< Tillbaka <
Info om knekten

Johan Filip STRALENBERG

År 1694 kom Stralenberg i tjänst, blev 1695 förare vid överste Makelèers reg:te, 1697 underkonduktör vid Fortfikationen i Stralsund och 1698 löjt. vid Fortfikationen i Wismar. Han transporterades 1701 till reg:tskvartermästare vid S.R., varpå han erhöll konfirmation s.å., uppehöll sig i Hamburg 1702, befordrades 1703 till kapten för ett av reg:tets fördubblingskompanier och bevistade polska kriget samt därunder belägringen av Thorn 1703 och slaget vid Fraustadt 1706. S.å. hade han blivit chef för Öster Rekarne kompani.
Han adlades 1707 för sitt utmärkta förhållande vid Thorn och Fraustadt med namnet Stralenberg och hade därförut hetat Tabbert. I ryska kriget bevistade han bland annat slaget vid Holofzin 1708 och slaget vid Poltava 1709, där han under återtåget lyckats rädda sig över Dnjepr, men begav sig åter över för att söka rädda sin broder Petter Sigfrid, varvid han blev av ryssarna fången och förd till Moskva.
Under sin långa fångenskap i Sibirien utarbetade han en geometrisk karta däröver samt lämnade den i förvar hos en köpman i Moskva för att av denne återfå den då han en gång blev fri. Köpmannen dog dessförinnan och kartan blev sänd till tsar Peter, vilken befallde att, när Stralenberg infann sig för att återfordra sin karta, skulle han inställa sig hos honom. Stralenberg underrättades härom, men som han hade sin konceptkarta i behåll reste han de tre senare åren av sin fångenskap långt in i landet för att själv se och observera alla märkvärdigheter och kartlägga dem. Efter slutade resor kom han till S:t Petersburg, föreställdes för tsaren, som erbjöd honom att bliva direktör för ett lantmäteri, som skulle inrättas i Ryssland, men emottog ej anbudet och fick ej igen sin karta.
Hemkommen sjuklig och fattig från fångenskapen erhöll han 1723 fullmakt på överstelöjt:s karaktär, till vilket han blivit utnämnd 1722. Han tillträdde vid hemkomsten sin förra kaptensbeställning vid Öster Rekarne kompani. År 1728 var han på sex månader permitterad till Tyskland och sysselsatte sig med författandet av “Historisch-geographische Beschreibung vom Nord- und Ostlischen Theil von Europa und Asia”. I S:t Petersburg studerade han 1736 tartariska, kinesiska, kalmuckska m. fl. orientaliska språk.
Sin majorsbeställning avsade han sig 1739 i följd av sin ålder samt blev kommendant på Karlshamns kastell 1740, blev major vid S.R. 1746-07-28 och böt med majoren på exspektansstat vid S.R. Graak.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

STRALENBERG

Förnamn

Johan Filip

Född

1675-11-30

Födelseort

Stralsund

Död

1747-09-02

Ålder

71

Dödsort

Fröllinge, Getinge

Dödslän

N

Grad

Major

Antagen

1701-01-14

Avsked

1747-09-02

Tjänsteår

46

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar