< Tillbaka <
Info om knekten

Anton Adolf af WASABORG

Greve af Wasaborg kom 1710 i piemontesisk tjänst samt 1711 i preussisk tjänst. I svensk tjänst blev han 1716 ryttmästare vid Västgöta kavalleri, bevistade fälttåget i Norge 1718 och därunder belägringen av Fredrikshald, varest han sårades mycket illa, blev major vid S.R. 1719 och erhöll överstelöjt:s karaktär 1720.
Vid 1723 års första placering blev han chef för Gripsholms kompani och vid s. års andra placering chef för Oppunda kompani samt erhöll 1728 åter majorsindelningen. År 1739 befordrades han till överstelöjt., kommenderades s.å. till Finland, deltog i finska kriget och därunder i striden vid Willmanstrand 1741, där han förde befälet över reg:tet och anföll fienden med kraft, men ryckte så långt fram, att eget artilleri ej kunde medverka och ville, då han märkte detta, avbryta framryckningen och kommenderade “stå, stå”. Härvid ropade några av reg:tets soldater till honom: “Gubbe är du rädd”, varigenom han alldeles förlorade “contenansen”.
När dessutom fiendens övermakt blev för stor, nödgades han retirera med reg:tet, blev därvid sårad och tillfångatagen av ryssarna samt sedermera förd till S:t Petersburg. Efter fredsslutet 1743 erhöll han vid de fångna svenska officerarnas avskedsuppvaktning för ryska kejsarinnan som gåva den lilla ridvärja med guldfäste, som hon använt revolutionsdagen, då hon tillvällat sig makten, och vilken värja han sedan alltid bar.
Han anklagades för att genom sitt ovarsamma tal givit anledning till den hårda behandling, som de svenska fångarna fingo utstå i Ryssland, samt att genom överdriven hetta hava bidragit till den olyckliga utgången av striden vid Willmanstrand, men anklagelserna ledde dock ej till något resultat.
Han blev 1744 överste för Skaraborgs reg:te och avled s.å. på överstebostället Kongslena i Västergötland.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

WASABORG

Förnamn

Anton Adolf af

Född

1689-02-22

Födelseort

Wildeshausen

Död

1744-05-10

Ålder

55

Grad

Överstelöjtnant

Antagen

1719-07-20

Avsked

1744-01-05

Tjänsteår

24

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar