHLHIELM
Furir vid S.R. 1688-08-02, förare 1693, fältväbel 1694-12-15, fänrik 1700 och bevistade polska kriget.
>
Sven Oscar NYSTEDT
Inflyttad fr Närkes regemente. Befordrad till sergeant över stat 2/6 1883. Se även SR-00-0460-1883.
>
SVINHUFVUD i Västergötland
År 1788 blev Axel Herman Svinhufvud i Västergötland fänrik vid den av Frykdals härad i Värmland uppsatta frikåren. Han deltog i 1789-1790 års fälttåg i Finland, var bl a kommenderad i arriärgardet i affären v [...]
>
Swen FLOBERG
Bytt till sig Rustm-Indelningen vid Övlt Comp med Eric Fredendahl SR-00-0051-1766.
>
Swen FLODBERG
Befordrad till Rustmästare med Corporalslön vid Lif. Comp. Se även SR-00-0367-1764.
>
Tobias RUNDBOM
Rundbom blev 1702 volontär vid S.R., befordrades 1704 till förare, deltog i slaget vid Fraustadt 1706 och blev dagen därpå sergeant samt på nyåret 1708 fältväbel. Han befordrades 1709 till fänrik, deltog i slage [...]
>
Tord BONDE
>
Torsten STENBERG
År 1697 kom Stenberg i tjänst och var 1700 vice korpral vid S.R., blev rustmästare s.å. Han blev förare 1703, sergeant 1704 och blev fältväbel 1708 samt fänrik 1709. Efter slaget vid Poltava 1709 blev han fången [...]
>
Ture / Tuve BROMAN
Furir 1705 och utkomm. s.å. med reg:tets rekryter. Han blev sergeant vid S.R. 1706-01-31, fältväbel 1708-04-13 och fänrik s.å. samt bevistade slaget vid Poltava. Tillfångatagen fördes han sedemera till Tobolsk, di [...]
>
Ture Gabriel RUDENSCHIÖLD
Friherre och greve Rudenschiöld blev 1767 korpral vid Livreg:tet till häst, 1776 fänrik vid Närke-Värmlands reg:te samt 1780 fänrik i S.R. Han blev kammarherre hos prinsessan Sofia Albertina, befordrades till löjt [...]
>
Tönne WRANGEL
Befordrad till fänrik 16/7 1781. Soldat på SR-00-0593-1781.
>
Tönnes Rutger WRANGEL
Greve Wrangel blev volontär 1775 vid Livgardet och 1781 volontär vid S.R., där han i juli befordrades till fänrik med rotelön och erhöll 1786 transport till fänrik vid Livgardet. Wrangel befordrades till kapten, [...]
>
ULFSPARRE
1797 sjuk enligt attest.
>
Ulric Adolphe SILFVERBRAND
20/5 1772 2 års permission för utlandsvistelse. Befordrad till Rustmästare med corplön 18/6 1776 och K. Maj:ts perm för 2 års utlandsvistelse.
>
Ulrik Alexander HERCULES
Hercules tjänade vid Livgardet, där han från volontär blev 2. förare och sergeant och därifrån 1716 löjt. vid S.R.. S.å. befordrades han till 2. kapten vid Oppunda kompani och deltog i striden vid Södra Stäket [...]
>
Ulrik ANDERSSON
Andersson var kadett vid Haapaniemi krigsskola i Finland 1806, deltog i 1808-1809 års krig, varunder han blev fången. Han utväxlades från fångenskapen 1809 och befordrades till fänrik vid S.R. 1810. År 1813 utsåg [...]
>
V V WRANGEL von BREHMER
Friherre Vollmar Vilhelm Wrangel blev volontär vid S.R. 1780, sergeant 1781 och fänrik i reg:tet s.å. Efter att hava studerat i Uppsala blev han 1792 fänrik i Svea livgarde.
>
Valter David PHILP
Philp blev 1784 volontär vid Adelsfanan, 1788 kvartermästare och s.å. fältväbel vid S.R. Han blev 1790 fänrik i armén, 1793-05-19 fänrik på extra stat vid S.R. och löjt. i armén.
>
Vilhelm FALK
Född i Pommern. Falk blev förare vid S.R. 1686, sergeant och fältväbel. År 1700 hade han befordrats till fänrik och blev 1702-10-20 löjt., samt bevistade polska kriget, varunder han vid Posen sårades i foten och [...]
>
Vilhelm Fredrik ENGELHARDT
Efter att 1787-10-09 blivit fänrik vid Älvsborgs reg:te, antogs han som kadett vid Karlberg, blev fänrik vid S.R. 1796 samt utexaminerades från Karlberg 1800-09-29. von Engelhardt deltog i 1808 års krig i Norge och [...]
>
Vilhelm G WRANGEL af FALL
Efter att 1708 kommit i tjänst, blev han mönsterskrivare vid Åbo läns inf.-reg:te. Bliven sergeant vid Livgardet, befordrades han där till adjut. 1717 samt till kapten vid Hälsinge kompani av Norrlands änterkarlsr [...]
>
Vilhelm Gerhard ENGELHARDT
Född i Livland. Efter att hava varit page hos hertigen av Holstein, blev han underofficer vid S.R. 1708, var på förslag till fänrik vid Dalreg:tet, men blev i stället vid S.R. fänrik 1709-10-21. Han bevistade slag [...]
>
Vilhelm GROSS
Gross började 1709 som fältväbel vid S.R. Som sådan bevistade han 1710 slaget vid Hälsingborg, där han sårades i vänstra låret. Han befordrades till fänrik och deltog i de följande fälttågen. År 1715 ans [...]
>
von ROSEN
>
Wilhelm August HERMELIN
15/11 1878 i Nåder befordrad till underlöjtnant utan lön och placerad på kompaniet. Friherre.
>
Wilhelm LÖNQVIST
Hittp.
>
WINBLAD
Transporterad till SR-00-0561 23/2 1770. Transporterad till "Lif-Drabant" 23/3 1770 från SR-00-0561.
>
WRETMARK
Befordrad till Sergeant vid kompaniet.
>
Zackarias DUHRE
Anställdes i holländsk tjänst 1673 och var soldat i överste Gustav Ulfsparres reg:te, där han befordrades till förare och sergeant samt bevistade bataljen vid Senef 1674-08-11 och belägringen av Oudenarde samt int [...]
>
Åke OXENSTIERNA
Friherre Åke Oxenstierna af Eka och Lindö blev 1714 volontär, förare och sergeant vid Livgardet samt 1717 löjt. vid S.R. Han ansågs vara en "beskedelig" officer, deltog i 1718 års norska fälttåg och bevistade d [...]
>