< Tillbaka <
Info om knekten

Abraham SEGERFELT

Efter att hava studerat vid Uppsala universitet och 1696 blivit volontär vid Änkedrottning Hedvig Eleonoras lifreg:te till häst, blev han tygvaktare vid Artilleriet i Stettin 1699 och löjt. vid S.R. 1700. Han deltog i polska kriget och därunder i belägringen av Thorn 1703, befordrades till kapten 1704 samt bevistade slaget vid Poltava, där han sårades i vänstra armen.
Segerfelt eller, Melander, som han hette före adlandet, åtföljde efter slaget konungen till Bender, men blev därifrån efter någon tid sänd med 900 zaporoger, med vilka han stötte till överste Gyllenkrooks kommendering i Czarnowitz, där han blev fången av ryssarna. Han lämnade Moskva 1715 med generalmajoren och landshövdingen G.A. Piper. De blevo ej långt från Moskva hindrade på sin resa i det att deras drängar, som ej funnos uppsatta på deras pass, nekades vidare färd. Melander sändes då som kurir tillbaka till Moskva och återkom med tillåtelse för drängarna att följa med. Så fortsattes färden vidare.
Ej långt från Petersburg voro de nära att drunkna på Neva-strömmens svaga is. Efter många vedervärdigheter i sistnämnda stad fingo de avsegla till Kronstadt, men där mötte dem vidare hinder, och blevo de där insatta i ett träkyffe i en jordredutt och bevakade och sedermera återförda till Petersburg, varifrån de efter några veckor slutligen fingo avsegla till Finland. Melander och Piper blevo inskeppade på samma skuta, men ledo skeppsbrott vid Ingermanländska kusten. Efter en del besvärligheter under färden genom finska skärgården, som sedermera företogs, kommo de till Åbo och småningom över till Sverige.
År 1716 blev Segerfelt major vid Västmanlands reg:te.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

SEGERFELT

Förnamn

Abraham

Född

1675-11-23

Födelseort

Odensala

Födelselän

C

Död

1753-12-22

Ålder

78

Dödsort

Qvantensburg, Dal

Grad

Kapten

Antagen

1700-12-17

Avsked

1716-08-10

Tjänsteår

15

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar