< Tillbaka <
Info om knekten

Johan KUHLHIELM

Vid S.R. blev Kuhlhielm fältväbel 1681 och fänrik 1690. Han var i slutet av 1699 och tidvis 1700 och 1701 kommenderad i Anklam, blev löjt. 1700-04-30 och bevistade polska kriget, varunder han deltog i belägringarna av Posen och Thorn 1703, vilket år han blev kaptenlöjt. och s.å. kapten. Kuhlhielm bevistade slaget vid Fraustadt 1706 samt ryska kriget och därunder slaget vid Poltava, där han blev fången.
På den från Moskva till reg:tet hemsända och 1711-03-08 daterade specifikationen över reg:tets fångna officerare och underofficerare säges han blivit kapten för Oppunda kompani 1708. Under hemvägen från fångenskapen i Tobolsk kom han till Moskva, där inga anstalter voro vidtagna för de frigivnas pass, utan måste han stanna där flera veckor för att erhålla sådant. Han var alldeles utblottad på kläder och var nödsakad att av egna medel bekosta såväl skjuts som uppehälle under den långa färden till Stockholm. Innan den företogs lyckades han av kommissionssekreteraren Kniperkrona erhålla en mindre penningsumma mot borgen av en handelsman i Moskva.
Till Sverige hemkom han 1722 och anmälde sig troligen i krigskollegium s.å. samt tillträdde med majors karaktär sin förra kaptensbeställning vid Oppunda kompani och blev 1723 chef för Väster Rekarne kompani med överstelöjt:s karaktär. År 1732 hade han tjänat omkring 40 år och önskade nu i ro och stillhet få tillbringa sina återstående dagar, i följd varav han s.å. begärde om avsked med överstes karaktär, vilket beviljades.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

KUHLHIELM

Förnamn

Johan

Född

1668-11-30

Födelselän

D

Död

1754-05-05

Ålder

85

Dödsort

Vargarn, Lista Sn

Dödslän

D

Grad

Kapten

Avsked

1732-11-17

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar