< Tillbaka <
Info om knekten

Jöns BORG

Borg blev konstituerad fänrik 1761-10-24, erhöll konfirmation därpå 1763-09-21 samt s.å. placerad vid S.R. År 1766-10-24 erhöll han permission för att inträda i rysk tjänst, där han vistades ännu 1772, och fick året därpå, då han var löjt. i nämnda tjänst, ytterligare två års permission. Han hade under tiden erhållit förareindelning 1769-05-15 och var s.å. 2. fänrik.
År 1775-03-06 anhöll reg:tschefen hos K. M:t att Borg, som, sedan han 1763 blivit placerad på reg:tet, aldrig inställt sig där, skulle transporteras till annant reg:te. S.å. förklarade K. M:t att det var rättvist att han blev transporterad, och reg:tschefen hörde sig för om han ej snart kunde bliva “befriad” från honom. Reg:tschefen meddelades Borg 1776, att han 1775-06-30 med bibehållande av sin lön vid S.R. erhållit transport till Kronobergs reg:te, vars chef av honom erhållit underrättelse därom med tillägg om Borg att “Thes caracter i utrikes tjänst är mig obekant, så att den här icke kunnat iakttagas”. Brevet till Borg sändes till envoyén baron von Nolcken med begäran att “om han (Borg) verkligen lefver få veta hans beställning och vid hvad corps i Kejserl. Rysk tjänst han är”.
År 1777 i april kvarstod Borg med sin underofficersindelning vid S.R., ehuru han s.å. erhållit lön på extra stat vid Bohusläns dragoner, och hans underofficersindelning tilldelades en annan. Han blev stabslöjt. och fick 1783-03-19 avsked.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

BORG

Förnamn

Jöns

Grad

Fänrik

Antagen

1763-09-21

Avsked

1777-04-29

Tjänsteår

13

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar